Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


GOSPODARKA ODPADAMI: AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I PROJEKTOWANE ZMIANY ORAZ ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

Typ
szkolenie
Koszt
1900 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
18 godzin akademickich
Miejsce
Ciechocinek
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami, w tym z ostatnimi nowelizacjami, nowymi przepisami wykonawczymi, a także wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz omówienie praktycznego zastosowania przepisów.

Obowiązująca od 23 stycznia 2013 r. ustawa o odpadach była już kilkakrotnie zmieniana, sukcesywnie wchodzą w życie nowe rozporządzenia wykonawcze.

Wiele zmian dotyczy odpadów poużytkowych. Jest to związane z ukazaniem się nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z nowelizacją ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz w zakresie baterii i akumulatorów a także z nowelizacją przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, której przepisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 r.. W tym terminie weszły w życie również zmiany przepisów w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, których obowiązywanie było odroczone w czasie (dwuletnie vacatio legis). Szkolenie ma za zadanie przybliżyć i przypomnieć przepisy prawa oraz wskazać prawidłowe sposoby realizacji ustawowych obowiązków w praktyce.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników przedsiębiorstw podlegających przepisom powyższych ustaw, organizacji odzysku, izb gospodarczych tworzących porozumienia w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz administracji publicznej, którzy zajmują się gospodarką odpadami i w związku z licznymi zmianami w przepisach są zainteresowani aktualizacją posiadanej wiedzy.

 

 

Gospodarka odpadami w świetle  ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. – aktualnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany, oraz wybrane zagadnienia wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

1. Ustawa o odpadach: najważniejsze zmiany oraz rozporządzenia wykonawcze, w tym m.in.:
- rozporządzenie Nr 1357/2014 oraz rozporządzenia Rady (UE) 2017/997 w sprawie kryteriów klasyfikujących odpady jako odpady niebezpieczne,
- transport odpadów niebezpiecznych po zmianach - nowe rozporządzenie,
- obowiązek utworzenia Bazy Danych o Odpadach wraz z rejestrem od dnia 24 stycznia 2018 r.

2. Projektowane zmiany w prawie UE dotyczące gospodarki odpadami

3. Zakres stosowania ustawy; przedmioty oraz substancje nie podlegające ustawie o odpadach

4. Wybrane definicje i ich konsekwencje prawne

5. Produkt uboczny oraz substancje lub przedmioty, które utraciły status odpadów; kryteria uznania za produkt uboczny

6. Odpady a regulacje REACH

7. Klasyfikacja odpadów; katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne

8. Pojęcie instalacji w aspekcie decyzji dotyczących gospodarki odpadami

9. Decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami: pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów

10. Właściwość organów do orzekania w sprawach gospodarki odpadami; prowadzenie postępowań administracyjnych

11. Wygaśnięcie decyzji w zakresie gospodarki odpadami; konsekwencje prawne

12. Plany gospodarki odpadami

13. Zasady zbierania i magazynowania odpadów

14. Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za odpady, przekazywane osobom fizycznym

15. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach i poza instalacjami: nowe rozporządzenie w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami

16. Zasady gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów (w tym odpady medyczne, komunalne osady ściekowe)

17. Ewidencja odpadów po zmianach – nowe wzory dokumentów i zwolnienia z ewidencji odpadów

18. Nowe zasady sprawozdawczości

19. Zarządzanie składowiskiem: instrukcja prowadzenia i pozwolenie zintegrowane; rekultywacja składowiska odpadów

20. Zamknięcie składowiska odpadów: decyzje i ich zmiany

21. Rozwiązywanie bieżących problemów wynikających ze stosowania obowiązującej ustawy o odpadach i aktów wykonawczych

22. Konsultacje, dyskusjaPraktyczna realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz planowane zmiany prawa w tym zakresie

1. Prawo Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych – obecnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany, w tym:
- nowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia,
- zmiana sposobu obliczania uzyskanych poziomów,
- zmiana przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta – nowe wymagania dla przedsiębiorców.

2. Zastosowanie podstawowych definicji ustawowych –odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.

3. Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki

4. Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w tym m.in.:
- zakres toreb objętych redukcją,
- obowiązkowa opłata recyklingowa,
- wyłączenia.

5. Wymagania zasadnicze dla opakowań, w tym zasady określania zawartości metali ciężkich w opakowaniach

6. Nowe oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe

7. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy – wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, produkcja na zlecenie, przedsiębiorcy dodający opakowania oraz przedsiębiorcy pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych

8. Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

9. Rejestr przedsiębiorców

10. Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu, bilansowanie wprowadzanych i wywożonych z kraju opakowań

11. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.:
- sposoby realizacji ustawowych obowiązków:
      - samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce,
      - organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
- wymagane poziomy odzysku i recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- wyliczanie wymaganych poziomów.

12. Działanie organizacji odzysku opakowań, w tym rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych – przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

13. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe

14. Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych, w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
- zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego,
- zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
- samodzielne zapewnienie odzysku i recyklingu – tworzenie sieci zbierania odpadów opakowaniowych, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz ograniczenia jego zastosowania,
- porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
- odpowiedzialność za wykonane obowiązki.

15. Możliwość utworzenia porozumienia dobrowolnego w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych

16. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

17. Obowiązek uwzględnianie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie odzysku i recyklingu

18. Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia, zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

19. Publiczne kampanie edukacyjne:
- obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku,
- możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

20. Jednostkowe stawki opłat produktowych

21. Wzór sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – sprawozdawczość obowiązująca za lata 2017 – 2018

22. Obowiązki organów administracji publicznejUstawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - stan prawny obowiązujący od roku 2014

1. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy

2. Nowy sposób rozliczania wprowadzonych do obrotu produktów

3. Rejestr przedsiębiorców

4. Sposoby realizacji ustawowych obowiązków - samodzielnie i przez organizację odzysku

5. SprawozdawczośćUstawa o bateriach i akumulatorach, w tym m.in.:

1. Najważniejsze definicje:
- bateria i akumulator
- podział baterii i akumulatorów na kategorie,
- wprowadzenie do obrotu,
- wprowadzający baterie i akumulatory,
- pośrednik w wykonywaniu obowiązków.

2. Wymagania dotyczące baterii i akumulatorów

3. Rejestr przedsiębiorców

4. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory – sposoby realizacji ustawowych obowiązków

5. Obowiązki prowadzących miejsce odbioru, zbierających zużyte baterie i akumulatory oraz zakładów przetwarzania

6. Obowiązki w zakresie edukacji

7. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów – opłata depozytowa, opłata na edukację, opłata produktowa

8. Sprawozdawczość


Zmiany przepisów prawa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – stan prawny z wyszczególnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku

1. Nowe definicje, w tym m.in.:
- sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- producent,
- wprowadzenie do obrotu,
- udostępnianie na rynku.  

2. Zakres sprzętu podlegającego ustawie, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku

3. Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel

4. Rozliczanie obowiązków od 1 stycznia 2018 roku – nowa definicja sprzętu oraz podział na nowe grupy sprzętu

5. Uzyskanie zwolnienia z przepisów ustawy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu – kiedy i jak

6. Zwolnienie niektórych przedsiębiorców z części obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

7. Nowe poziomy zbierania – rozszerzenie listy produktów objętych wymaganym poziomem, okresy przejściowe i poziomy docelowe

8. Objęcie nowymi obowiązkami sprzętu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych

9. Nowe poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

10. Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego

11. Nowe obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu

12. Zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części z takich zużytych urządzeń przez podmioty inne niż prowadzący zakłady przetwarzania

13. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania – stan obecny oraz planowane zmiany

14. Zmiany w zakresie prowadzenia kontroli dotyczących zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt oraz prowadzących recykling i inne niż recykling procesy odzysku odpadów powstałych ze zużytego sprzętuObowiązujące od 2016 roku zmiany ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w  tym m.in.:

1. Obowiązki wprowadzających pojazdy

2. Tworzenie sieci zbierania pojazdów, w tym opłaty za brak sieci

3. Obowiązki stacji demontażu, w tym poziomy odzysku i recyklingu nałożone na stacje demontażu oraz opłaty produktowe w przypadku nieuzyskania wymaganych poziomówKonsultacje,  dyskusja

Prowadzący
Eksperci w zakresie gospodarki odpadami
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "GOSPODARKA ODPADAMI: AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I PROJEKTOWANE ZMIANY ORAZ ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy