Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


GOSPODARKA ODPADAMI: OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE, ICH INTERPRETACJA I PRAKTYCZNE STOSOWANIE ORAZ PLANOWANE ZMIANY

Typ
szkolenie
Koszt
1900 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
18 godzin akademickich
Miejsce
Jurata
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi i nowymi regulacjami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami, w tym z ostatnimi nowelizacjami, nowymi przepisami wykonawczymi, a także wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz omówienie praktycznego zastosowania przepisów.

Obowiązująca od 23 stycznia 2013 r. ustawa o odpadach była już kilkakrotnie zmieniana, sukcesywnie wchodzą w życie nowe rozporządzenia wykonawcze. Ostatnią dużą nowelizację ustawy o odpadach wprowadziła ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta określiła nowe zasady sprawozdawczości odpadowej oraz zasady ewidencji odpadów, które będą obowiązywać w najbliższych latach. Zmiany te są znaczące, gdyż w przypadku ewidencji odpadów nastąpi odejście od ewidencji odpadów prowadzonej u posiadacza odpadów do ewidencji odpadów prowadzonej w Bazie Danych o Odpadach, którą będą administrowały podmioty publiczne. Wymagać to będzie zarówno ze strony organów administracji publicznej, jak i posiadaczy odpadów, dostosowania się do nowych zasad prowadzenia ewidencji odpadów. W zakresie wydawania decyzji w gospodarce odpadami nowe Prawo wodne wprowadziło zasadę uprzedniego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przed decyzjami dotyczącymi gospodarki odpadami. Te i inne zmiany w ustawie o odpadach zostaną przedstawione na szkoleniu.

Wiele zmian dotyczy także odpadów poużytkowych. Jest to związane z ukazaniem się nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z nowelizacją ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz w zakresie baterii i akumulatorów, a także z nowelizacją przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, której przepisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2018. W tym terminie weszły w życie również zmiany przepisów w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, których obowiązywanie było odroczone w czasie (dwuletnie vacatio legis).

Istotnym elementem szkolenia będzie omówienie rejestru o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Od dnia 24 stycznia 2018 r. marszałkowie województw prowadzą rejestr, który obejmuje zarówno podmioty posiadające decyzje w zakresie gospodarki odpadami, jak i wprowadzający do obrotu produkty, w tym m.in. sprzęt elektryczny, baterie i akumulatory oraz opakowania i produkty w opakowaniach. Cześć podmiotów zostanie wpisanych do rejestru z urzędu, część jednak musi złożyć wniosek o wpis do rejestru. Termin rejestracji upływa 23 lipca 2018 roku. Na szkoleniu zostaną omówione m.in. zasady prowadzenia rejestru, sposób rejestracji, w tym sposób wypełnienia wniosku o wpis do rejestru, opłaty rejestrowe i roczne, w tym zwolnienia z obowiązku ich uiszczenia a także zasady aktualizacji przez przedsiębiorców danych zawartych w rejestrze.

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć nowe rozwiązania i przypomnieć przepisy prawa oraz wskazać prawidłowe sposoby realizacji ustawowych obowiązków w praktyce.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników przedsiębiorstw podlegających przepisom powyższych ustaw, organizacji odzysku, izb gospodarczych tworzących porozumienia w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz administracji publicznej, którzy zajmują się gospodarką odpadami i w związku z licznymi zmianami w przepisach są zainteresowani aktualizacją posiadanej wiedzy.     

 

 

Gospodarka odpadami w 2018 roku  -  podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość, a także zmiany w tym zakresie

1. Omówienie zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2422):
- zmiany w zakresie zasad prowadzenia ewidencji odpadów, m.in. likwidacja zbiorczej karty przekazania odpadów, wprowadzenie karty przekazania odpadów komunalnych oraz konieczności podawania dodatkowych danych do ewidencji odpadów,
- określenie zasad sprawozdawczości odpadowej za lata 2017-2018 r.,
- omówienie zasad działania Bazy Danych o Odpadach, wraz z Rejestrem wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami, od dnia 24 stycznia 2018 r.
- nowe funkcje Bazy Danych o Odpadach w zakresie kontroli obiegu odpadów,
- wdrożenie rozporządzenia Nr 1357/2014 oraz rozporządzenia (UE) 2017/997, określających nowe właściwości odpadów powodujące, iż odpady uznaje się za odpady niebezpieczne,
- zmiana zasad transportu odpadów niebezpiecznych w zakresie stosowania do tych odpadów przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych.

2. Propozycje zmian w dyrektywach dotyczących odpadów - Circular Economy Package; przedstawienie najważniejszych kierunków zmian w gospodarce odpadami

3. Zmiany w zakresie gospodarki odpadami wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)

4. Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

5. Przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących odpadów.

6. Przedmioty lub substancje nie podlegające ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

7. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami:
- pojęcie odpadu, odpady komunalne,
- posiadacz odpadów, wytwórca odpadów – podmioty odpowiedzialne za odpady,
- odzysk odpadów, unieszkodliwianie odpadów (przetwarzanie odpadów),
- sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami – nowe podmioty odpowiedzialne za odpady, obowiązek wpisu do Rejestru,
- inne terminy z zakresu gospodarki odpadami.

8. Produkty uboczne – kiedy pozostałości z procesu produkcyjnego nie są odpadami; milcząca zgoda według Kodeksu postępowania administracyjnego

9. Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem

10. Katalog odpadów i zasady klasyfikacji odpadów

11. Odpady niebezpieczne – zakres zastosowania

12. Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne

13. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
- podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
- zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady.

14. Znaczenie ogólnych zasad gospodarki odpadami oraz hierarchia sposobów postępowania z odpadami

15. Wymagane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz zasady ich wydawania, w tym:
- konsekwencje uchylenia decyzji administracyjnych na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
- ostateczna likwidacja zezwolenia na transport odpadów i zastąpienie go wpisem do Rejestru,
- podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
- organy właściwe do wydania decyzji,
- wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
- wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zmiany przepisów w tym zakresie,
- możliwości odmowy wydania decyzji,
- cofnięcie i ograniczenia decyzji,
- zabezpieczenie finansowe,
- zmiany w zakresie decyzji dotyczących zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

16. Obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach i urządzeniach oraz wyjątki od tej zasady

17. Transport odpadów po zmianach; nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

18. Możliwość przekazywania wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby

19. Wybrane obowiązki dotyczące postępowania z niektórymi odpadami u posiadaczy odpadów

20. Zasady ewidencji odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby:
- podmioty obowiązane,
- obieg dokumentów ewidencyjnych,
- karta przekazania odpadów,
- karta ewidencji odpadów,
- znaczenie dokumentów ewidencji odpadów w postępowaniu administracyjnym,
- przykłady wypełnionych kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów.

21. Zasady sprawozdawczości odpadowej:
- wskazanie na jakich zasadach będzie prowadzona sprawozdawczość odpadowa w roku 2018 i latach następnych,
- wskazanie podmiotów obowiązanych do złożenia sprawozdań o odpadach,
- określenie zakresu przekazywanych danych.

22. Magazynowanie oraz składowanie odpadów – wybrane zagadnienia

23. Wymiana poglądów i doświadczeń oraz indywidualne konsultacje z wykładowcąRejestr o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

1. Zakres podmiotów objętych rejestrem

2. Wpis podmiotów z urzędu:
- podmioty wpisywane z urzędu,
- zakres danych objętych rejestrem,
- zasady dokonywania wpisu z urzędu.

3. Wpis podmiotów na wniosek:
- podmioty podlegające wpisowi na wniosek,
- zakres danych objętych rejestrem,
- wniosek o wpis do rejestru,
- rodzaje załączników do wniosku o wpis do rejestru.

4. Wyłączenie niektórych podmiotów z obowiązku wpisu do rejestru.

5. Odmowa wpisu do rejestru

6. Opłata rejestrowa i roczna – wysokość i zasady ich uiszczania

7. Terminy

8. Zwolnienie z opłaty rejestrowej i rocznej

9. Nadawanie numeru rejestrowego i obowiązek posługiwania się tym numerem

10. Aktualizacja danych w rejestrze

11. Wykreślenie z rejestruPraktyczna realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz planowane zmiany prawa w tym zakresie

1. Prawo Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych – obecnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany, w tym:
- nowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia,
- zmiana sposobu obliczania uzyskanych poziomów,
- zmiana przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta – nowe wymagania dla przedsiębiorców.

2. Zastosowanie podstawowych definicji ustawowych –odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.

3. Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki

4. Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w tym m.in.:
- zakres toreb objętych redukcją,
- obowiązkowa opłata recyklingowa,
- wyłączenia.

5. Wymagania zasadnicze dla opakowań, w tym zasady określania zawartości metali ciężkich w opakowaniach

6. Nowe oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe

7. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy – wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, produkcja na zlecenie, przedsiębiorcy dodający opakowania oraz przedsiębiorcy pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych

8. Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

9. Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu, bilansowanie wprowadzanych i wywożonych z kraju opakowań

10. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.:
- sposoby realizacji ustawowych obowiązków:
      - samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce,
      - organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
- wymagane poziomy odzysku i recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- wyliczanie wymaganych poziomów.

11. Działanie organizacji odzysku opakowań, w tym rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych – przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

12. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe

13. Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych, w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
- zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego,
- zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
- samodzielne zapewnienie odzysku i recyklingu – tworzenie sieci zbierania odpadów opakowaniowych, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz ograniczenia jego zastosowania,
- porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
- wymagane poziomy w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- odpowiedzialność za wykonane obowiązki.

14. Możliwość utworzenia porozumienia dobrowolnego w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych

15. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

16. Obowiązek uwzględnianie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie odzysku i recyklingu

17. Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia, zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

18. Publiczne kampanie edukacyjne:
- obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku,
- możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

19. Jednostkowe stawki opłat produktowych

20. Wzór sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – sprawozdawczość obowiązująca za lata 2017 – 2018

21. Obowiązki organów administracji publicznejUstawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej  -  stan prawny obowiązujący od roku 2014

1. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy

2. Nowy sposób rozliczania wprowadzonych do obrotu produktów

3. Sposoby realizacji ustawowych obowiązków - samodzielnie i przez organizację odzysku

4. SprawozdawczośćUstawa o bateriach i akumulatorach, w tym m.in.:

1. Najważniejsze definicje:
- bateria i akumulator,
- podział baterii i akumulatorów na kategorie,
- wprowadzenie do obrotu,
- wprowadzający baterie i akumulatory,
- pośrednik w wykonywaniu obowiązków.

2. Wymagania dotyczące baterii i akumulatorów

3. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory – sposoby realizacji ustawowych obowiązków

4. Obowiązki prowadzących miejsce odbioru, zbierających zużyte baterie i akumulatory oraz zakładów przetwarzania

5. Obowiązki w zakresie edukacji

6. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów – opłata depozytowa, opłata na edukację, opłata produktowa

7. SprawozdawczośćZmiany przepisów prawa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  –  stan prawny z wyszczególnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku

1. Nowe definicje, w tym m.in.:
- sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- producent,
- wprowadzenie do obrotu,
- udostępnianie na rynku.

2. Zakres sprzętu podlegającego ustawie, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku

3. Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel

4. Rozliczanie obowiązków od 1 stycznia 2018 roku – nowa definicja sprzętu oraz podział na nowe grupy sprzętu

5. Uzyskanie zwolnienia z przepisów ustawy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu – kiedy i jak

6. Zwolnienie niektórych przedsiębiorców z części obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

7. Nowe poziomy zbierania – rozszerzenie listy produktów objętych wymaganym poziomem, okresy przejściowe i poziomy docelowe

8. Objęcie nowymi obowiązkami sprzętu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych

9. Nowe poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

10. Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego

11. Nowe obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu

12. Zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części z takich zużytych urządzeń przez podmioty inne niż prowadzący zakłady przetwarzania

13. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania – stan obecny oraz planowane zmiany

14. Zmiany w zakresie prowadzenia kontroli dotyczących zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt oraz prowadzących recykling i inne niż recykling procesy odzysku odpadów powstałych ze zużytego sprzętuObowiązujące od 2016 roku zmiany ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  -  w tym m.in.:

1. Obowiązki wprowadzających pojazdy

2. Tworzenie sieci zbierania pojazdów, w tym opłaty za brak sieci

3. Obowiązki stacji demontażu, w tym poziomy odzysku i recyklingu nałożone na stacje demontażu oraz opłaty produktowe w przypadku nieuzyskania wymaganych poziomów


Konsultacje,  dyskusja

Prowadzący
Eksperci w zakresie gospodarki odpadami.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "GOSPODARKA ODPADAMI: OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE, ICH INTERPRETACJA I PRAKTYCZNE STOSOWANIE ORAZ PLANOWANE ZMIANY"
Dendros - konferencje i szkolenia
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy