Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


GOSPODARKA ODPADAMI W 2018 ROKU - PODSTAWOWE WYMAGANIA, DECYZJE, EWIDENCJA ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ, A TAKŻE ZMIANY W TYM ZAKRESIE

Typ
szkolenie
Koszt
560 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Rabaty, upusty
500 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
Termin
1900-01-01
Miejsce
Warszawa
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi i nowymi regulacjami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami, w tym z ostatnimi nowelizacjami, nowymi przepisami wykonawczymi, a także wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz omówienie praktycznego zastosowania przepisów.

Obowiązująca od 23 stycznia 2013 r. ustawa o odpadach była już kilkakrotnie zmieniana, sukcesywnie wchodzą w życie nowe rozporządzenia wykonawcze. Ostatnią dużą nowelizację ustawy o odpadach wprowadziła ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta określiła nowe zasady sprawozdawczości odpadowej oraz zasady ewidencji odpadów, które będą obowiązywać w najbliższych latach. Zmiany te są znaczące, gdyż w przypadku ewidencji odpadów nastąpi odejście od ewidencji odpadów prowadzonej u posiadacza odpadów do ewidencji odpadów prowadzonej w Bazie Danych o Odpadach, którą będą administrowały podmioty publiczne. Wymagać to będzie zarówno ze strony organów administracji publicznej, jak i posiadaczy odpadów, dostosowania się do nowych zasad prowadzenia ewidencji odpadów. W zakresie wydawania decyzji w gospodarce odpadami nowe Prawo wodne wprowadziło zasadę uprzedniego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przed decyzjami dotyczącymi gospodarki odpadami. Te i inne zmiany w ustawie o odpadach zostaną przedstawione na szkoleniu.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, którzy zajmują się gospodarką odpadami i w związku z licznymi zmianami w przepisach są zainteresowani aktualizacją posiadanej wiedzy.

 

1. Omówienie zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2422):
- zmiany w zakresie zasad prowadzenia ewidencji odpadów, m.in. likwidacja zbiorczej karty przekazania odpadów, wprowadzenie karty przekazania odpadów komunalnych oraz konieczności podawania dodatkowych danych do ewidencji odpadów,
- określenie zasad sprawozdawczości odpadowej za lata 2017-2018 r.,
- omówienie zasad działania Bazy Danych o Odpadach, wraz z Rejestrem wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami, od dnia 24 stycznia 2018 r.
- nowe podmioty obowiązane do wpisu do Rejestru, stanowiącego część Bazy Danych o Odpadach;
- nowe funkcje Bazy Danych o Odpadach w zakresie kontroli obiegu odpadów,
- wdrożenie rozporządzenia Nr 1357/2014 oraz rozporządzenia (UE) 2017/997, określających nowe właściwości odpadów powodujące, iż odpady uznaje się za odpady niebezpieczne,
- zmiana zasad transportu odpadów niebezpiecznych w zakresie stosowania do tych odpadów przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych.

2. Propozycje zmian w dyrektywach dotyczących odpadów - Circular Economy Package; przedstawienie najważniejszych kierunków zmian w gospodarce odpadami

3. Zmiany w zakresie gospodarki odpadami wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)

4. Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

5. Przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących odpadów.

6. Przedmioty lub substancje nie podlegające ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

7. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami:
- pojęcie odpadu, odpady komunalne,
- posiadacz odpadów, wytwórca odpadów – podmioty odpowiedzialne za odpady,
- odzysk odpadów, unieszkodliwianie odpadów (przetwarzanie odpadów),
- sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami – nowe podmioty odpowiedzialne za odpady, obowiązek wpisu do Rejestru,
- inne terminy z zakresu gospodarki odpadami.

8. Produkty uboczne – kiedy pozostałości z procesu produkcyjnego nie są odpadami; milcząca zgoda według Kodeksu postępowania administracyjnego

9. Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące kiedy odpad przestaje być odpadem

10. Katalog odpadów i zasady klasyfikacji odpadów

11. Odpady niebezpieczne – zakres zastosowania

12. Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne

13. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
- podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
- zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady.

14. Znaczenie ogólnych zasad gospodarki odpadami oraz hierarchia sposobów postępowania z odpadami

15. Wymagane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz zasady ich wydawania, w tym:
- konsekwencje uchylenia decyzji administracyjnych na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
- ostateczna likwidacja zezwolenia na transport odpadów i zastąpienie go wpisem do Rejestru,
- podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
- organy właściwe do wydania decyzji,
- wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
- wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zmiany przepisów w tym zakresie,
- możliwości odmowy wydania decyzji,
- cofnięcie i ograniczenia decyzji,
- zabezpieczenie finansowe,
- zmiany w zakresie decyzji dotyczących zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

16. Obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach i urządzeniach oraz wyjątki od tej zasady

17. Transport odpadów po zmianach; nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

18. Możliwość przekazywania wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby

19. Wybrane obowiązki dotyczące postępowania z niektórymi odpadami u posiadaczy odpadów

20. Zasady ewidencji odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby:
- podmioty obowiązane,
- obieg dokumentów ewidencyjnych,
- karta przekazania odpadów,
- karta ewidencji odpadów,
- znaczenie dokumentów ewidencji odpadów w postępowaniu administracyjnym,
- przykłady wypełnionych kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów.

21. Zasady sprawozdawczości odpadowej:
- wskazanie na jakich zasadach będzie prowadzona sprawozdawczość odpadowa w roku 2018 i latach następnych,
- wskazanie podmiotów obowiązanych do złożenia sprawozdań o odpadach,
- określenie zakresu przekazywanych danych.

22. Magazynowanie oraz składowanie odpadów – wybrane zagadnienia

23. Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami – podmioty obowiązane do wpisu i zasady prowadzenia Rejestru od dnia 24 stycznia 2018 r.

24. Wymiana poglądów i doświadczeń oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą

Prowadzący
Ekspert w zakresie gospodarki odpadami.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "GOSPODARKA ODPADAMI W 2018 ROKU - PODSTAWOWE WYMAGANIA, DECYZJE, EWIDENCJA ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ, A TAKŻE ZMIANY W TYM ZAKRESIE"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy