Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


NAJNOWSZE REGULACJE PRAWNE ORAZ PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM ODPADAMI POUŻYTKOWYMI, ICH INTERPRETACJA I STOSOWANIE

Typ
szkolenie
Koszt
1990 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
18 godzin akademickich
Miejsce
Jurata
Opis


Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną najważniejsze zmiany przepisów prawnych w zakresie gospodarki odpadami, które nastąpiły w 2018 roku, oraz omówione praktyczne aspekty ich stosowania.

W ubiegłym roku weszły w życie przepisy dotyczące m.in. rejestru BDO oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Zmieniły się przepisy dotyczące sprawozdawczości i ewidencji odpadowej. Istotne zmiany w zakresie gospodarki odpadami zostały wprowadzone od września 2018 r. ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - m.in. monitoring wizyjny, zabezpieczenie roszczeń, dołączanie zaświadczeń i oświadczeń o niekaralności. Już wprowadzone oraz przygotowywane kolejne zmiany powodują konieczność ciągłego dostosowywania funkcjonujących w przedsiębiorstwach systemów gospodarki odpadami do nowych uwarunkowań prawnych.

Wiele zmian dotyczy także odpadów poużytkowych. Większość przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną i handlową wprowadza do obrotu produkty w opakowaniach. Cześć z tych produktów to baterie i akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny. Na szkoleniu przedstawione zostaną regulacje prawne dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie opakowań, baterii i akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektrycznego, którym podlegają ww. przedsiębiorcy. Dodatkowo omówione zostaną projektowane zmiany w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, które wdrażają do polskiego prawa zmienione przepisy prawa Unii Europejskiej w ramach projektu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Szkolenie adresujemy do pracowników administracji, specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, wytwórców odpadów i gospodarujących odpadami, w tym do przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach (m.in. baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny) i przedsiębiorców przetwarzających odpady powstałe z tych wyrobów oraz do wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany w miarę postępu prac nad nowymi aktami prawnymi.

 


Obowiązki gospodarujących odpadami z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów o odpadach

1. Wymagania dotyczące magazynowania i składowania odpadów:
- ogólne wymagania dotyczące magazynowania odpadów,
- dopuszczalny czas magazynowania,
- kontrola wizyjna miejsc magazynowania i składowania odpadów,
- przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.

2. Wymagania dotyczące transportu odpadów:
- oznakowanie środków transportu odpadów,
- dokumenty wymagane w trakcie transportu odpadów,
- sposób wykonywania transportu odpadów,
- kto może kontrolować transportujących odpady,
- odpowiedzialność transportującego za zagospodarowanie odpadów,
- miejsca zatrzymania pojazdów z odpadami w przypadku naruszeń,
- transport odpadów niebezpiecznych,
- zwolnienia z obowiązków dotyczących transportu.

3. Szczególne wymagania w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, na której jest prowadzone zbieranie lub przetwarzanie niektórych odpadów

4. Fakultatywne i obligatoryjne wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów przez WIOŚ

5. Decyzje wymagane w zakresie gospodarki odpadami:
- rodzaje wymaganych decyzji,
- organy właściwe do wydania decyzji,
- opiniowanie przez gminę,
- kontrola WIOŚ i  Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji,
- sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego,
- zawartość wniosku o wydane  decyzji  z zakresu gospodarki odpadami,
- załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji, w tym zaświadczenia o niekaralności i oświadczenia,
- treść decyzji,
- obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami - zawartość wniosku, wymagane załączniki i termin wykonania obowiązku,
- sankcje dotyczące braku decyzji lub działalności niezgodnej z posiadaną decyzją.

6. Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń:
- kategorie podmiotów objęte obowiązkiem,
- zasady ustalania wysokości zabezpieczenia,
- procedura określania wysokości i formy zabezpieczenia przez organ właściwy,
- termin ustanowienia (wniesienia)  zabezpieczenia roszczeń przez podmiot,
- skutki niewniesienia i nieutrzymywania zabezpieczenia roszczeń,
- zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia,
- zwrot zabezpieczenia.

7. Przesłanki cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. "wilczego biletu"

8. Obowiązek posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami:
- uzyskanie wpisu na wniosek lub z urzędu,
- aktualizacja wpisu i wykreślenie z rejestru,
- skutki niedopełnienia obowiązków dotyczących posiadania wpisu w rejestrze.

9. Zmiany dotyczące ewidencji odpadów i Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

10. Składanie sprawozdań za 2019 r.

11. Procedura uznania za produkt uboczny

12. Zmiany dotyczące wytwórców odpadów komunalnych

13. Dalsze projektowane zmiany

14. Konsultacje, dyskusjaRejestr o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

1. Zakres podmiotów objętych rejestrem

2. Wpis podmiotów z urzędu:
- podmioty wpisywane z urzędu,
- zakres danych objętych rejestrem,
- zasady dokonywania wpisu z urzędu.

3. Wpis podmiotów na wniosek:
- podmioty podlegające wpisowi na wniosek,
- zakres danych objętych rejestrem,
- wniosek o wpis do rejestru,
- rodzaje załączników do wniosku o wpis do rejestru.

4. Wyłączenie niektórych podmiotów z obowiązku wpisu do rejestru

5. Odmowa wpisu do rejestru

6. Opłata rejestrowa i roczna – wysokość i zasady ich uiszczania

7. Terminy

8. Zwolnienie z opłaty rejestrowej i rocznej

9. Nadawanie numeru rejestrowego i obowiązek posługiwania się tym numerem

10. Aktualizacja danych w rejestrze

11. Wykreślenie z rejestruPraktyczna realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz planowane zmiany prawa w tym zakresie

1. Zmiany prawa Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów w tym:
- nowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia,
- zmiana sposobu obliczania uzyskanych poziomów,
- zmiana przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta – nowe wymagania dla przedsiębiorców.

2. Projekt ustawy wdrażający zmienione przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie opakowań

3. Zastosowanie podstawowych definicji ustawowych –odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.

4. Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki

5. Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w tym m.in.:
- zakres toreb objętych redukcją,
- obowiązkowa opłata recyklingowa,
- wyłączenia,
- przekazanie opłaty do urzędu marszałkowskiego.

6. Wymagania zasadnicze dla opakowań, w tym zasady określania zawartości metali ciężkich w opakowaniach

7. Nowe oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe

8. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy – wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, produkcja na zlecenie, przedsiębiorcy dodający opakowania oraz przedsiębiorcy pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych

9. Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

10. Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu, bilansowanie wprowadzanych i wywożonych z kraju opakowań

11. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.:
- sposoby realizacji ustawowych obowiązków:
      - samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce,
      - organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
- wymagane poziomy odzysku i recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- wyliczanie wymaganych poziomów.

12. Działanie organizacji odzysku opakowań, w tym rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych – przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

13. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe

14. Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
- zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego,
- zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
- samodzielne zapewnienie odzysku i recyklingu – tworzenie sieci zbierania odpadów opakowaniowych, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz ograniczenia jego zastosowania,
- porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
- wymagane poziomy w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- odpowiedzialność za wykonane obowiązki.

15. Możliwość utworzenia porozumienia dobrowolnego w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych

16. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

17. Obowiązek uwzględnianie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie odzysku i recyklingu

18. Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia, zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

19. Publiczne kampanie edukacyjne:
- obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku,
- możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

20. Jednostkowe stawki opłat produktowych

21. Wzór sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – sprawozdawczość obowiązująca za rok 2019 i lata kolejne

22. Obowiązki organów administracji publicznejUstawa o bateriach i akumulatorach, w tym m.in.:

1. Najważniejsze definicje:
- bateria i akumulator,
- podział baterii i akumulatorów na kategorie,
- wprowadzenie do obrotu,
- wprowadzający baterie i akumulatory,
- pośrednik w wykonywaniu obowiązków.

2. Wymagania dotyczące baterii i akumulatorów

3. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory – sposoby realizacji ustawowych obowiązków

4. Obowiązki w zakresie edukacji

5. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów – opłata depozytowa, opłata na edukację, opłata produktowa

6. Sprawozdawczość obowiązująca za rok 2019 i lata kolejneUstawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – stan prawny z wyszczególnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku

1. Ustawowe definicje, w tym m.in.:
- sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- producent,
- wprowadzenie do obrotu,
- udostępnianie na rynku.

2. Zakres sprzętu podlegającego ustawie, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku

3. Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel

4. Rozliczanie obowiązków od 1 stycznia 2018 roku – nowa definicja sprzętu oraz podział na nowe grupy sprzętu

5. Uzyskanie zwolnienia z przepisów ustawy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu – kiedy i jak

6. Zwolnienie niektórych przedsiębiorców z części obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

7. Poziomy zbierania – rozszerzenie listy produktów objętych wymaganym poziomem, okresy przejściowe i poziomy docelowe

8. Objęcie obowiązkami sprzętu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych

9. Poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

10. Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego

11. Obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu

12. Zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części z takich zużytych urządzeń przez podmioty inne niż prowadzący zakłady przetwarzania

13. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania – stan obecny oraz planowane zmiany

14. Sprawozdawczość obowiązująca za rok 2019 i lata kolejne


Konsultacje,  dyskusja

Prowadzący
1. Radca prawny, ekspert prawa ochrony środowiska, specjalizujący się w zagadnieniach gospodarki odpadami. 2. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Miasto
Lublin
Ulica
Frezerów 3
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "NAJNOWSZE REGULACJE PRAWNE ORAZ PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM ODPADAMI POUŻYTKOWYMI, ICH INTERPRETACJA I STOSOWANIE"
Dendros - konferencje i szkolenia
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy