Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

Typ
szkolenie
Koszt
1900 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
18 godzin akademickich
Miejsce
Zakopane
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników szkolenia najważniejszych obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska wynikających z aktualnych uregulowań prawnych (z uwzględnieniem najnowszych zmian), ich identyfikacja i realizacja oraz ćwiczenie praktycznych umiejętności m.in. w zakresie samodzielnego wypełniania ewidencji, wykonywania sprawozdawczości, przygotowania najważniejszych danych wymaganych do opracowywania wniosków o wydanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami, obliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą kalkulatorów.

 

1. Identyfikacja i realizacja obowiązków przedsiębiorstwa w zakresie emisji do powietrza:
- zgłoszenie czy pozwolenie - jakie instalacje wymagają uzgodnień ze starostą/marszałkiem,
- obowiązki wynikające z pozwoleń emisyjnych,
- pozwolenia zintegrowane (konkluzje BAT i ich publikacje, wdrożenie dyrektywy IED),
- pomiary wielkości emisji – sprawozdawczość do WIOŚ i organu ochrony środowiska – kiedy wymagana, w jakich terminach i na jakich formularzach składamy,
- sprawozdawczość do PRTR; raporty do KOBIZE.

2. Gospodarka odpadami:
- wymagane decyzje administracyjne,
- wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne – kiedy wymagane pozwolenie,
- zasady zbierania i magazynowanie odpadów – w jaki sposób, w jakich miejscach; oznakowanie odpadów,
- przekazywanie odpadów następnym odbiorcom/posiadaczom,
- obowiązkowe kontrole WIOŚ przez rozpoczęciem inwestycji w zakresie przetwarzania odpadów,
- ewidencja i roczna sprawozdawczość odpadowa – od kiedy rejestr i BDO.

3. Gospodarka opakowaniami:
- rodzaje opakowań podlegających pod przepisy ustawy,
- sposób postępowania z opakowaniami wielomateriałowymi oraz po środkach niebezpiecznych,
- realizacja kampanii edukacyjnych – w jaki sposób i komu zlecić,
- ewidencja opakowań wprowadzanych na rynek,
- dokumenty: DPO, DPR, EDPO, EDPR,
- nowa sprawozdawczość – wzory formularzy i co można zlecić Organizacji odzysku opakowań.

4. Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – zmiana ustawy obowiązująca od 23 września 2017 r.
- rozporządzenie 842/2006 + Rozporządzenia Komisji, Rozporządzenie 517/2014 – dotyczące urządzeń chłodniczych/klimatyzacyjnych – co obowiązuje, a co zostało uchylone,
- świadectwa kwalifikacji, certyfikaty dla personelu oraz certyfikaty dla przedsiębiorcy, zaświadczenia o odbytym szkoleniu,
- prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej,
- Karty Urządzenia i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej,
- sprawozdawczość w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych,
- kontrola WIOŚ i PSP urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła i systemów przeciw pożarowych,
- administracyjne kary pieniężne i przepisy karne.

5. Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie – aktualne wymagania i obowiązki:
- pozwolenie wodnoprawne – kiedy wymagane i procedury jego uzyskiwania,
- badania wody, limity poboru, badania poziomu lustra wody,
- badania ścieków – zakres i częstotliwość, akredytowane laboratoria,
- sprawozdawczość - wzory formularzy, terminy i organy, do których należy przekazywać.

6. Reforma gospodarki wodnej – nowe Prawo wodne od 2018 r.:
- nowa instytucja gospodarowania i zarządzania zasobami wodnymi - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”,
- opłaty za usługi wodne, w tym opłaty stałe oraz opłaty zmienne za pobór wód i za wprowadzanie ścieków do środowiska,
- system zgód wodnoprawnych, w tym pozwolenia wodnoprawe, zgłoszenia, oceny wodnoprawne.

7. Opłaty za korzystanie z środowiska:
- za emisję do powietrza np. za emisję z kotłowni, spalanie paliw w pojazdach,
- za pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wód opadowych i roztopowych, np. wód deszczowych do przydrożnego rowu – do końca 2017 r. wg starych zasad, od 2018 r. zmiany wynikające z nowego Prawa wodnego,
- składowanie odpadów,
- sprawozdawczość – wzory, stawki opłat,
- nowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska od 2018 r.

8. Poważne awarie – wdrożenie dyrektywy Seveso III:
- jakie zakłady kwalifikują się do zakładów zwiększonego, dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej,
- nowe obowiązki wynikające z wdrożenia dyrektywy do polskiego prawa,
- dokumentacja: zgłoszenie, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie, wew. plany operacyjno- ratownicze,
- wspólne kontrole PSP i WIOŚ oraz zmiany w częstotliwości kontroli zakładów,
- informowanie społeczeństwa o zakładzie w tym o rodzaju magazynowanych substancjach – obowiązkowe udostępnianie informacji na stronie internetowej.

9. Kary wymierzane przez inspekcje ochrony środowiska:
- za jakie wykroczenia grzywna,
- za jakie wykroczenia administracyjna kara pieniężna,
- pozostałe rodzaje wykroczeń.

10. Kontrola w firmie inspekcji ochrony środowiska – praktyczne informacje nt.:
- zawiadomienie i upoważnienie do kontroli,
- oględziny zakładu,
- składanie wyjaśnień oraz podpisanie lub odmowa podpisania protokołu.Ćwiczenia praktyczne:

1. Obliczania opłat za emisję do powietrza – wypełnianie formularzy do sprawozdania do Marszałka

2. Przygotowanie kart ewidencji i kart przekazania odpadów

3. Wypełnianie zbiorczego zestawienia o gospodarowaniu odpadami

4. Studium przypadku: Identyfikacja wymagań prawnych i obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska na przykładzie opisanego przedsiębiorstwa przemysłowego; określenie obowiązków wynikających z wymagań prawnych


Wszystkie ćwiczenia praktyczne realizowane są przy wykorzystaniu aktualnie obowiązujących wzorów formularz, prowadzonych w firmie ewidencji i składanych do odpowiednich organów sprawozdań. Opłaty za korzystanie ze środowiska wyliczane są na podstawie obowiązujących stawek opłat, które będzie można wykorzystać przygotowując własne wyliczenia.
Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają poprawnie rozwiązane zadania.


Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Inspektor Ochrony Środowiska z Wydziału Inspekcji WIOŚ. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli przedsiębiorstw, których działalność powoduje oddziaływanie na środowisko.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA"
Dendros - konferencje i szkolenia
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy