Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


NOWE PRAWO WODNE

Typ
szkolenie
Koszt
560 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Rabaty, upusty
500 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
Termin
1900-01-01
Miejsce
Warszawa
Opis


Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Proponujemy Państwu szkolenie, które umożliwi zapoznanie się z regulacjami prawnymi, wynikającymi z nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 -  Prawo wodne, oraz ułatwi przygotowanie się do zmian, które wkrótce zaczną obowiązywać.

Nowe Prawo wodne reformuje system instytucji odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami i dostosowuje system zarządzania zasobami wodnymi do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, dokonuje także systemowych zmian finansowania gospodarki wodnej.

W ramach szkolenia zostaną   przedstawione i omówione nowe zasady udostępniania zasobów wodnych użytkownikom, obowiązki użytków wód oraz nowe zasady ponoszenia opłat za korzystanie z wód, a także kompetencje nowych organów w zakresie gospodarowania wodami.

Szkolenie adresujemy do pracowników administracji (starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, gmin, urzędów wojewódzkich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, innych), specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż, do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, do radców prawnych, inwestorów, firm konsultingowych i biur projektowych, których dotyczą omawiane tematy, do wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

 

1. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami – omówienie kompetencji organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami:
- minister właściwy do spraw gospodarki wodnej,
- minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – struktura jednostki,
- wojewoda,
- starosta,
- wójt, burmistrz, prezydent miasta.

2. Wody:
- rodzaje wód,
- własność wód i gruntów pod wodami,
- obowiązki właściciela wód,
- utrzymanie wód,
- gospodarowanie wodami oraz gruntami pod wodami,
- stwierdzenie charakteru zasobów wodnych.

3. Gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa:
- zasady oddawania użytkowania gruntów pokrytych wodami,
- zasady udostępniania innego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarowaniem wodami,
- ustalanie linii brzegu – omówienie postępowania administracyjnego w sprawach ustanawiania linii brzegu – rola decyzji o ustaleniu linii brzegu w gospodarowaniu wodami.

4. Definicje – objaśnienia pojęć ustawowych.

5. Korzystanie z wód:
- rodzaje korzystania z wód - omówienie rodzajów i zakresu korzystania powszechnego zwykłego, szczególnego oraz usług wodnych.

6. Zmiana stanu wody na gruncie – omówienie nowego zakresu stosowania przepisów dotyczących zmian w odpływie wód opadowych przez właściciela nieruchomości

7. Ochrona wód:
- obowiązki właściciela w zakresie ochrony wód,
- jednolite części wód, cele środowiskowe,
- zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami – nowe warunki wprowadzania ścieków do wód lub do ziem.

8. Aglomeracje:
- nowe zasady ustanawiania aglomeracji,
- oczyszczanie ścieków bytowych i komunalnych z aglomeracji.

9. Strefy ochronne ujęć wód:
- nowe obowiązki właścicieli ujść wód,
- ustanawianie stref ochronnych ujęć z urzędu i na wniosek właściciela ujęcia,
- wniosek i dokumentacja w sprawie ustanawiania stref ochronnych, analiza ryzyka,
- zakazy, nakazy i ograniczenia, jakie mogą obowiązywać na terenach stref ochronnych ochrony bezpośredniej i pośredniej.

10. Budownictwo wodne – urządzenia wodne – objaśnienie pojęcia ustawowego:
- obowiązku właściciela urządzeń wodnych,
- legalizacja urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganej zgody wodnoprawnej,
- postępowanie w sprawie przywrócenia funkcji urządzenia wodnego lub naprawy szkód,
- urządzenia melioracji wodnej – omówienie katalogu urządzeń melioracji wodnych,
- rola Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w planowaniu, wykorzystywaniu i utrzymywaniu melioracji wodnych.

11. Ochrona przed powodzią:
- obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
- kształtowanie gospodarowania przestrzennego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
- warunki realizacji inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
- uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego.

12. Zgody wodnoprawne – omówienie rodzajów zgód wodnoprawnych i wymagań ich uzyskiwania:
- pozwolenie wodnoprawne,
- zgłoszenie wodnoprawne,
- ocena wodnoprawna,
- decyzja zwalniająca z zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz wałach przeciwpowodziowych.

13. Pozwolenia wodnoprawne:
- wniosek i dokumentacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego,
- postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego:
      - wszczęcie postępowania,
      - ustalenie stron postępowania,
- wymogi, jakie powinno spełniać pozwolenie wodnoprawne,
- okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego, ustalenie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

14. Zgłoszenie wodnoprawne:
- wymogi, jakie powinny spełniać zgłoszenie wodnoprawne,
- przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego,
- sprzeciw organu w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego.

15. Ocena wodnoprawna – rola oceny w gospodarowaniu wodami i procesie inwestycyjnym:
- omówienie rodzajów przedsięwzięć, których realizacja wymaga oceny wodnoprawnej,
- wymogi, jakie powinien spełnić wniosek o przeprowadzenie oceny wodnoprawnej,
- postępowanie w sprawie oceny wodnoprawnej, obowiązki organu, który wydał ocenę wodnoprawną.

16. Decyzje zwalniające z zakazów:
- omówienie wymogów określonych dla wniosków o wydanie decyzji zwalniających,
- postępowanie w sprawie wydania decyzji zwalniających.

17. Opłaty za usługi wodne:
- zakres usług wodnych objętych opłatami,
- rodzaje opłat:
      - opłata stała – usługi wodne objęte opłatą stałą,
      - zasady naliczania opłaty stałej,
      - opłata zmienna – usługi wodne objęte opłatą zmienną,
      - podstawowe zasady naliczania opłaty zmiennej,
- opłata stała za pobór wód podziemnych i powierzchniowych,
- opłata stała za wprowadzanie ścieków,
- opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej,
- opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych,
- opłata za usługi wodne za pobór wód na cele chowu lub hodowli ryb.

18. Spółki wodne – zasady tworzenia spółek wodnych, działanie tych spółek oraz nadzoru nad spółkami wodnymi

19. Roszczenia odszkodowawcze – postępowanie w sprawach o ustalenie odszkodowania

20. Omówienie przepisów karnych

21. Dyskusja, konsultacje

Prowadzący
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie prawa wodnego, jego stosowania w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym i orzecznictwie administracyjnym w dziedzinie gospodarki wodnej.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
Dendros - konferencje i szkolenia
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy