Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W UJĘCIU PRAKTYCZNYM

Typ
szkolenie
Koszt
1900 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
18 godzin akademickich
Miejsce
Jurata
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Na szkoleniu zostaną przedstawione i omówione praktyczne aspekty realizacji przepisów prawnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nową ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Zaprezentowane zostaną m.in. nowe obowiązki użytkowników wód oraz nowe zasady ponoszenia opłat za korzystanie z wód, a także kompetencje nowych organów w zakresie gospodarowania wodami. Ponadto dowiedzą się Państwo o tym, jak przygotować się do kontroli WIOŚ, a także zapoznają się z zagadnieniami związanymi z gospodarką wodno-ściekową w procesie inwestycyjnym.

Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach różnych branż, do pracowników urzędów administracji rożnego szczebla, którzy zajmują się gospodarką wodno-ściekową, do wszystkich zainteresowanych.

Szkolenie ma charakter interaktywny. Przewidziane są ćwiczenia, wykonywane przez uczestników.


Uwaga: W miarę ukazywania się nowych aktów prawnych program będzie na bieżąco aktualizowany.

 


1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz.1566)

1.1. Zasadnicze zmiany w stosunku do uchylonego Prawa wodnego z 18 lipca 2001 r.:
- nowe pojęcia i definicje,
- organy właściwe do spraw gospodarowania wodami,
- zadania i kompetencje Wód Polskich,
- rodzaje korzystania z wód,
- usługi wodne a szczególne korzystanie z wód,
- wody opadowe,
- melioracje,
- zgody wodnoprawne a pozwolenia wodnoprawne,
- strefy ochronne,
- ocena wodnoprawna.

1.2. Opłaty i opłaty podwyższone, reklamacje:
- rodzaje opłat w gospodarce wodno-ściekowej,
- tryb i zasady wymierzania opłat,
- opłaty podwyższone.

1.3. Kontrola w gospodarce wodno-ściekowej:
- Wody Polskie - kompetencje Wód Polskich jako organu kontrolnego,
- Inspekcja Ochrony Środowiska - kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska jako organu kontrolnego w gospodarce wodnej (opłaty podwyższone).

1.4. Zgody wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne, oceny wodnoprawne:
- wniosek o pozwolenie wodnoprawne, w tym zawartość operatu wodnoprawnego,
- zgoda wodnoprawna,
- ocena wodnoprawna,
- przepisy wykonawcze regulujące zasady prowadzania ścieków do wód lub do ziemi – rozporządzenie MŚ w sprawie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (aktualne w dacie szkolenia),
- wymagania stawiane poszczególnym rodzajom ścieków (ścieki  bytowe, ścieki komunalne, ścieki przemysłowe, ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla wód),
- rolnicze wykorzystanie ścieków,
- ocena spełniania warunków pozwolenia wodnoprawnego,
- monitoring ilościowy i jakościowy emisji substancji do wód i ziemi.

1.5. Przepisy przejściowe i końcowe

2. Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej z uwzględnieniem zmian w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i przepisów NOWEJ ustawy Prawo wodne

3. Warunki wprowadzania ścieków do urządzeń będących własnością innych podmiotów:
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
- substancje szczególnie szkodliwe dla wód w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych,
- stan i skład ścieków według rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
- warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych podmiotów innych niż przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

4. Odpowiedzialność w ochronie środowiska

5. Pozwolenia zintegrowane dla instalacji w gospodarce wodno-ściekowej:
- rodzaje instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
- warunki korzystania z wód w pozwoleniach zintegrowanych,
- najlepsze dostępne techniki i metody ich oceny w aspekcie ochrony wód, z uwzględnieniem konkluzji Komisji Europejskiej, wynikających z BAT.

6. Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych (według ustawy o odpadach i aktów wykonawczych)Warsztaty

1. Opłaty i opłaty podwyższone – wyliczenie wysokości opłat stałych i zmiennych za usługi wodne

2. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać  na środowisko – przypadki wymagające uzyskania decyzji środowiskowej lub oceny wodnoprawnej

3. Określenie zawartości operatu wodnoprawnego (na pobór wody podziemnej, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi)


Konsultacje, dyskusja


Prowadzący
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; były wieloletni naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, biegły w zakresie postępowania wodnoprawnego; doświadczony trener.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W UJĘCIU PRAKTYCZNYM"
Dendros - konferencje i szkolenia
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy