Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA (Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH) I ICH PRAKTYCZNA REALIZACJA

Typ
szkolenie
Koszt
1900 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
22 godziny akademickie
Miejsce
Ciechocinek
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Celem szkolenia jest nabycie i poszerzenie praktycznych umiejętności w zakresie spełniania najważniejszych obowiązków ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, a prawidłowej realizacji tych obowiązków pomogą zaplanowane  w trakcie szkolenia ćwiczenia.

Szkolenie adresujemy do  pracowników administracji  rządowej i samorządowej, specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, których dotyczą omawiane tematy, do wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

 


Praktyczne  aspekty  ochrony  powietrza  w  przedsiębiorstwie

1. Ochrona powietrza a obowiązki przedsiębiorców – wprowadzenie:
- monitoring jakości powietrza,
- rodzaje pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
- monitorowanie wielkości emisji z instalacji,
- sprawozdawczość z wielkości emisji z instalacji z uwzględnieniem opłat za korzystanie ze środowiska.

2. Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) i jego wpływ na użytkowanie instalacji

3. Koncesjonowanie działalności – decyzje na emisje substancji do powietrza:
- kwalifikacja użytkowanej instalacji (pozwolenie czy zgłoszenie, czy podlegam standardom emisyjnym),
- jedno czy wiele pozwoleń,
- pozwolenia zintegrowane: rola dokumentów referencyjnych; konkluzje BAT,
- jakich błędów nie popełniać w dokumentacji o wydanie decyzji na emisję, co należy uczynić, jeśli wydana decyzja jest dla zakładu kłopotliwa,
- zmiany w instalacji a zmiana decyzji,
- SZWO i F-Gazy – obowiązki z tym związane.

4. Kontrolowanie emisji z instalacji by uniknąć niepotrzebnych kłopotów:
- pomiary wielkości emisji - obowiązki,
- inne sposoby - co monitorować i w jaki sposób,
- LZO – sprawdzenie dotrzymywania standardów – na co zwracać uwagę, jak liczyć bilans lotnych związków organicznych (ćwiczenia praktyczne),
- Jednolity Plik Kontrolny – czy przepisy finansowe mogą być wzorem monitorowania wielkości emisji – jak prowadzić (ćwiczenia praktyczne).

5. Sprawozdawczość:
- rodzaje sprawozdań (w tym dotyczące LZO  i KOBIZE), terminy składania i do jakich urzędów je składać,
- na co zwracać uwagę a co można pominąć,
- dodatkowe obowiązki czy rutyna (ćwiczenia praktyczne),
- terminy i kary.

6. Konsultacje, dyskusjaRealizacja  wymagań  prawnych  ochrony  środowiska  w  zakresie  gospodarki  wodno-ściekowej  z  uwzględnieniem  zmian  wynikających  z  nowego  Prawa  wodnego

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz.1566)

1.1. Zasadnicze zmiany w stosunku do uchylonego prawa wodnego z 18 lipca 2001 r.:
- nowe pojęcia i definicje,
- organy właściwe do spraw gospodarowania wodami,
- zadania i kompetencje Wód Polskich,
- rodzaje korzystania z wód,
- usługi wodne a szczególne korzystanie z wód,
- wody opadowe,
- melioracje,
- zgody wodnoprawne a pozwolenia wodnoprawne,
- strefy ochronne,
- ocena wodnoprawna.

1.2. Przepisy wykonawcze regulujące zasady prowadzania ścieków do wód lub do ziemi – rozporządzenie MŚ w sprawie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (aktualne w dacie szkolenia)

1.3. Zgody wodnoprawne, decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
- pozwolenia wodnoprawne - wniosek o wydanie pozwolenie wodnoprawnego, w tym zawartość operatu wodnoprawnego,
- zgłoszenia wodnoprawne,
- oceny wodnoprawne,
- decyzje zwalniające.

1.4. Strony postępowania wodnoprawnego – nowe zasady wyznaczania

1.5. Opłaty i opłaty podwyższone, reklamacje:
- rodzaje opłat w gospodarce wodno-ściekowej,
- tryb i zasady wymierzania opłat,
- opłaty podwyższone.

1.6. Kontrola w gospodarce wodno-ściekowej:
- Wody Polskie - kompetencje Wód Polskich jako organu kontrolnego,
- Inspekcja Ochrony Środowiska - kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska jako organu kontrolnego w gospodarce wodnej (opłaty podwyższone).

1.7. Przepisy przejściowe i końcowe

2. Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej z uwzględnieniem zmian wynikających z nowego Prawa wodnego oraz zmian w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

3. Warunki wprowadzania ścieków do urządzeń będących własnością innych podmiotów:
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
- stan i skład ścieków według rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
- monitoring w świetle ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

4. Pozwolenia zintegrowane dla instalacji w gospodarce wodno-ściekowej:
- rodzaje instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
- najlepsze dostępne techniki i metody ich oceny w aspekcie ochrony wód, z uwzględnieniem konkluzji Komisji Europejskiej, wynikających z BAT.

5. Warsztaty:
- wyliczenie wysokości opłaty stałej i zmiennej dla wybranego przypadku,
- przedsięwzięcia - przypadki wymagające uzyskania decyzji środowiskowej lub oceny wodnoprawnej.

6. Konsultacje, dyskusjaGospodarka  odpadami  (w tym  opakowaniowymi)

1. Obowiązki wynikające z ustawy o odpadach:
- ostatnie zmiany w ustawie o odpadach (od 2018 roku):
      - nowe zasady uznania za produkt uboczny
      - magazynowanie odpadów - istotne zmiany, w tym: monitoring wizyjny, operat przeciwpożarowy, ograniczenia ilościowe, wstrzymanie działalności,
      - istotne zmiany w postępowaniu o uzyskanie decyzji zezwalających na zbieranie i przetwarzanie odpadów (nowe zasady dotyczące m.in. kontroli i uzgodnień, tytułu prawnego do terenu, ilości odpadów, zabezpieczenie roszczeń),
- główne zasady klasyfikacji odpadów i prowadzenia ewidencji - projektowane zmiany, ćwiczenia praktyczne,
- istotne zmiany w transporcie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,
- pozwolenia i zezwolenia związane z gospodarowaniem odpadami i organy właściwe do ich wydawania,
- zezwolenia odpadowe a decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – kontrole WIOŚ i nowe wymagania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,
- ogólne zasady oraz terminarz sprawozdawczości, z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz okresów przejściowych,
- sprawozdanie roczne o odpadach - ćwiczenia praktyczne.

2. Baza Danych o Odpadach:
- utworzenie i prowadzenie Bazy Danych o Odpadach,
- Rejestr Marszałka - obowiązki rejestrowe na wniosek i z urzędu, podstawowe informacje.

3. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
- nowe obowiązki wynikające ze zmian w ustawie, w tym obowiązki sprzedawcy i opłata recyklingowa,
- kampanie edukacyjne,
- opakowania po środkach niebezpiecznych i wielomateriałowe - sposób postępowania,
- rejestracja i sprawozdawczość - przepisy przejściowe,
- audyt - kogo dotyczy.

4. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Szkolenie prowadzą specjaliści - praktycy posiadający głęboką wiedzę dotyczącą wymagań prawnych ochrony środowiska i ich spełniania, a także wieloletnie doświadczenie w kontroli w zakresie ochrony środowiska (WIOŚ).
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA (Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH) I ICH PRAKTYCZNA REALIZACJA"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy