Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W KONTEKŚCIE OSTATNICH ZMIAN LEGISLACYJNYCH (M.IN. WYNIKAJĄCYCH Z NOWEJ USTAWY PRAWO WODNE)

Typ
szkolenie
Koszt
1900 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
18 godzin akademickich
Miejsce
Jurata
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Proponowane szkolenie obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone do systemu OOŚ na przestrzeni ostatnich lat, w szczególności obowiązujące od stycznia 2017 r. oraz ostatnie wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r., w tym najnowsze zmiany, wynikające z nowego Prawa wodnego, które w istotny sposób wpływają na proces przygotowania inwestycji.

Na szkolenie zapraszamy inwestorów, deweloperów, przedstawicieli firm budowlanych, specjalistów ds. ochrony środowiska, projektantów i konsultantów, wykonujących dokumentację środowiskową i finansową dla przedsięwzięć, pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, zajmujących się oceną oddziaływania na środowisko i wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, urzędów weryfikujących dokumentację OOŚ we wnioskach o dofinansowanie, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

 

1. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (OOŚ):
- definicja przedsięwzięcia, ze szczególnym omówieniem przedsięwzięć etapowanych,
- określenie konieczności wszczęcia postępowania w sprawie OOS – klasyfikacja przedsięwzięcia do jednej z grup wymienionych w rozporządzeniu OOŚ, ze szczególnym omówieniem przedsięwzięć związanych z wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej. Sytuacje w których sama rozbudowa przebudowa lub montaż istniejącego bądź realizowanego przedsięwzięcia może być klasyfikowana. Omówienie zagadnienia klasyfikacji robót nie związanych z danym przedsięwzięciem ale wymuszających zmianę środowiskowych uwarunkowań w wydanej już decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- katalog decyzji, przed którymi należy wszcząć postępowanie w sprawie OOŚ,
- ogólne zasady procedury OOŚ jako przykładu postępowania administracyjnego,
- organy prowadzące postępowanie oraz organy współdziałające – nowy podział kompetencji i nowe organy opiniujące/uzgadniające – zmiany obowiązujące od 01.01.2017 r. i 01.01.2018 r.,
- udział stron w postępowaniu (definicja strony obowiązująca od 01.01.2018 r.), zawiadomienia, obwieszczenia, udział organizacji społecznych.

2. Postępowanie dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa):
- elementy postępowania (schematy),
- raport o oddziaływaniu na środowisko – nowy zakres obowiązujący od 01.01.2017 r.,
- wymagania odnośnie autorów raportu o oddziaływaniu na środowisko obowiązujące od 01.01.2017 r.,
- udział stron postępowania a udział społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych i społecznych. Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa jako niestandardowe narzędzie zapewnienia udziału społecznego.

3. Postępowanie dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa):
- elementy postępowania (schematy),
- wszczęcie postępowania i właściwe określenie stron postępowania (obszar oddziaływania przedsięwzięcia),
- karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP). Zakres KIP, elementy, na które organy zwracają szczególną uwagę – zmiany obowiązujące od 01.01.2017 r.

4. Postanowienie screeningowe oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
- postanowienie screeningowe,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po wykonaniu OOŚ (z raportem) – warunki nałożone w decyzji dotyczące całego okresu życia inwestycji, analiza porealizacyjna, obszary ograniczonego użytkowania. Nowe wymagania i możliwości określenia warunków obowiązujące od 01.01.2017 r.,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez wykonania OOŚ (bez raportu) i możliwość określenia przez nią warunków środowiskowych.

5. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko:
- przesłanki przeprowadzenia ponownej oceny,
- przebieg postępowania (schematy),
- powstające w toku postępowania  dokumenty,
- udział społeczeństwa,
- udział organizacji społecznych w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę (wyjątek!!!).

6. Ocena oddziaływania  na obszary Natura 2000:
- system Natura 2000  - obszary siedliskowe, obszary ptasie, forma i sposób ochrony,
- ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w przypadku przedsięwzięć klasyfikowanych do OOŚ,
- ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w przypadku przedsięwzięć nie klasyfikowanych do OOŚ prowadzona na podstawie art. 96 ustawy o dostępie do informacji…

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a wniosek o decyzję następczą – zagadnienia problemowe:
- jakie konsekwencje wynikają z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla organów prowadzących postępowanie następcze np. w sprawie pozwolenia na budowę,
- jak należy czytać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – omówienie na podstawie przykładowej decyzji, ze szczególnym naciskiem na określone warunki odnoszące się do okresu realizacji inwestycji (przykłady najczęściej pojawiających się warunków i w jaki sposób mogą być implementowane do projektu budowlanego),
- w jakich sytuacjach przedsięwzięcia dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- konsekwencje sytuacji, gdy przedsięwzięcie z wniosku o pozwolenie na budowę różni się od tego dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (np. poszerzenie wniosku o pozwolenie na budowę o infrastrukturę towarzyszącą),
- w jakiej sytuacji odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymaga przeprowadzenia nowego postępowania w sprawie OOŚ.

8. Katalog najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach  OOŚ w kontekście weryfikacji dokumentacji POIIŚ:
- niewłaściwie określony zakres przedsięwzięcia,
- niewłaściwa klasyfikacja przedsięwzięcia dzielenie przedsięwzięć w celu uniknięcia oceny,
- niewłaściwy zakres KIP oraz raportu,
- niewystarczające uzasadnienie postanowienie screeningowego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- nie zachowany termin 30 dni na konsultacje społeczne,
- niewłaściwe udokumentowanie możliwości udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych,
- niespójny zakres przedsięwzięcia w wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzjach następczych (m.in. pozwoleniu na budowę).

9. Najistotniejsze „punkty kontrolne” w weryfikacji dokumentacji OOŚ i związanej z przeprowadzonym postępowaniem budowlanym oraz inne praktyczne wskazówki dot. współpracy z wykonawcami dokumentacji:
- uwagi ogólne,
- określenie zakresu opracowania i umieszczenie go w umowie,
- czy zezwolić na działanie wykonawcy na podstawie pełnego pełnomocnictwa,
- bieżąca współpraca podczas tworzenia dokumentów, okresowa sprawozdawczość,
- punkty kontrolne gotowej dokumentacji.

10. Sposoby wzruszenia ostatecznych decyzji administracyjnych, postępowanie sądowo-administracyjne

11. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Główny Specjalista w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Jako ekspert uczestniczy w ocenie wniosków o dofinansowanie, kontraktacji oraz wdrażaniu umów o dofinansowanie. Ekspert przy Ministerstwie Środowiska w zakresie OOŚ.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W KONTEKŚCIE OSTATNICH ZMIAN LEGISLACYJNYCH (M.IN. WYNIKAJĄCYCH Z NOWEJ USTAWY PRAWO WODNE)"
Dendros - konferencje i szkolenia
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy