Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


OCHRONA ŚRODOWISKA: PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY OCHRONY POWIETRZA, GOSPODARKI ODPADAMI I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN WYMOGÓW PRAWNYCH

Typ
szkolenie
Koszt
1990 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
21 godzin akademickich
Miejsce
Zakopane
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione i wyjaśnione zostaną wątpliwości powstałe w związku z ostatnimi zmianami przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska (m.in. nowelizacja ustawy o odpadach, reforma Prawa wodnego), oraz omówione praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów.

Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw i organów administracji, pełnomocników ds. jakości i SZŚ, radców prawnych specjalizujących się w prawie ochrony środowiska, do wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany w miarę ukazywania się nowych aktów prawnych.

 

Ochrona powietrza w świetle ustawy Poś i aktów wykonawczych do tej Ustawy, z uwzględnieniem zmian związanych z transpozycją prawa unijnego

1. Wymagania regulacyjne wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
- pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (w tym pozwolenia zintegrowane) oraz zgłoszenia instalacji,
- kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza (w tym dotyczące pyłu PM2,5), standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.

2. Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska w związku z transpozycją postanowień dyrektywy IED, w zakresie regulacji, dotyczących ochrony powietrza, w tym:
- zmiana niektórych wymagań dotyczących pozwoleń na emisję
- zmiany dotyczące dużych źródeł spalania paliw:
      - podział dużych źródeł spalania paliw na źródła nowe i istniejące,
      - zasady łączenia,
      - mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy IED.

3. Zmiany dotyczące ochrony powietrza wprowadzone do ustawy - Prawo ochrony środowiska w 2017 r. w związku z transpozycją postanowień dyrektywy MCP (tj. dyrektywy 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania), w tym:
- definicja średniego źródła spalania paliw,
- zasady łączenia,
- rozszerzenie zakresu wniosków o wydanie pozwoleń na emisję oraz zakresu zgłoszeń dla średnich źródeł spalania paliw,
- decyzje eksploatacyjne dla średnich źródeł wymagających zgłoszenia,
- przepisy derogacyjne,
- rejestr średnich źródeł spalania paliw,
- przekazywanie odpowiednich informacji i danych przez organy ochrony środowiska do KOBiZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru średnich źródeł spalania paliw – zakres i terminy.

4. Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2390) – dotycząca średnich źródeł spalania paliw

5. Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji:
- szczegółowe wymagania wynikające z dwóch rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji,
- zmiany wprowadzone w 2014 r. dotyczące wymagań dla dużych źródeł spalania paliw,
- zmiany wprowadzone w 2018 r. dotyczące wymagań dla średnich źródeł spalania paliw (rozporządzenie z dnia 1 marca 2018 r. zmienione rozporządzeniem z dnia 17 października 2018 r. oraz rozporządzenie z dnia 22 maja 2018 r.), w tym:
      - kwalifikacja średnich źródeł spalania paliw do grupy źródeł nowych albo istniejących,
      - zaostrzenie wymagań emisyjnych – terminy,
      - definicja źródeł szczytowych i szczególne uwarunkowania emisyjne i pomiarowe dla takich źródeł,
      - zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, w tym objęcie obowiązkiem pomiarowym średnich źródeł wymagających zgłoszenia.

6. Konsultacje, dyskusjaPraktyczne aspekty gospodarowania odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych

1. Nowe wymagania dotyczące zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów

2. Nowe obowiązki zbierających odpady:
- prowadzenie punktu skupu surowców wtórnych, w tym złomu,
- nowy obowiązek dotyczący przekazania sprawozdania o odpadach do wójta, burmistrza, prezydenta: wypełnienie i termin złożenia sprawozdania,
- prowadzenie ewidencji odpadów, w tym metalowych - analiza przypadku:
      - ewidencja odpadów przyjętych od osób fizycznych,
      - ewidencja odpadów przyjętych od podmiotów gospodarczych,
      - karty przekazania odpadów,
      - zasady prowadzenia ewidencji w PSZOK.
- zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów w świetle znowelizowanego prawa:
      - zasady funkcjonowania,
      - ilość magazynowanych jednorazowo odpadów a kwota zabezpieczenia roszczeń,
      - kontrola WIOŚ,
      - operat przeciwpożarowy.

3. Nowe obowiązki przetwarzających odpady:
- termin i zasady lokalizowania monitoringu wizyjnego,
- sposób określania pojemności magazynowej odpadów – ćwiczenia,
- wpływ ilości magazynowania odpadów na kwotę zabezpieczenia roszczeń,
- ekspertyza przeciwpożarowa,
- zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów:
      - niezbędne informacje we wniosku – dyskusja,
      - konieczne załączniki,
      - kontrola WIOŚ - opinia pozytywna lub negatywna,
      - kontrola komendanta straży pożarnej,
      - kiedy organ może wydać decyzję odmowną,
      - termin, w jakim należy dokonać zmiany zezwolenia.

4. Skutki wywołane niedokonaniem zmiany zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów

5. Zasady prowadzenia transportu odpadów wynikające z przepisów środowiskowych oraz transportowych

6. Uzyskiwanie produktu ubocznego wg nowych zasad:
- najczęściej występujące błędy we wniosku - omówienie na przykładzie,
- kontrola WIOŚ - jej zakres i skutki,
- termin uzyskania statusu produktu dla nowych podmiotów i posiadających już taki produkt,
- odrębne magazynowanie produktu i odpadu,
- potwierdzenie statusu produktu w drodze decyzji,
- decyzja odmowna,
- rodzaje dokumentów potwierdzających, że substancja lub materiał posiada cechy produktu,
- najczęściej występujące braki w ekspertyzach i opracowaniach – przykłady.

7. Prawidłowe prowadzenie ewidencji odpadów, uwzględniające odpady powstające w instalacji i poza instalacją - analiza przypadku:
- karta ewidencji odpadów,
- karta przekazania odpadów,
- karta ewidencji odpadów metalowych (zasady stosowania),
- karta osadów ściekowych - kiedy powinna być prowadzona,
- nowe wymogi prowadzenia ewidencji od 2020 r.

8. Przygotowanie sprawozdań rocznych:
- zbiorcze zestawienie o odpadach, zawierające dane między innymi o składowiskach i osadach ściekowych,
- sprawozdanie o opłacie produktowej i kampaniach edukacyjnych,
- sprawozdanie o opakowaniach,
- sprawozdanie o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

9. Wypełnianie wymogów sprawozdawczych dotyczących urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową

10. Jakie są przesłanki do zwiększenia wydajności zakładu przetwarzającego odpady

11. Baza gospodarki odpadami BDO - konsekwencje braku wpisu:
- sankcje finansowe,
- konsekwencje dla prowadzonej działalności,
- kiedy należy dokonać wpisu przy rozpoczynaniu działalności,
- opłata rejestrowa i opłata roczna.

12. Prowadzenie składowiska odpadów:
- faza eksploatacyjna:
      - zasady przyjmowania odpadów w fazie eksploatacyjnej,
      - warunki przyjmowania odpadów do unieszkodliwienia,
      - rodzaje odpadów przeznaczone do odzysku, w tym w trakcie rekultywacji,
      - kiedy możliwe jest unieszkodliwianie odpadów obojętnych,
- faza poeksploatacyjna - zakres działań.

13. Opłaty za składowanie lub magazynowanie odpadów:
- składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
- składowanie odpadów bez instrukcji prowadzenia składowiska,
- magazynowanie odpadów z przekroczeniem terminu magazynowania.

14. Kontrole inspekcji ochrony środowiska po zmianie zasad funkcjonowania WIOŚ:
- kiedy kontrola może odbyć się bez zawiadomienia,
- zmiana czasu pracy inspekcji,
- zmiana zakresu kontroli WIOŚ.

15. Kompetencje kontrolne innych organów kontroli wynikające ze zmian prawnych:
- zakres kontroli Marszałka Województwa,
- kontrole Wód Polskich,
- tematy kontroli starosty,
- co może kontrolować wójt, burmistrz, prezydent.

16. Sankcje administracyjne i finansowe

17. Analiza zapytań zgłaszanych przez uczestników

18. Konsultacje indywidualneGospodarka wodno-ściekowa po najnowszych zmianach Prawa wodnego w praktyce

1. Samodzielne przesyłanie danych za usługi wodne – przykłady:
- termin przesyłania sprawozdania,
- jakie dane należy uwzględniać,
- wypełnienie sprawozdań dotyczące poboru wody – ćwiczenia,
- wypełnienie sprawozdania związane z odprowadzaniem ścieków – ćwiczenia,
- weryfikacja przekazanych informacji w oparciu o pozwolenie wodnoprawne,
- kontrola przedstawionych danych,
- ulgi w opłatach za usługi wodne,
- gdzie należy przesyłać dane do opłat za usługi wodne,
- kto jest zwolniony z opłat,
- sankcje z tytułu nie przesłania danych do naliczenia opłat,
- formy zaskarżenia informacji o naliczonych opłatach,
- opłaty podwyższone kto i kiedy może je naliczać,
- opłaty z tytułu ograniczenia retencji,
- wyjaśnienia i interpretacje.

2. Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne dla ilości poniżej 5 m3/dobę poboru wody lub odprowadzania ścieków

3. Zasady realizacji obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego – najczęściej występujące uchybienia:
- prowadzenie badań,
- prowadzenie książki obiektu lub instalacji.

4. Badania jakości ścieków:
- obowiązki wynikające z przepisów prawa,
- obowiązki wynikające z pozwolenia,
- przekazywanie wyników badań.

5. Przeprowadzanie kontroli gospodarowania wodami - analiza przypadku:
- organy przeprowadzające kontrolę i zakres ich działalności,
- kontrola w siedzibie organu,
- kontrola opłat za usługi wodne.

6. Umowy na korzystanie z terenów pokrytych wodami

7. Wpływ magazynowania odpadów na jakość odprowadzanych wód opadowych – przykłady

8. Ściek czy odpad płynny – jak rozróżnić

9. Analiza projektowanych zmian prawnych w gospodarce wodnej

10. Sankcje administracyjne i finansowe

11. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
1. Ekspert w zakresie ochrony powietrza; 2. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "OCHRONA ŚRODOWISKA: PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY OCHRONY POWIETRZA, GOSPODARKI ODPADAMI I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN WYMOGÓW PRAWNYCH"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy