Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


OCHRONA ŚRODOWISKA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH

Typ
szkolenie
Koszt
2040 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, cztery noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1940 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 360 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
25 godzin akademickich
Miejsce
Ciechocinek
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Liczne zmiany w prawie ochrony środowiska dotyczą praktycznie wszystkich komponentów środowiska. Dostosowanie się do nowych przepisów jest dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstw  i organów administracji. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego znani i doświadczeni eksperci  w zwięzłej formie przedstawią Państwu nowe przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska, wyjaśnią Państwu sporne kwestie w ich interpretacji oraz omówią stosowanie przepisów w praktyce, a także odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania.

Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw i organów administracji, pełnomocników ds. jakości i SZŚ, radców prawnych specjalizujących się w prawie ochrony środowiska, do wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany w miarę ukazywania się nowych aktów prawnych.I. Prawne aspekty  ochrony  powietrza  z  uwzględnieniem  zmian  związanych  z  transpozycją  prawa  unijnego

1. Wymagania regulacyjne wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
- pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (w tym pozwolenia zintegrowane) oraz zgłoszenia instalacji,
- kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza (w tym dotyczące pyłu PM2,5), standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.

2. Zmiany wprowadzone do ustawy - Prawo ochrony środowiska w 2014 r., związane z transpozycją postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED) dotyczące wymagań regulacyjnych, emisyjnych i pomiarowych, w tym:
- podstawowe zmiany wprowadzone w systemie pozwoleń zintegrowanych w związku z transpozycją dyrektywy IED,
- zmiany dotyczące dużych źródeł spalania paliw:
      - podział dużych źródeł spalania paliw na źródła nowe i istniejące,
      - zasady łączenia,
      - mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do wymagań emisyjnych wynikających z dyrektyw IED.

3. Zmiany wprowadzone do ustawy - Prawo ochrony środowiska w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1999), wynikające z transpozycji postanowień dyrektywy (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP), w tym:
- rozszerzenie zakresu informacji i danych objętych pozwoleniami i zgłoszeniami dla średnich źródeł spalania paliw,
- przepisy derogacyjne,
- zasady łączenia,
- rejestr średnich źródeł spalania paliw,
- przekazywanie odpowiednich informacji i danych przez organy ochrony środowiska do KOBiZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru średnich źródeł spalania paliw – zakres i terminy.

4. Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2390) – dotycząca średnich źródeł spalania paliw

5. Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji:
- szczegółowe wymagania wynikające z dwóch rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji,
- zmiany wprowadzone w 2014 r. dotyczące wymagań dla dużych źródeł spalania paliw, w tym:
      - zaostrzenie wymagań emisyjnych,
      - zakres i konsekwencje stosowania zasad łączenia źródeł,
      - szczególne uwarunkowania prawne dla źródeł szczytowych,
      - zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.
- zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji w zakresie dotyczącym wymagań dla średnich źródeł spalania paliw.

6. Konsultacje, dyskusjaII. Gospodarka  odpadami  w  świetle   ustawy  o odpadach  z  dn. 14 grudnia  2012 r. – aktualnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia wynikające z  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska

1. Ustawa o odpadach: najważniejsze zmiany oraz rozporządzenia wykonawcze, w tym m.in.:
- rozporządzenie Nr 1357/2014 oraz rozporządzenia Rady (UE) 2017/997 w sprawie kryteriów klasyfikujących odpady jako odpady niebezpieczne,
- transport odpadów niebezpiecznych po zmianach - nowe rozporządzenie,
- obowiązek utworzenia Bazy Danych o Odpadach wraz z rejestrem od dnia 24 stycznia 2018 r.

2. Projektowane zmiany w prawie UE dotyczące gospodarki odpadami

3. Zakres stosowania ustawy; przedmioty oraz substancje nie podlegające ustawie o odpadach

4. Wybrane definicje i ich konsekwencje prawne

5. Produkt uboczny oraz substancje lub przedmioty, które utraciły status odpadów; kryteria uznania za produkt uboczny

6. Odpady a regulacje REACH

7. Klasyfikacja odpadów; katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne

8. Pojęcie instalacji w aspekcie decyzji dotyczących gospodarki odpadami

9. Decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami: pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów

10. Właściwość organów do orzekania w sprawach gospodarki odpadami; prowadzenie postępowań administracyjnych

11. Wygaśnięcie decyzji w zakresie gospodarki odpadami; konsekwencje prawne

12. Plany gospodarki odpadami

13. Zasady zbierania i magazynowania odpadów

14. Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za odpady, przekazywane osobom fizycznym

15. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach i poza instalacjami: nowe rozporządzenie w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami

16. Zasady gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów (w tym odpady medyczne, komunalne osady ściekowe)

17. Ewidencja odpadów po zmianach – nowe wzory dokumentów i zwolnienia z ewidencji odpadów

18. Nowe zasady sprawozdawczości

19. Zarządzanie składowiskiem: instrukcja prowadzenia i pozwolenie zintegrowane; rekultywacja składowiska odpadów

20. Zamknięcie składowiska odpadów: decyzje i ich zmiany

21. Rozwiązywanie bieżących problemów wynikających ze stosowania obowiązującej ustawy o odpadach i aktów wykonawczych

22. Konsultacje, dyskusjaIII.  Gospodarowanie wodami w kontekście nowego Prawa wodnego

1. Cele i zakres nowej ustawy Prawo wodne

2. Gospodarowanie wodami:
- omówienie zasad zarządzania zasobami wodnymi,
- organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami; omówienie zmian w kompetencjach tych organów,
- omówienie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni.

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:
- struktura,
- zadania i zakres kompetencji
      - omówienie w oprciu o akt wykonawczy wydany na podstawie art. 239 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

4. Korzystanie z wód, omówienie rodzajów i zasad korzystania z wód:
- powszechne,
- zwykłe,
- szczególne,
- usługi wodne - zakres usług wodnych: analiza najważniejszych zmian.

5. Gospodarka wodno-ściekowa:
- wybrane cele ochrony wód,
- omówienie zmian w zakresie ustanawiana stref ochronnych ujęć wody:
      - teren ochrony bezpośredniej,
      - teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej,
      - ustanawianie stref ochronnych i obowiązki właściciela ujęcia wody,
- zmiany w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach,
- warunki wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzenia wodnego.

6. Zgody wodnoprawne:
- rodzaje zgód wodnoprawnych:
      - pozwolenia wodnoprawne,
      - zgłoszenia wodnoprawne,
      - oceny wodnoprawne,
      - decyzje zwalniające z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych,
- właściwość organów do udzielania pozwoleń wodnoprawnych,
- strony w postępowaniu wodnoprawnym,
- okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
- omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

7. Opłaty za usługi wodne:
- instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
- obowiązek uiszczania opłaty za usługi wodne,
- rodzaje opłat - z uwzględnieniem aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 292 ust. 1 ustawy Prawo wodne,
- zasady naliczania wysokości opłat za usługi wodne – omówienie dla wybranych przypadków,
- organy właściwe do ustalenia wielkości opłaty za usługi wodne,
- reklamacja.

8. Dyskusja i pytaniaIV. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w ujęciu praktycznym

1. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (OOŚ):
- określenie konieczności wszczęcia postępowania w sprawie OOS – klasyfikacja przedsięwzięcia do jednej z grup wymienionych w rozporządzeniu i dyrektywie OOŚ, sytuacje w których sama rozbudowa przebudowa lub montaż istniejącego bądź realizowanego przedsięwzięcia może być klasyfikowana,
- katalog decyzji, przed którymi należy wszcząć postępowanie w sprawie OOŚ.

2. Postępowanie dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa):
- elementy postępowania (schematy),
- raport o oddziaływaniu na środowisko,
- udział stron postępowania a udział społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych i społecznych.

3. Postępowanie dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa):
- elementy postępowania (schematy),
- karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP).

4. Postanowienie screeningowe oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
- postanowienie screeningowe,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po wykonaniu OOŚ (z raportem) – warunki nałożone w decyzji dotyczące całego okresu życia inwestycji, analiza porealizacyjna, obszary ograniczonego użytkowania,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez wykonania OOŚ (bez raportu).

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a wniosek o pozwolenie na budowę – zagadnienia problemowe:
- jakie konsekwencje wynikają z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla organów prowadzących postępowanie następcze np. w sprawie pozwolenia na budowę,
- jak należy czytać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – omówienie na podstawie przykładowej decyzji, ze szczególnym naciskiem na określone warunki odnoszące się do okresu realizacji inwestycji (przykłady najczęściej pojawiających się warunków i w jaki sposób mogą być implementowane do projektu budowlanego),
- w jakich sytuacjach przedsięwzięcia dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- konsekwencje sytuacji, gdy przedsięwzięcie z wniosku o pozwolenie na budowę różni się od tego dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (np. poszerzenie wniosku o pozwolenie na budowę o infrastrukturę towarzyszącą),
- zgłoszenia budowlane przyłączy a zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- w jakiej sytuacji odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymaga przeprowadzenia nowego postępowania w sprawie OOŚ.

6. Jak należy koordynować pracę wykonawców dokumentacji „środowiskowej”:
- uwagi ogólne,
- określenie zakresu opracowania i umieszczenie go w umowie,
- czy zezwolić na działanie wykonawcy na podstawie pełnego pełnomocnictwa,
- bieżąca współpraca podczas tworzenia dokumentów, okresowa sprawozdawczość,
- punkty kontrolne gotowej dokumentacji.

7. Konsultacje, dyskusja

 

 

Prowadzący
Ekspert w zakresie ochrony powietrza Ekspert w zakresie gospodarki odpadami Ekspert w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "OCHRONA ŚRODOWISKA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy