Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


OPAKOWANIA, ODPADY OPAKOWANIOWE I POUŻYTKOWE: OBOWIĄZUJACE PRZEPISY PRAWNE, NOWE WYMAGANIA I ICH REALIZACJA

Typ
szkolenie
Koszt
560 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Rabaty, upusty
500 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
Termin
1900-01-01
Miejsce
Warszawa
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie gospodarki opakowaniami, odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi oraz wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych.

Program szkolenia dotyczący opakowań i odpadów opakowaniowych wyodrębnia zarówno regulacje, obowiązujące do końca 2017 r., stosowane przy sprawozdawczości za 2017 r., jak i przepisy znowelizowanej ustawy, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Od 1 stycznia 2018 r. zaczną również obowiązywać zmiany przepisów w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, którzy zajmują się gospodarką odpadami i w związku z licznymi zmianami w przepisach są zainteresowani aktualizacją posiadanej wiedzy.

 

 

Praktyczna  realizacja  przepisów  ustawy  o  gospodarce  opakowaniami  i  odpadami  opakowaniowymi  oraz  planowane  zmiany  prawa  w  tym  zakresie

I. Obowiązująca ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

1. Prawo Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych – obecnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany, w tym:
- nowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia,
- zmiana sposobu obliczania uzyskanych poziomów,
- zmiana przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta – nowe wymagania dla przedsiębiorców.

2. Zastosowanie podstawowych definicji ustawowych –odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.

3. Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki

4. Wymagania zasadnicze dla opakowań, w tym zasady określania zawartości metali ciężkich w opakowaniach

5. Nowe oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe

6. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy – wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, produkcja na zlecenie, przedsiębiorcy dodający opakowania oraz przedsiębiorcy pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych

7. Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

8. Rejestr przedsiębiorców

9. Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu

10. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.:
- sposoby realizacji ustawowych obowiązków:
      - samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce,
      - organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
- wymagane poziomy odzysku i recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- wyliczanie wymaganych poziomów.

11. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe

12. Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
- zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego,
- zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
- samodzielne zapewnienie odzysku i recyklingu – tworzenie sieci zbierania odpadów opakowaniowych, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz ograniczenia jego zastosowania,
- porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
- wymagane poziomy w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- odpowiedzialność za wykonane obowiązki.

13. Możliwość utworzenia porozumienia dobrowolnego w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych

14. Nowa dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania:
- DPO i DPR,
- EDPO i EDPR.

15. Obowiązek uwzględnianie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie odzysku i recyklingu

16. Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia

17. Publiczne kampanie edukacyjne:
- obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku,
- możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

18. Jednostkowe stawki opłat produktowych

19. Wzór sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzany przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych limitów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych - przykłady wypełniania sprawozdań

20. Sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych za granicę opakowań sporządzane przez przedsiębiorcę - przykłady wypełniania sprawozdań

21. Obowiązki organów administracji publicznej


II. Nowelizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

1. Objęcie części toreb na zakupy z tworzywa sztucznego odrębnymi regulacjami w celu zmniejszenia ich zużycia, w tym m.in.:
- zakres toreb objętych redukcją,
- obowiązkowa opłata recyklingowa,
- wyłączenia.

2. Nowy sposób obliczania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu

3. Bilansowanie wprowadzanych i wywożonych opakowań

4. Doprecyzowanie przepisów dotyczących audytów zewnętrznych, w tym wskazanie dodatkowych wymagań dla audytorów, określenie konsekwencji dla wprowadzających produkty w opakowaniach oraz organizacji odzysku wynikających z przeprowadzonych audytów

5. Zmiana w zakresie rozliczania przez organizacje odzysku opakowań odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

6. Doprecyzowanie regulacji dotyczących rozliczania opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych przez porozumienia, w tym zasad współpracy przedsiębiorcy z porozumieniem

7. Zmiany w zasadach wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk i recykling – nowe terminy wystawiania dokumentów, nowy dokument dotyczący odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

8. Zmiany w zakresie sprawozdawczościUstawa  o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  -  stan  prawny  obowiązujący  od  roku  2014

1. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy

2. Nowy sposób rozliczania wprowadzonych do obrotu produktów

3. Rejestr przedsiębiorców

4. Sposoby realizacji ustawowych obowiązków - samodzielnie i przez organizację odzysku

5. Sprawozdawczość


Ustawa  o  bateriach  i  akumulatorach,  w  tym  m.in.:

1. Najważniejsze definicje:
- bateria i akumulator,
- podział baterii i akumulatorów na kategorie,
- wprowadzenie do obrotu,
- wprowadzający baterie i akumulatory,
- pośrednik w wykonywaniu obowiązków.

2. Wymagania dotyczące baterii i akumulatorów

3. Rejestr przedsiębiorców

4. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory – sposoby realizacji ustawowych obowiązków

5. Obowiązki prowadzących miejsce odbioru, zbierających zużyte baterie i akumulatory oraz zakładów przetwarzania

6. Obowiązki w zakresie edukacji

7. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów – opłata depozytowa, opłata na edukację, opłata produktowa

8. SprawozdawczośćZmiany  przepisów  prawa  w  zakresie  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  wynikające  z  ustawy  z  dnia 11 września 2015 r.  o zużytym  sprzęcie elektrycznym  i  elektronicznym  – obecny  stan  prawny  oraz  zmiany  wchodzące  w  życie 1  stycznia  2018  roku

1. Nowe definicje, w tym m.in.:
- sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- producent,
- wprowadzenie do obrotu,
- udostępnianie na rynku.

2. Zakres sprzętu podlegającego ustawie, z uwzględnieniem  zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku

3. Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel

4. Rozliczanie obowiązków od 1 stycznia 2018 roku – nowa definicja sprzętu oraz podział na nowe grupy sprzętu

5. Uzyskanie zwolnienia z przepisów ustawy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu – kiedy i jak

6. Zwolnienie niektórych przedsiębiorców z części obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

7. Nowe poziomy zbierania – rozszerzenie listy produktów objętych wymaganym poziomem, okresy przejściowe i poziomy docelowe

8. Objęcie nowymi obowiązkami sprzętu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych

9. Nowe poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

10. Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego

11. Nowe obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu

12. Zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części z takich zużytych urządzeń przez podmioty inne niż prowadzący zakłady przetwarzania

13. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania – stan obecny oraz planowane zmiany

14. Zmiany w zakresie prowadzenia kontroli dotyczących zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt oraz prowadzących recykling i inne niż recykling procesy odzysku odpadów powstałych ze zużytego sprzętuObowiązujące od 2016 roku zmiany ustawy  o  recyklingu  pojazdów  wycofanych  z  eksploatacji  -  w  tym m.in.:

1. Obowiązki wprowadzających pojazdy

2. Tworzenie sieci zbierania pojazdów, w tym opłaty za brak sieci

3. Obowiązki stacji demontażu, w tym poziomy odzysku i recyklingu nałożone na stacje demontażu oraz opłaty produktowe w przypadku nieuzyskania wymaganych poziomówKonsultacje,  dyskusja

Prowadzący
Ekspert w zakresie gospodarki odpadami
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "OPAKOWANIA, ODPADY OPAKOWANIOWE I POUŻYTKOWE: OBOWIĄZUJACE PRZEPISY PRAWNE, NOWE WYMAGANIA I ICH REALIZACJA"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Dendros - konferencje i szkolenia
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy