Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


OPŁATY ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI: PRAKTYCZNE ASPEKTY

Typ
szkolenie
Koszt
560 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Rabaty, upusty
500 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
Termin
1900-01-01
Miejsce
Warszawa
Opis


Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Celem szkolenia jest wyjaśnienie obowiązków sprawozdawczych i opłatowych oraz omówienie i przedstawienie na przykładach najczęstszych błędów popełnianych przy wypełnianiu wykazów na temat opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz zbiorczych zestawień danych o wytwarzanych odpadach.

W trakcie szkolenia poznają Państwo podstawy prawne i merytoryczne ustalania opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i zbiorczych zestawień o wytwarzanych odpadach. Omówione będą także najczęściej występujące rodzaje korzystania ze środowiska, w tym opłaty dotyczące emisji pochodzącej z urządzeń klimatyzacyjnych oraz spawania i malowania.

W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe regulacje prawne wynikające z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem zmian i różnic pomiędzy „starym” a „nowym” sposobem wyliczania opłat za usługi wodne, z przedstawieniem obowiązujących stawek opłat za usługi wodne obowiązujące za 2018 rok.

Ponadto na szkoleniu zostaną omówione zasady wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, którego uruchomienie planowane jest na dzień 24 stycznia 2018 roku. Wpis do rejestru obejmuje wytwórców odpadów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji, transportujących odpady oraz innych podmiotów gospodarujących odpadami.

Prowadzący przedstawi praktyczne przykłady naliczania opłat, a także prawidłowe wypełnianie obowiązujących wzorów formularzy z wykorzystaniem dostępnych metod obliczeniowych.

Materiały szkoleniowe zawierają zbiór przepisów prawnych i zasad, stanowiących podstawę do naliczania opłat środowiskowych, opłaty produktowej oraz zestaw zadań (wraz z rozwiązaniami) umożliwiających samodzielne naliczanie opłat.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pomoże także w przygotowaniu się do ewentualnej kontroli w zakładzie, a tym samym na uniknięcie sankcji finansowych.

Zachęcamy do zgłaszania pytań lub sugestii zagadnień jakie Państwa zdaniem powinny być poruszone na szkoleniu na nasz adres: szkolenia@lcds.pl

Szkolenie kierujemy do specjalistów ochrony środowiska, zajmujących się sprawozdawczością i naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska w przedsiębiorstwie, a także pracowników jednostek administracji publicznej.

 

1. System opłat za korzystanie ze środowiska – podstawy prawne i ogólne zasady:
- podmioty zobowiązane do uiszczania opłat,
- terminy wnoszenia opłat,
- rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości,
- obowiązujące wzory wykazów i stawki opłat na 2017 rok,
- sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i niewniesienie właściwej opłaty,
- zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów
- decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska,
- opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia,
- rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia,
- przedawnienie obowiązku opłatowego; jak długo należy przechowywać dokumentację.

2. Zasady prawidłowego wykonania sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska; ustalenie i gromadzenie niezbędnych danych, wykorzystanie dostępnych narzędzi pomocniczych, wymagana dokumentacja, kontrola prawidłowości sprawozdań

3. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - rodzaje źródeł podlegających opłatom:
- źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu, urządzenia klimatyzacyjne, malowanie – praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
- sposoby obliczania opłaty za źródeł niewymagających pozwolenia:
      - stawki opłat dla ryczałtu,
      - wskaźniki KOBIZE,
      - dane literaturowe,
      - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
- metodyka naliczania opłat dla instalacji wymagających pozwolenia na podstawie:
      - przeprowadzanych pomiarów emisji,
      - danych dostępnych z pozwolenia,
      - wskaźników ministerialnych,
      - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
- rodzaje substancji powstających w procesach spalania i obowiązek ich ewidencjonowania,
- rozliczanie źródeł w instalacji i poza instalacją:
      - prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych,
      - rozliczanie emisji z procesów spawania – dostępne metodyki wyliczania opłat w tym przykłady wskaźników literaturowych,
- źródła energetyczne i technologiczne wymagające pozwolenia, w tym: źródła spalania – praktyczne przykłady wyliczania opłaty na podstawie metod wskaźnikowych, pomiarowych, danych literaturowych przedstawione na wzorach formularzy,
- sporządzenie sprawozdania i wyliczenie opłaty w przypadku przydzielonych uprawnień wynikających z ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223)
- postępowanie w przypadku braku rozliczenia emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami.

4. Raportowanie do KOBIZE a opłaty środowiskowe – powiązanie systemów

5. Nowe prawo wodne a zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska:
- opłaty za usługi wodne – podmioty zobowiązane do uiszczania opłat, rodzaje usług wodnych,
- opłata stała i opłata zmienna - sposób wyliczenia, zasady ustalania opłat, usługi wodne objęte opłatą,
- opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej,
- opłata podwyższona za usługi wodne,
- terminy wnoszenia opłat,
- stawki opłat za usługi wodne, współczynniki różnicujące,
- zwolnienia z opłat za usługi wodne,
- środki odwoławcze od ustalonej opłaty za usługi wodne,
- podział środków pochodzących z opłat za usługi wodne,
- stawki opłat za usługi wodne obowiązujące w 2018 roku,
- stawki opłat podwyższonych za usługi wodne.

6. Opłaty za pobór wód obowiązujące do 2017 roku:
- rodzaje poboru wody podlegających opłatom,
- rodzaje poboru wód objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- stawki opłatowe w zależności od przeznaczenia pobranej wody,
- metody uzdatniania, współczynniki różnicujące,
- zwolnienia z opłat w zakresie poboru wody podziemnej i powierzchniowej,
- przykłady wyliczenia opłaty dla poboru wody przedstawione na wzorach formularzy.

7. Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi obowiązujące do 2017 roku:
- rodzaje ścieków,
- rodzaje wprowadzania ścieków do środowiska objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- rodzaje terenów zanieczyszczonych podlegających opłatom,
- współczynniki różnicujące,
- zwolnienia z opłat w zakresie wprowadzania ścieków do środowiska,
- przykłady wyliczenia opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wód opadowych i roztopowych przedstawione na wzorach formularzy.

8. Opłaty za składowanie odpadów:
- opłaty podwyższone za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
- obowiązek posiadania stosownego ze zezwolenia,
- opłaty podwyższone za magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
- współczynniki podwyższające opłatę, czas magazynowania i składowania odpadów,
- przykłady wyliczenia opłaty za składowanie odpadów i opłaty podwyższonej za brak stosownego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

9. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
- podmioty zobowiązane do uzyskania numeru rejestrowego,
- wniosek o wpis do rejestru, wpis,
- terminy uzyskania numeru rejestrowego,
- opłaty rejestrowe,
- sankcje i kary za brak numeru rejestrowego.

10. Ustawa o bateriach i akumulatorach – opłaty i sprawozdawczość:
- opłata depozytowa,
- kampanie edukacyjne,
- zwolnienia dla wprowadzających baterie i akumulatory.

11. Zbiorcze zestawienie o wytwarzanych odpadach zasady ogólne, podstawowe definicje:
- obowiązek prowadzenia ewidencji – kogo dotyczy,
- wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów,
- rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,
- zbiorcze zestawienie danych o wytwarzanych odpadach – aktualne druki,
- sankcje i kary za niezłożenie zbiorczego zestawienia danych o wytwarzanych opadach,
- terminy przesyłania sprawozdań.

12. Obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:
- obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach,
- zwolnienie z obowiązku odzysku i recyklingu dla wprowadzających poniżej 1 tony opakowań – pomoc de minimis,
- obliczanie opłaty produktowej – aktualne stawki opłatowe i poziomy odzysku i recyklingu
- przykłady opakowań,
- rozliczanie opakowań po środkach niebezpiecznych i wielomateriałowych – Porozumienia zawierane z marszałkiem,
- obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych,
- terminy składania sprawozdań,
- sankcje i kary,
- wzory dokumentów DPO i DPR.

13. Omówienie projektowanych zmian w przepisach prawnych w zakresie sprawozdawczości

14. Konsultacje, dyskusja, analiza przykładów z praktyki uczestników

Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "OPŁATY ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI: PRAKTYCZNE ASPEKTY"
Dendros - konferencje i szkolenia
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy