Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


OPŁATY ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI: PRAKTYCZNE ASPEKTY

Typ
szkolenie
Koszt
560 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Rabaty, upusty
500 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
Termin
2018-02-01
Miejsce
Warszawa
Opis


Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Celem szkolenia jest wyjaśnienie obowiązków sprawozdawczych i opłatowych oraz omówienie i przedstawienie na przykładach najczęstszych błędów popełnianych przy wypełnianiu wykazów na temat opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz zbiorczych zestawień danych o wytwarzanych odpadach.

W trakcie szkolenia poznają Państwo podstawy prawne i merytoryczne ustalania opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i zbiorczych zestawień o wytwarzanych odpadach. Omówione będą także najczęściej występujące rodzaje korzystania ze środowiska, w tym opłaty dotyczące emisji pochodzącej z urządzeń klimatyzacyjnych oraz spawania i malowania.

W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe regulacje prawne wynikające z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem zmian i różnic pomiędzy „starym” a „nowym” sposobem wyliczania opłat za usługi wodne.

Prowadzący przedstawi praktyczne przykłady naliczania opłat, a także prawidłowe wypełnianie obowiązujących wzorów formularzy z wykorzystaniem dostępnych metod obliczeniowych.

Materiały szkoleniowe zawierają zbiór przepisów prawnych i zasad, stanowiących podstawę do naliczania opłat środowiskowych, opłaty produktowej oraz zestaw zadań (wraz z rozwiązaniami) umożliwiających samodzielne naliczanie opłat.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pomoże także w przygotowaniu się do ewentualnej kontroli w zakładzie, a tym samym na uniknięcie sankcji finansowych.

Zachęcamy do zgłaszania pytań lub sugestii zagadnień jakie Państwa zdaniem powinny być poruszone na szkoleniu na nasz adres: szkolenia@lcds.pl

Szkolenie kierujemy do specjalistów ochrony środowiska, zajmujących się sprawozdawczością i naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska w przedsiębiorstwie, a także pracowników jednostek administracji publicznej.

 

1. System opłat za korzystanie ze środowiska – podstawy prawne i ogólne zasady:
- podmioty zobowiązane do uiszczania opłat,
- terminy wnoszenia opłat,
- rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości,
- obowiązujące wzory wykazów i stawki opłat na 2017 rok,
- sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i niewniesienie właściwej opłaty,
- zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów
- decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska,
- opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia,
- rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia,
- przedawnienie obowiązku opłatowego; jak długo należy przechowywać dokumentację.

2. Zasady prawidłowego wykonania sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska; ustalenie i gromadzenie niezbędnych danych, wykorzystanie dostępnych narzędzi pomocniczych, wymagana dokumentacja, kontrola prawidłowości sprawozdań

3. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - rodzaje źródeł podlegających opłatom:
- źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu, urządzenia klimatyzacyjne, malowanie – praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
- sposoby obliczania opłaty za źródeł niewymagających pozwolenia:
      - stawki opłat dla ryczałtu,
      - wskaźniki KOBIZE,
      - dane literaturowe,
      - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
- metodyka naliczania opłat dla instalacji wymagających pozwolenia na podstawie:
      - przeprowadzanych pomiarów emisji,
      - danych dostępnych z pozwolenia,
      - wskaźników ministerialnych,
      - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
- rodzaje substancji powstających w procesach spalania i obowiązek ich ewidencjonowania,
- rozliczanie źródeł w instalacji i poza instalacją:
      - prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych,
      - rozliczanie emisji z procesów spawania – dostępne metodyki wyliczania opłat w tym przykłady wskaźników literaturowych,
- źródła energetyczne i technologiczne wymagające pozwolenia, w tym: źródła spalania – praktyczne przykłady wyliczania opłaty na podstawie metod wskaźnikowych, pomiarowych, danych literaturowych przedstawione na wzorach formularzy,
- sporządzenie sprawozdania i wyliczenie opłaty w przypadku przydzielonych uprawnień wynikających z ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223)
- postępowanie w przypadku braku rozliczenia emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami.

4. Raportowanie do KOBIZE a opłaty środowiskowe – powiązanie systemów

5. Nowe prawo wodne a zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska:
- opłaty za usługi wodne – podmioty zobowiązane do uiszczania opłat, rodzaje usług wodnych,
- opłata stała i opłata zmienna - sposób wyliczenia, zasady ustalania opłat, usługi wodne objęte opłatą,
- opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej,
- opłata podwyższona za usługi wodne,
- terminy wnoszenia opłat,
- stawki opłat za usługi wodne, współczynniki różnicujące,
- zwolnienia z opłat za usługi wodne,
- środki odwoławcze od ustalonej opłaty za usługi wodne,
- podział środków pochodzących z opłat za usługi wodne.

6. Opłaty za pobór wód obowiązujące do 2017 roku:
- rodzaje poboru wody podlegających opłatom,
- rodzaje poboru wód objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- stawki opłatowe w zależności od przeznaczenia pobranej wody,
- metody uzdatniania, współczynniki różnicujące,
- zwolnienia z opłat w zakresie poboru wody podziemnej i powierzchniowej,
- przykłady wyliczenia opłaty dla poboru wody przedstawione na wzorach formularzy.

7. Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi obowiązujące do 2017 roku:
- rodzaje ścieków,
- rodzaje wprowadzania ścieków do środowiska objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- rodzaje terenów zanieczyszczonych podlegających opłatom,
- współczynniki różnicujące,
- zwolnienia z opłat w zakresie wprowadzania ścieków do środowiska,
- przykłady wyliczenia opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wód opadowych i roztopowych przedstawione na wzorach formularzy.

8. Opłaty za składowanie odpadów:
- opłaty podwyższone za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
- obowiązek posiadania stosownego ze zezwolenia,
- opłaty podwyższone za magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
- współczynniki podwyższające opłatę, czas magazynowania i składowania odpadów,
- przykłady wyliczenia opłaty za składowanie odpadów i opłaty podwyższonej za brak stosownego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

9. Ustawa o bateriach i akumulatorach – opłaty i sprawozdawczość:
- opłata depozytowa,
- kampanie edukacyjne,
- zwolnienia dla wprowadzających baterie i akumulatory.

10. Zbiorcze zestawienie o wytwarzanych odpadach zasady ogólne, podstawowe definicje:
- obowiązek prowadzenia ewidencji – kogo dotyczy,
- wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów,
- rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,
- zbiorcze zestawienie danych o wytwarzanych odpadach – aktualne druki,
- sankcje i kary za niezłożenie zbiorczego zestawienia danych o wytwarzanych opadach,
- terminy przesyłania sprawozdań.

11. Obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:
- obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach,
- zwolnienie z obowiązku odzysku i recyklingu dla wprowadzających poniżej 1 tony opakowań – pomoc de minimis,
- obliczanie opłaty produktowej – aktualne stawki opłatowe i poziomy odzysku i recyklingu
- przykłady opakowań,
- rozliczanie opakowań po środkach niebezpiecznych i wielomateriałowych – Porozumienia zawierane z marszałkiem,
- obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych,
- terminy składania sprawozdań,
- sankcje i kary,
- wzory dokumentów DPO i DPR.

12. Omówienie projektowanych zmian w przepisach prawnych w zakresie sprawozdawczości

13. Konsultacje, dyskusja, analiza przykładów z praktyki uczestników

Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "OPŁATY ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI: PRAKTYCZNE ASPEKTY"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Dendros - konferencje i szkolenia
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy