Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZWIERZĄT W PRAKTYCE: USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT, USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY I PRAWO ŁOWIECKIE. EDYCJA ROZSZERZONA

Typ
szkolenie
Koszt
1900 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
17 godzin akademickich
Miejsce
Jurata
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Obowiązujące przepisy nakładają na organy administracji publicznej, w szczególności organy jednostek samorządu terytorialnego oraz Inspekcję Weterynaryjną, liczne obowiązki dotyczące zwierząt, m.in. obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami, obowiązek ich ochrony przed znęcaniem się nad nimi, obowiązek prowadzenia rejestru zwierząt zagrożonych wyginięciem (CITES) oraz obowiązek zapobiegania zagrożeniom wynikającym z migracji dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi. Podczas wykonywania tych obowiązków powstają liczne problemy: czy zwierzęta wolną żyjące mogą być uznane za bezdomne? Jaki jest charakter prawny programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt? Jak prawidłowo taki program stworzyć? Jak odebrać zwierzę, nad którym znęca się właściciel lub opiekun? Co zrobić w przypadku braku schroniska? Czy odebrane zwierzę można przekazać do hotelu dla zwierząt? Jakie są uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej w postępowaniu karnym? Jak skutecznie kontrolować i egzekwować obowiązki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt? Kiedy można uśmiercić zwierzę chore albo agresywne? Kto ma za to zapłacić? Kto ma usunąć zwłoki padłego zwierzęcia? Jakie dokumenty potwierdzają legalne pochodzenie zwierząt objętych Konwencją CITES? Kiedy można odmówić ich rejestracji? Kto ma zareagować, gdy duże zwierzę znajdzie się w ruchliwym centrum miejscowości? Jak zmniejszyć populację np. dzików na terenie miasta? Kto ma zapłacić za leczenie rannego, dzikiego zwierzęcia? Kiedy można uśmiercić dzikie zwierzę? Czy policjant może odmówić uśmiercenia rannego zwierzęcia ze względów humanitarnych? Kto odpowiada za szkody powstałe w wyniku zderzenia z dzikim zwierzęciem albo w wyniku poturbowania przez dzikie zwierzę? Co zrobić, gdy dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego nie realizuje planów łowieckich?

Rozwiązywaniu tych problemów nie sprzyja rozproszenie przepisów w kilku aktach prawnych, ich nieprecyzyjność, a także brak ich szczegółowego omówienia w dostępnej literaturze oraz nieliczne orzecznictwo. Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób wyczerpujący  obowiązującego stanu prawnego i omówienie aktualnego orzecznictwa, w celu dostarczenia uczestnikom szkolenia unikatowej wiedzy w zakresie możliwych sposobów postępowania w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, prowadzenia rejestru zwierząt zagrożonych wyginięciem CITES oraz postępowania z dzikimi zwierzętami w szczególnych przypadkach.

W porównaniu do poprzednich edycji szkolenia program rozszerzony został o omówienie zasad kontroli i egzekucji wykonania przepisów o ochronie zwierząt oraz o dodatkowe elementy praktyczne: analizę autentycznych programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt oraz ich opiniowanie, pisanie zawiadomień możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem oraz innych pism procesowych w postępowaniu karnym. Jednocześnie z uwagi na rolę dzików w rozprzestrzenianiu się ASF podczas szkolenia omówione zostaną kwestie dotyczące odstrzałów sanitarnych i innych środków służących redukcji populacji tego gatunku, w tym środków dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich do realizacji tych odstrzałów i planów łowieckich.

Podczas szkolenia omówione zostaną nie tylko najnowsze, obowiązujące już zmiany w przepisach, lecz również projektowane nowelizacje.

Adresatami szkolenia są między innymi pracownicy organów jednostek samorządu terytorialnego, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, funkcjonariusze Państwowej Straży Łowieckiej oraz dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich.

 

 

I. Wprowadzenie

1. Pozycja prawna zwierząt w polskim systemie prawnym
2. Udzielanie informacji publicznej w zakresie objętym tematyką szkolenia:
- informacja publiczna a informacja o środowisku i jego ochronie - wybór prawidłowego trybu udzielania informacji,
- sposób i termin udzielania informacji,
- przesłanki odmowy udzielenia informacji.
3. Ochrona danych osobowych przy prowadzeniu spraw dotyczących zwierząt:
- pojęcie danych osobowych,
- zasady ochrony i ich przetwarzania,
- skutki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

II. Problematyka stosowania ustawy o ochronie zwierząt

1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt:
- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
      - elementy składowe programu,
      - procedura uchwalenia programu,
      - problematyka wskazania w programie schroniska dla zwierząt i gospodarstwa rolnego,
      - udział organizacji społecznych w opiniowaniu programu,
      - warsztaty: jak prawidłowo napisać i zaopiniować program.
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
      - zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt,
      - transport wyłapanych zwierząt.

2. Odebranie zwierzęcia w przypadku znęcania się nad nim:
- pojęcie znęcania się nad zwierzętami w świetle ustawy o ochronie zwierząt,
- znęcanie się nad zwierzętami jako przestępstwo,
- postępowanie w sprawie odebranie zwierzęcia:
      - zadania gminy i innych podmiotów,
      - egzekucja kosztów związanych z odebraniem zwierzęcia,
      - problematyka udziału organizacji społecznych w postępowaniu w sprawie odebrania zwierzęcia,
- postępowanie w sytuacjach szczególnych – np. pozostawienie zwierząt bez opieki przez osobę odbywającą karę pozbawienia wolności, brak schroniska, gospodarstwa rolnego lub innego podmiotu, któremu zwierzę może być tymczasowo przekazane, śmierć właściciela,
- odpowiedzialność odszkodowawcza gminy oraz podmiotu, któremu zwierzę przekazano, za śmierć zwierzęcia lub utratę zdrowia,
- najczęściej popełniane błędy przy wydawaniu decyzji o odebraniu zwierzęcia,
- warsztaty – jak napisać zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem, zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania.

3. Pozostałe zagadnienia:
- zezwolenie na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
- zakazy w zakresie wprowadzania zwierząt domowych do obrotu oraz ich nabywania – prawo a praktyka,
- postępowanie w przypadku orzeczenia przez sąd przepadku zwierzęcia, przepadek psów rasy uznawanej za agresywną oraz chartów,
- uprawnienia organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w sprawach o niektóre przestępstwa określone w ustawie o ochronie zwierząt.

4. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt i egzekucja obowiązków wynikających z tej ustawy


III. Prowadzenie rejestru zwierząt zagrożonych wyginięciem (CITES)


1. Zasady obrotu zwierzętami CITES w prawie unijnym:
- pojęcie okazu,
- zasady wydawania zezwoleń na obrót zwierzętami CITES lub ich okazami.

2. Rejestr zwierząt CITES:
- obowiązki posiadacza zwierzęcia CITES,
- rejestr zwierząt CITES,
- prowadzenie rejestru,
- problematyka dokumentów stwierdzających legalność pochodzenia,
- wydawanie zaświadczeń,
- omówienie projektowanych zmian w zakresie prowadzenia rejestru.

3. Posiadanie zwierząt CITES należących do gatunków uznanych za niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi:
- pojęcie gatunku niebezpiecznego,
- wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów określonych w art. 73 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.


IV. Postępowanie z dzikimi zwierzętami przebywającymi na terenach zamieszkałych przez ludzi

1. Wprowadzenie – kwestia własności dzikich zwierząt w obowiązującym stanie prawnym

2. Wyłapywanie i uśmiercanie dzikich oraz zdziczałych zwierząt:
- postępowanie w przypadkach incydentalnego przebywania dzikich oraz zdziczałych zwierząt na terenach zabudowanych:
      - gmina jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na jej terenie,
      - wyłapywanie i przemieszczanie zwierząt,
      - uśmiercanie zwierząt stwarzających zagrożenie,
- postępowanie w przypadkach stałego przebywania dzikich oraz zdziczałych zwierząt na terenach zabudowanych:
      - odstrzały lub odłowy redukcyjne zwierząt łownych,
      - ograniczanie populacji zwierząt objętych ochroną gatunkową,
      - działania na podstawie art. 33a ustawy o ochronie zwierząt,
      - problematyka bezdomnych psów i kotów,
- postępowanie w przypadku zagrożenia chorobami zakaźnymi – np. afrykańskim pomorem świń,
- rozwiązywanie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa,
- rola zarządzania kryzysowego w przypadku zagrożenia związanego z dzikimi zwierzętami,
- znaczenie prawidłowego prowadzenia gospodarki łowieckiej jako czynnika zmniejszającego migrację zwierzyny; problematyka odpowiedzialności dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich za realizację planów łowieckich.

3. Zwalczanie ASF poprzez redukcję populacji dzików:
- plany łowieckie i ich znaczenie w zwalczaniu ASF,
- omówienie istotnych zmian w przepisach dotyczących tworzenia i zatwierdzania planów łowieckich w odniesieniu do dzików,
- opiniowanie planów łowieckich przez Inspekcję Weterynaryjną,
- odstrzały sanitarne dzików na podstawie ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - wykonanie, finansowanie i konsekwencje ich niewykonania,
- środki prawne dyscyplinujące dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich do realizacji przyjętych planów łowieckich,
- współpraca pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną a Polskim Związkiem Łowieckim.

4. Udzielanie pomocy rannym zwierzętom:
- udzielanie pomocy rannym zwierzętom jako działanie na rzecz ochrony przyrody,
- zgoda starosty na przetrzymywanie rannych zwierząt łownych,
- postępowanie ze zwierzętami objętymi ochroną gatunkową,
- uśmiercenie zwierzęcia ze względów humanitarnych,
- finansowanie pomocy.

5. Usuwanie i utylizacja zwłok dzikich zwierząt:
- zwłoki zwierząt jako odpady,
- podmioty odpowiedzialne za usuwanie zwłok zwierząt z dróg publicznych,
- podmioty odpowiedzialne za usuwanie zwłok zwierząt z nieruchomości innych niż drogi publiczne,
- analiza wyroku Sądu Apelacyjnego w Opolu w sprawie usuwania zwłok zwierzyny z drogi publicznej – czy rzeczywiście odpowiadają za to Lasy Państwowe,
- problematyka zagospodarowania tusz zwierzyny uśmierconej ze względów humanitarnych.

6. Nowe zadania jednostek samorządu terytorialnego:
- przyjmowanie przez starostów oświadczeń o ustanowieniu na nieruchomości zakazu wykonywania polowania - problematyka formy złożenia oświadczenia, możliwości złożenia oświadczenia przez pełnomocnika,
- procedura opracowywania i uchwalania podziału województwa na obwody łowieckie,
- zadania gminy w zakresie szacowania szkód łowieckich.

7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta:
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na podstawie znowelizowanych przepisów Prawa łowieckiego:
      - pojęcie szkody łowieckiej,
      - zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa,
      - prawne aspekty szacowania szkód łowieckich i wypłacanie odszkodowań,
      - rozpatrywanie odwołań od wysokości ustalonego odszkodowania przed nadleśniczych,
- odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody:
      - szkody  objęte odpowiedzialnością odszkodowawczą, pojęcie utraconych korzyści,
      - wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej, pojęcie mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego,
      - szacowanie szkód.
- odpowiedzialność na podstawie Kodeksu cywilnego:
      - zasady odpowiedzialności deliktowej – art. 415 k.c.,
      - odpowiedzialność organów administracji za niezgodne z prawem działania lub zaniechania – art. 417 k.c.,
      - odpowiedzialność na podstawie art. 431 k.c.,
- omówienie aktualnego orzecznictwa w sprawach o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta.


V. Podsumowanie: gra strategiczna „stado dzików w centrum miasta”

Prowadzący
Prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, w tym w Prawie łowieckim; pracownik Ministerstwa Środowiska, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, trener i wykładowca.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZWIERZĄT W PRAKTYCE: USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT, USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY I PRAWO ŁOWIECKIE. EDYCJA ROZSZERZONA"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Dendros - konferencje i szkolenia
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy