Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


WARSZTATY SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN (KLASYFIKACJA, OZNAKOWANIE, SCENARIUSZE NARAŻENIA)

Typ
szkolenie
Koszt
1900 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
18 godzin akademickich
Miejsce
Ciechocinek
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Czy dokonałeś już niezbędnych zmian w kartach charakterystyki, obowiązujących od 1 czerwca 2017 roku ? 

31 maja 2017 r.  skończył się okres przejściowy, po 1 czerwca 2017 r. karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych muszą spełnić wymagania określone w Załączniku II do Rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), zmienione Rozporządzeniem 830/2015/WE wraz z jego sprostowaniem z dnia 17 stycznia 2017 roku. Poznaj najnowsze interpretacje dotyczące tych przepisów, aby usprawnić proces aktualizacji kart charakterystyki w świetle najnowszych zmian. Nieprawidłowe sporządzanie kart charakterystyki lub niedostosowanie ich do nowych wymagań grozi firmom sankcjami w wyniku kontroli, prowadzonych np. przez Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Transportu Drogowego lub służby celne.

Szkolenie adresujemy do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających chemikalia na rynek, przedsiębiorstwach magazynujących lub transportujących chemikalia oraz we wszystkich przedsiębiorstwach, zaliczanych w ramach rozporządzenia REACH do dalszych użytkowników oraz do pracowników organów nadzoru.

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności uczestników w zakresie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, przygotowywania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych oraz ich integralnych części jakimi są scenariusze narażenia, ich weryfikacji i aktualizacji, a także w zakresie praktycznego zastosowania zawartych w nich informacji.

Szkolenie ma charakter praktyczny, wykładom towarzyszą liczne ćwiczenia praktyczne; przewiduje się rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników. Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają w wersji elektronicznej szereg informacji pomocnych przy opracowywaniu kart charakterystyki. Dodatkowo zostanie przedstawiony nowy sposób notyfikacji kart charakterystyki mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie oraz obowiązki związane z umieszczaniem dodatkowych informacji na ich etykietach.

Uwaga: uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą (w miarę możliwości) laptopów z dostępem do internetu (w miejscu szkolenia dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi), umożliwiających pełne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych.

 

I. Karta charakterystyki jako podstawowe narzędzie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw - wymagania wynikające z rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH)

1. Jakie obowiązki względem karty charakterystyki mają producenci, importerzy oraz dalsi użytkownicy

2. Aktualizacja kart charakterystyki – w jakich przypadkach jest wymagana i jak się jej dokonuje

3. Jak sprawdzić, czy otrzymana karta charakterystyki jest prawidłowa; najczęściej występujące nieprawidłowości

4. Jak prawidłowo wykorzystać informacje zawarte w karcie charakterystykiII. Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych. Najnowsze zmiany w przepisach rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) - kolejne ATP do rozporządzenia CLP

1. Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem CLP:
- fizyczne,
- zagrożenia dla zdrowia,
- zagrożenia dla środowiska: współczynnik M – kto ma obowiązek wyznaczyć, jak poprawienie wyznaczyć jego wartość.

2. Ćwiczenie: klasyfikacja przykładowych mieszanin:
- klasyfikacja ze względu na właściwości fizyczne,
- zagrożenia dla zdrowia człowieka – klasyfikacja na podstawie wyników badań przeprowadzonych na mieszaninach, metody obliczeniowe, klasyfikacja z wykorzystaniem zasad pomostowych; rozróżnienie przypadków zastosowania metody obliczeniowej i stężeń granicznych,
- zagrożenie dla środowiska, objaśnienia do współczynnika M, zastosowanie metody obliczeniowej dla zagrożeń dla środowiska.

3. Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie substancji – załącznik VI do rozporządzenia CLP oraz wykaz klasyfikacji i oznakowania (kiedy mamy obowiązek zmienić klasyfikację substancji, której klasyfikacja została zmieniona w załączniku VI do CLP; czy mamy obowiązek doklasyfikować substancje znajdujące się w załączniku VI do rozporządzenia CLP; czy noty przypisane substancjom w załączniku VI mogą zmienić klasyfikację tych substancji)

4. Zasady dotyczące oznakowania opakowań substancji i mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP:
- zmiany w etykietach substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie,
- jakie informacje należy zamieścić na etykiecie,
- na co trzeba zwrócić uwagę przy doborze zwrotów P,
- zależność pomiędzy informacjami zawartymi na etykiecie oraz w karcie charakterystyki (w sekcji 2.2).

5. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin po wejściu w życie rozporządzenia CLP (kiedy trzeba zaopatrzyć opakowanie w zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie)

6. Wpływ rozporządzenia CLP na inne akty prawne (np. przepisy BHP, obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy w zakresie stosowania w zakładzie pracy substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie)III. Praktyczne podejście do opracowywania rozszerzonych kart charakterystyki (kart zawierających scenariusze narażenia)

1. Podstawowe narzędzia i informacje pomocne przy opracowywaniu kart charakterystyki: przegląd poradników, baz danych oraz innych najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji

2. Karta charakterystyki po 1 czerwca 2015 roku, obowiązujący format i struktura karty charakterystyki dla substancji i mieszaniny oraz zmiany wprowadzane przez rozporządzenie 830/2015/WE wraz z jego sprostowaniem z dnia 17 stycznia 2017 roku

3. Ćwiczenia:
- pozyskiwanie i ocena informacji niezbędnych do wykonania karty charakterystyki,
- określanie identyfikatorów dla przykładowej substancji lub mieszaniny,
- dobór zwrotów wskazujących środki ostrożności (ogólne, zapobieganie, reagowanie, przechowywanie, usuwanie),
- zwroty uzupełniające wynikające z różnych uregulowań prawnych.

4. Normatywy higieniczne wspólnotowe i krajowe

5. Przykłady sformułowań oraz proponowany zakres przedstawianych informacji w karcie charakterystyki

6. Scenariusz narażenia (SN) jako cześć raportu bezpieczeństwa chemicznego oraz załącznik do karty charakterystyki:
- obowiązki dalszych użytkowników związane ze SN, przekazywanie informacji,
- sprawdzenie, czy nasze zastosowanie i warunki stosowania są objęte SN od dostawcy,
- przypadki, gdy zastosowanie i warunki stosowania nie są objęte dostarczonym SN,
- sposoby realizacji obowiązku wynikającego z przekazywania informacji w SN,
- omówienie scenariuszy narażenia przykładowych substancji.

7. Błędy i trudności występujące przy sporządzaniu karty charakterystyki; najczęściej występujące zastrzeżenia ze strony organów kontrolujących

8. Rozporządzenie 2017/542/UE - załącznik VIII do rozporządzenia CLP:
- wytyczne dotyczące zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie,
- omówienie okresów przejściowych,
- kod UFI – dodatkowy element na oznakowaniu.

9. Rozpowszechnianie kart charakterystyki – praktyczne wskazówki dotyczące stosowanych formatów i zabezpieczenia rozpowszechnianych dokumentów

10. Ćwiczenia:
- indywidualna lub grupowa (w zależności od zaawansowania uczestników) kompilacja karty charakterystyki na podstawie opracowanych w trakcie ćwiczeń przykładów,
- analiza i weryfikacja przykładowych bądź dostarczonych przez uczestników szkolenia kart charakterystyki oraz scenariuszy narażenia.

11. Dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników


Uwaga! Ćwiczenia mogą opierać się na przykładowych składach mieszanin lub kartach charakterystyki dostarczonych przez uczestników szkolenia.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji z wykładowcami drogą e-mailową w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

Prowadzący
1) Naczelnik Wydziału Klasyfikacji i Oznakowania w Departamencie ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych, Biuro ds. Substancji Chemicznych, Lódź. 2) Główny specjalista ds. Jakości i Ochrony Środowiska, Boruta-Zachem S.A.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "WARSZTATY SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN (KLASYFIKACJA, OZNAKOWANIE, SCENARIUSZE NARAŻENIA)"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Dendros - konferencje i szkolenia
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy