gartija.pl > odpady

Akty prawne związane z gospodarką odpadami

Wykaza aktów prawnych na stronach Ministerstwa Środowiska

Dz.U.00.3.40

rozp.

2000.01.10

Organ inspekcyjny dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz tryb przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzaje.

Dz.U.01.100.1085

ustawa

2001.07.27

Wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.01.112.1206

rozp.

2001.09.27

Katalog odpadów.

Dz.U.01.131.1475

rozp.

2001.11.06

Szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu.

Dz.U.01.140.1584

rozp.

2001.11.09

Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

Dz.U.01.152.1734

rozp.

2001.12.11

Zakres informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń; oraz sposób rejestracji.

Dz.U.01.152.1735

rozp.

2001.12.11

Rodzaje odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorie małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

Dz.U.01.152.1737

rozp.

2001.12.11

Zakres informacji oraz wzory formularzy służące do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień; danych.

Dz.U.01.152.1738

rozp.

2001.12.11

Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Dz.U.01.152.1739

rozp.

2001.12.11

Zasady sporządzania raportu wojewódzkiego.

Dz.U.01.152.1740

rozp.

2001.12.11

Niezbędny zakres informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposób prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Dz.U.01.3.18

rozdz.7, rozdz.8, rozdz.14 – ustawa

2000.11.29

Prawo atomowe.

Dz.U.01.52.537

art.20-23, art.31, art.32 ustawa

2001.03.02

Postępowanie z substancjami zubożającymi warstwę ozonową.

Dz.U.01.62.628

ustawa

2001.04.27

Odpady.

Dz.U.01.63.638

ustawa

2001.05.11

Opakowania i odpady opakowaniowe.

Dz.U.01.63.639

ustawa

2001.05.11

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa.

Dz.U.02.122.1052

rozp.

2002.07.08

Szczegółowe zasady i kryteria gospodarowania środkami z opłat produktowych.

Dz.U.02.122.1053

rozp.

2002.07.12

Wzory formularzy służących do składania rocznych sprawozdań; o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań;.

Dz.U.02.122.1054

rozp.

2002.07.12

Raporty wojewódzkie dotyczące gospodarki opakowaniami.

Dz.U.02.134.1140

rozp.

2002.08.01

Komunalne osady ściekowe.

Dz.U.02.15.147

rozp.

2002.02.06

Wprowadzenie obowiązku uzyskiwania zezwoleń; na wywóz do określonych pań;stw odpadów innych niż niebezpieczne.

Dz.U.02.15.148

rozp.

2002.02.06

Wzór rejestru decyzji wydanych w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami.

Dz.U.02.166.1361

ustawa

2002.09.12

Portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.

Dz.U.02.176.1456

rozp.

2002.10.08

Składowiska odpadów oraz miejsca magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów.

Dz.U.02.18.176

rozp.

2002.01.29

Rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzaje instalacji i urządzeń;, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie.

Dz.U.02.180.1513

rozp.

2002.10.21

Odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie.

Dz.U.02.188.1576

rozp.

2002.10.17

Warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Dz.U.02.191.1595

rozp.

2002.10.30

Rodzaje odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.

Dz.U.02.193.1617

rozp.

2002.11.12

Wymagania dla pojazdów asenizacyjnych.

Dz.U.02.220.1858

rozp.

2002.12.09

Zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

Dz.U.02.230.1925

rozp.

2002.12.03

Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe.

Dz.U.02.236.1986

rozp.

2002.12.19

Zakres i sposób stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych.

Dz.U.02.236.1988

rozp.

2002.12.21

Raporty dotyczące funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń; odbiorczych.

Dz.U.02.236.1989

rozp.

2002.12.21

Portowe plany gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków.

Dz.U.02.241.2095

rozp.

2002.12.30

Zawartość ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

Dz.U.02.37.339

rozp.

2002.03.21

Wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.

Dz.U.02.55.498

rozp.

2002.04.16

Rodzaje oraz stężenia substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony.

Dz.U.02.56.511

rozp.

2002.03.05

Określenie wzoru dokumentu stosowanego w międzynarodowym obrocie odpadami.

Dz.U.02.56.512

rozp.

2002.03.05

Lista odpadów innych niż niebezpieczne, których przywóz z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony środowiska.

Dz.U.02.56.513

rozp.

2002.05.08

Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz lub na wywóz odpadów niebezpiecznych za granicę.

Dz.U.02.60.548

rozp.

2002.05.13

Wykaz przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami.

Dz.U.02.71.658

rozp.

2002.05.22

Wymagania dotyczące wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane.

Dz.U.02.74.686

rozp.

2002.05.28

Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby.

Dz.U.03.101.936

rozp.

2003.05.12

Przekazywanie informacji o odpadach znajdujących się na statku.

Dz.U.03.101.937

rozp.

2003.05.12

Udzielanie statkom zwolnień; z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem portu.

Dz.U.03.104.973

rozp.

2003.05.21

Warunki gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej.

Dz.U.03.104.982

rozp.

2003.05.29

Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Dz.U.03.180.1760

rozp.

2003.10.09

Rozciągnięcie niektórych przepisów ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki na jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji oraz okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.

Dz.U.03.180.1768

rozp.

2003.10.03

Stawki opłat produktowych.

Dz.U.03.220.2189

rozp.

2003.12.15

Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

Dz.U.03.232.2342

rozp.

2003.12.23

Wzór sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań; i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych.

Dz.U.03.55.477

rozp.

2003.03.18

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dz.U.03.61.549

rozp.

2003.03.24

Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.

Dz.U.03.66.619

rozp.

2003.04.08

Sposób ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

Dz.U.03.66.620

rozp.

2003.04.09

Sporządzanie planów gospodarki odpadami.

Dz.U.03.8.103

rozp.

2002.12.23

Rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane.

Dz.U.03.8.104

rozp.

2002.12.23

Dopuszczalne sposoby i warunki unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Dz.U.04.102.1067

rozp.

2004.04.27

Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań; ochrony środowiska.

Dz.U.04.16.154

rozp.

2003.12.23

Rodzaje odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności.

Dz.U.04.94.927

rozp.

2004.04.23

Określenie wzorów oznakowania opakowań;.

Dz.U.04.98.985

rozp.

2004.04.27

Udzielanie zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych.

Dz.U.04.98.986

rozp.

2004.04.27

Udzielanie zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego.

Dz.U.04.98.995

rozp.

2004.04.27

Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami.

Dz.U.95.47.243

ustawa

1995.03.16

Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki.

Dz.U.96.132.622

ustawa

1996.09.13

Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dz.U.98.6.20

rozp.

1998.01.06

Tryb wydawania zezwoleń; na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji.

Dz.U.98.8.29

rozp.

1998.01.07

Określenie rodzajów odpadów, których wykorzystanie uprawnia do zwolnienia od podatku dochodowego, oraz szczegółowych zasad ustalania wartości odpadów wykorzystywanych w procesie produkcji.

Dz.U.99.57.604

rozp.

1999.06.08

Organy inspekcyjne dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji oraz tryb przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzaje.

M.P.03.11.159

uchw.

2002.10.29

Krajowy plan gospodarki odpadami.

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy