Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.

Wszystkie umowy o świadczenie usług reklamowych (Zlecenia reklamowe) w GARTIJA.PL, oparte są na niniejszym Regulaminie, stanowiącym integralną i wiążącą ich część.


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH w SERWISIE GARTIJA.PL - integralna i nierozłączna część "Regulaminu serwisu GARTIJA.PL",

I. WYJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH POJĘĆ ZAWARTYCH
     W NINIEJSZYM REGULAMINIE:

W treści niniejszego Regulaminu następujące słowa i określenia należy rozumieć jak podano poniżej o ile są pisane z dużej litery.

 1. Zleceniodawca/Reklamodawca - oznacza każdą osobę fizyczną i prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zlecającą emisję Reklamy w Serwisie GARTIJA.PL, jak również dokonującą rezerwacji miejsca. Zleceniodawcą jest również agencja lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu i na rzecz swoich klientów.
 2. Reklama - oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę.
 3. Jednostka Reklamy internetowej - to ściśle określona pod względem technicznym forma prezentacji w Serwisie GARTIJA.PL. Precyzyjne określenie parametrów technicznych poszczególnych usług reklamowych znajduje się w przypisach do określonych tabel, znajdujących się w cenniku.
 4. Zlecenie reklamowe - oznacza każdą umowę z nadanym przez GARTIJA.PL numerem, której przedmiotem, choćby tylko w części jest opracowanie lub emisja Reklamy w Serwisie GARTIJA.PL. Pisemne potwierdzenie przyjęcia Zlecenia reklamowego przez GARTIJA.PL oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.
 5. Modyfikacja Zlecenia reklamowego - oznacza wyłącznie zmianę ustalonych czasów lub miejsc emisji Reklam nie powodującą zmniejszenia wartości Zlecenia reklamowego ani zmiany uzgodnionego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji.
 6. Plan emisji - oznacza zakres czasowy, lokalizację i ilość emisji jednostek reklamowych.

 

II. ZLECENIE REKLAMOWE:
 1. Zlecenie reklamowe dokonywane jest w formie pisemnej, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, który określa rodzaj zamawianej Reklamy, ilość i czas emisji, lokalizację w Serwisie GARTIJA.PL oraz wszystkie pozostałe warunki zamawianej Reklamy.
 2. Zlecenie reklamowe musi zawierać podpis i pieczęć Zleceniodawcy. W przypadku, gdy Zleceniodawca jest podmiotem gospodarczym działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Zlecenie reklamowe musi ponadto zawierać imię i nazwisko właściciela lub wspólników firmy.
 3. O ile nie określono inaczje, zlecenie musi dotyczyć: minimum 6000 odsłon lub 14 dni emisji jednostek reklamowych.
 4. Pisemne potwierdzenie Zlecenia reklamowego przez GARTIJA.PL, równoznaczne z zawarciem umowy, oznacza doręczenie Zleceniodawcy wypełnionego formularza zamówienia z potwierdzeniem zamawianej Reklamy.
 5. Przeniesienie przez Zleceniodawcę uprawnień wynikających ze Zlecenia reklamowego może nastąpić wyłącznie po powiadomieniu GARTIJA.PL i uzyskaniu jej zgody w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 6. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują, wobec GARTIJA.PL za regulowanie należności wynikających z przyjętych Zleceń reklamowych.
III. ZASADY ANULOWANIA ZLECENIA:
 1. Anulowanie Zlecenia reklamowego wymaga formy pisemnej dla swej ważności.
 2. Zlecenie reklamowe anulowane w całości nie później niż na 7 dni roboczych przed datą pierwszej emisji nie rodzi zobowiązań finansowych wobec GARTIJA.PL. W takim wypadku cała należność za anulowaną Reklamę zostanie zwrócona Zleceniodawcy, o ile została wcześniej przekazana do GARTIJA.PL.
 3. W przypadku, jeśli GARTIJA.PL otrzyma oświadczenie o anulowaniu Zlecenia reklamowego później niż na 7 dni roboczych przed datą pierwszej emisji Zleceniodawca zapłaci GARTIJA.PL karę umowną w następującej wysokości:
  1. w okresie między 7 a 3 dniami roboczymi przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 25% wartości brutto Zlecenia reklamowego.
  2. poniżej 3 dni roboczych przed ustalonym terminem emisji 50% wartości brutto Zlecenia reklamowego.
  3. po rozpoczęciu emisji 100% wartości brutto Zlecenia reklamowego.
 4. W przypadku częściowego anulowania Zlecenia reklamowego dokonanego przed emisją pierwszej Jednostki Reklamy internetowej, stosuje się zasady określone w punktach 1,2 i 3 w stosunku do anulowanej części Zlecenia reklamowego.
IV. WARUNKI MODYFIKACJI ZLECENIA REKLAMOWEGO:
 1. Modyfikacja Zlecenia reklamowego wymaga formy pisemnej dla swej ważności.
 2. Oświadczenie modyfikujące Zlecenie reklamowe wykraczające poza definicję przyjętą w punkcie 7 rozdziału "Wyjaśnienia niektórych pojęć zawartych w niniejszym Regulaminie" jest równoznaczne z anulowaniem Zlecenia reklamowego.
 3. Oświadczenie modyfikujące Zlecenie reklamowe powinno zostać doręczone do GARTIJA.PL nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia emisji. GARTIJA.PL przyjmie taką ofertę w miarę istniejących możliwości. W przypadku braku możliwości realizacji zmodyfikowanego Zlecenia reklamowego, Zleceniodawca może według własnego wyboru zrezygnować z Modyfikacji Zlecenia reklamowego, bądź odstąpić od umowy.
V. REZERWACJA
 1. Zleceniodawca może dokonać rezerwacji miejsca w Serwisie GARTIJA.PL z wyprzedzeniem nie większym niż 2 miesięcy i nie mniejszym niż 2 tygodnie. Warunkiem przyjęcia przez GARTIJA.PL rezerwacji miejsca jest złożenie przez Zleceniodawcę Zlecenia reklamowego z opcją "REZERWACJA" i wpłacenie na rzecz GARTIJA.PL w terminie 7 dni od daty złożenia takiego Zlecenia reklamowego zaliczki w wysokości 10% wartości brutto Zlecenia reklamowego. W przypadku nie wpłacenia przez Zleceniodawcę zaliczki w wyżej podanym terminie, GARTIJA.PL może anulować dokonaną rezerwację w drodze oświadczenia złożonego Zleceniodawcy. Zleceniodawca może odwołać dokonaną rezerwację najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą pierwszej emisji, w takim przypadku wpłacona kwota zaliczki zostaje zwrócona Zleceniodawcy. W przypadku, jeśli GARTIJA.PL nie otrzyma oświadczenia o odwołaniu rezerwacji w wyżej podanym terminie, Zlecenie reklamowe podlega realizacji na ogólnych zasadach, a jego modyfikacja lub anulowanie następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
VI. WARUNKI EMISJI REKLAM
 1. Produkcje reklamowe, w formie zgodnej z wymogami zamawianej jednostki Reklamy internetowej winny być dostarczone na adres GARTIJA.PL najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej emisji.
 2. W przypadku dostarczenia produkcji reklamowej z opóźnieniem lub w formie niezgodnej z wymogami zamawianej jednostki reklamy internetowej GARTIJA.PL zastrzega sobie dodatkowo prawo wprowadzenia zmian w Planie emisji.
 3. Każdej produkcji winien towarzyszyć dokładny opis (nazwa Zleceniodawcy, przedmiot kampanii, numer Zlecenia).
 4. Wszystkie Reklamy winny pozostawać w zgodności z polskim prawem oraz z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad reklamy w mediach audiowizualnych.
 5. GARTIJA.PL nie odpowiada za treść emitowanych Reklam.
 6. W trakcie realizacji kampanii reklamowej oraz przez 30 dni po jej zakończeniu Zleceniodawcy udostępniona zostaje strona WWW ze statystykami jego Reklam.
 7. GARTIJA.PL samodzielnie decyduje o zawartości swojego Serwisu i ogólnym stylu prezentowanej Reklamy. GARTIJA.PL rezerwuje sobie prawo do odmowy emisji Reklam, w szczególności Reklam niezgodnych z jej stylem lub wobec których istnieć będzie podejrzenie o niezgodność zawartych treści ze stanem faktycznym i obowiązującym prawem.
 8. Reklamy nie mogą naśladować, ani w żaden sposób symulować elementów Serwisu. GARTIJA.PL zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania emitowanych Reklam słowami: "reklama", "sponsor serwisu", "sponsor dnia", "reklamodawca", itp., o ile Dział Marketingu GARTIJA.PL uzna to za uzasadnione.
 9. Jeśli z jakiegokolwiek powodu wynikającego z winy GARTIJA.PL materiał reklamowy nie zostanie wyemitowany lub zostanie wyemitowany niewłaściwie, GARTIJA.PL zobowiązuje się do powtórnej emisji materiału w ustalonym ze Zleceniodawcą terminie.
VII. CENNIK REKLAM
 1. Cennik Reklam podawany jest bez uwzględnienia podatku VAT. Wszystkie koszty związane z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi są pokrywane przez Zleceniodawcę.
 2. GARTIJA.PL zastrzega sobie prawo do modyfikowania Cennika bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie Reklamodawców, chyba że odrębna umowa zawarta z Reklamodawcą lub jego przedstawicielem określi dokładnie termin powiadamiania o takiej zmianie.
 3. GARTIJA.PL zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny świadczonych usług w przypadku realizacji specyficznych Zleceń reklamowych.
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI l FAKTUROWANIE
 1. Ceny Reklam ustala się według Cennika obowiązującego w dniu wystawienia Zlecenia reklamowego, o ile treść samego Zlecenia nie stanowi inaczej.
 2. Faktury wystawiane są pierwszego dnia emisji. Termin płatności wynosi 7 dni, chyba że Zlecenie reklamowe stanowi inaczej.
 3. W przypadku nie zapłacenia faktury w terminie GARTIJA.PL będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie. Jednocześnie w przypadku opóźnienia płatności, GARTIJA.PL zastrzega sobie prawo wstrzymania emisji Reklamy oraz prawo do odstąpienia od Zlecenia reklamowego w całości lub w części, a Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz GARTIJA.PL kary umownej, jak w przypadku anulowania Zlecenia.
IX. SIŁA WYŻSZA
 1. GARTIJA.PL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umów o Reklamę (Zleceń reklamowych), jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci INTERNET lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
 2. W przypadku zaistnienia zdarzenia tego rodzaju GARTIJA.PL zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne dogodne dla niego terminy emisji Reklam.
X. DORĘCZENIA l FORMA PISEMNA
 1. Wszelkie doręczenia oświadczeń GARTIJA.PL i Zleceniodawcy uważa się za dokonane z zachowaniem formy pisemnej, jeżeli nastąpiły w jeden z następujących sposobów:
  1. przez złożenie pisma w siedzibie drugiej Strony w dacie potwierdzenia jego przyjęcia,
  2. przez wysłanie listem poleconym,
  3. przez wysłanie telefaksu w dacie potwierdzenia jego dotarcia do adresata.
XI. WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA l SĄDU
 1. Wszystkie umowy o Reklamę (Zlecenia reklamowe), do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 2. Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby GARTIJA.PL.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.06.2005 r.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają formy pisemnej dla swej ważności.
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy