Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE MAGAZYNOWANIA PRODUKTÓW CHEMICZNYCH

Typ
szkolenie
Koszt
1950 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1850 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
17 godzin akademickich
Miejsce
Jurata
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Magazynowanie chemikaliów jest jednym z podstawowych etapów w łańcuchu dostaw, związanych z produkcją i dystrybucją produktów chemicznych. Zagadnienie jest o tyle ważne, iż mamy tu do czynienia z procesem, w którym należy uwzględnić szereg czynników - poczynając od zagrożeń dla środowiska czy zdrowia człowieka, a kończąc na doborze właściwych warunków magazynowania, gwarantujących trwałość przechowywanych produktów. Proces obrotu jak i magazynowania substancji chemicznych obwarowany jest wieloma uregulowaniami prawnymi, określającymi różne jego aspekty. Pozyskanie niezbędnej wiedzy z tego zakresu pozwoli na planowanie i realizowanie gospodarki magazynowej w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa.

W trakcie szkolenia uczestnicy zaznajomią się z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie obrotu chemikaliami (rozporządzenia europejskie REACH, CLP, Ustawa o substancjach chemicznych, inne ustawy i rozporządzenia obowiązujące w tym zakresie), ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących procesu magazynowania chemikaliów. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat źródeł informacji o zagrożeniach, a także umiejętność wykorzystania informacji zawartych w kartach charakterystyki oraz identyfikacji zagrożeń na podstawie informacji znajdujących się na opakowaniach produktów chemicznych. Omówione zostaną wymagania dotyczące organizacji i wyposażenia magazynu, sposobu magazynowania, pakowania i oznakowania produktów chemicznych, a także wymagania niezbędne dla zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy, tak aby ryzyko związane z narażeniem na produkty chemiczne było kontrolowane. Zaplanowane ćwiczenia pomogą w nabyciu i utrwaleniu umiejętności praktycznego zastosowanie przepisów.

 1. Wymagania dotyczące obrotu substancjami chemicznymi: legalność substancji chemicznej w obrocie - rozporządzenie 1907/2006/WE (REACH)

2. Identyfikacja zagrożeń - klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie chemikaliów - rozporządzenie 1272/2008/WE (CLP):
- zagrożenia fizykochemiczne,
- zagrożenia dla zdrowia człowieka,
- zagrożenia dla środowiska,
- ogólne zasady oznakowania i pakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie,
- idea dodatkowego oznakowania mieszanin stwarzających zagrożenie, kod UFI (Unique Formula Identifier).
Ćwiczenie: dokonanie klasyfikacji oraz projektu etykiety (oznakowania) przykładowej mieszaniny.

3. Przekazywanie informacji o zagrożeniach: Karta charakterystyki - załącznik II do rozporządzenia REACH:
- zawartość Karty Charakterystyki
Ćwiczenie: przegląd przykładowej karty charakterystyki, omówienie kluczowych informacji pod kątem wymagań związanych z bezpieczeństwem magazynowania (warunki magazynowania, środki kontroli ryzyka, wymagania prawne i ograniczenia).

4. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych według przepisów transportowych - Umowa Europejska ADR a klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem CLP:
- porównanie klasyfikacji chemikaliów w dwóch systemach,
- elementy oznakowania zgodnie z przepisami transportowymi.
Ćwiczenie: omówienie oznakowania opakowania zewnętrznego przykładowej jednostki transportowej.

5. Klasyfikacja zagrożeń w procesie magazynowania na podstawie norm branżowych:
- klasyfikacja zgodnie z normą niemiecką "Lagerklasse VCI" i jej praktyczne wykorzystanie.

6. Rozwiązania organizacyjne stosowane przy magazynowaniu substancji stwarzających zagrożenie bądź mieszanin zawierających te substancje

7. Oznakowanie miejsc składowania substancji stwarzających zagrożenie.
Ćwiczenie: praktyczne zastosowanie znaków ostrzegawczych, studium przypadku.

8. Analiza wymagań w stosunku do gospodarki magazynowej na podstawie pozostałych aktów prawnych. Przegląd dyrektyw europejskich oraz ustaw i rozporządzeń krajowych dotyczących pracy z chemikaliami oraz gospodarki magazynowej:
- ogólne przepisy BHP,
- BHP związane z występowaniem czynników chemicznych,
- występowanie czynników rakotwórczych lub mutagennych w środowisku pracy,
- BHP w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia wybuchem,
- prawo ochrony środowiska a magazynowanie chemikaliów,
- klasyfikacja zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) oraz zakładów o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia awarii,
- ochrona przeciwpożarowa,
- prawo budowlane - wymagania dla budynków magazynowych materiałów stwarzających zagrożenie.

9. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Ekspert ds. jakości i ochrony środowiska, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wymagań związanych z obrotem chemikaliami.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Frezerów 3
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE MAGAZYNOWANIA PRODUKTÓW CHEMICZNYCH"
Dendros - konferencje i szkolenia
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy