Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


GOSPODARKA ODPADAMI W 2020 ROKU: PODSTAWOWE WYMAGANIA, DECYZJE, NOWA EWIDENCJA ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ ODPADOWA W RAMACH BAZY DANYCH O ODPADACH

Typ
szkolenie
Koszt
650 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Rabaty, upusty
600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
Termin
1900-01-01
Miejsce
Warszawa
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną przedstawione wprowadzone w ostatnim czasie najważniejsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym przez rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Omówione zostaną także doświadczenia związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2020 r. nowych zasad sprawozdawczości oraz ewidencji odpadowej, prowadzonej w wersji elektronicznej za pomocą Bazy Danych o Odpadach, a także nowe rozporządzenie Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2531). Na szkoleniu zostanie również omówiona ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca rozwiązania w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest prowadzona, w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji oraz sprawozdawczości w takiej sytuacji, a także dopuszczająca do dnia 30 czerwca 2020 r. sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych i pracowników administracji, którzy zajmują się gospodarką odpadami, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.


 

I. Omówienie zmian w zakresie gospodarowania odpadami wprowadzonych przez ostanie duże nowelizacje ustawy o odpadach, tj.: ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579), ustawę z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1592), ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2422),ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1403), obejmujące m.in. takie zmiany jak:

1. Zmiany zasad magazynowania odpadów przez: skrócenie okresu magazynowania odpadów, ograniczenie ilości odpadów możliwych do magazynowania oraz wprowadzenie obowiązku monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów, a w przypadku niektórych odpadów wprowadzenie obowiązku zapewnia WIOŚ dostępności obrazu z wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny

2. Wprowadzenie pojęcia odpadów niepalnych oraz palnych

3. Ograniczenie zakresu procedury uznawania pozostałości z procesów produkcyjnych za produkt uboczny w zakresie mechanicznie przetworzonego naturalnego surowca drzewnego, niezawierającego jakichkolwiek innych substancji

4. Wprowadzenie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadów

5. Nowe wymagania w zakresie transportu odpadów dotyczące zatrzymania odpadów wraz z pojazdem z powodu naruszenia przepisów o transporcie odpadów

6. Określenie nowych zasad usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, a w szczególności w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi

7. Określenie nowych zasad odpowiedzialności za odpady, a w szczególności za odpady niebezpieczne – od wytworzenia do przetworzenia

8. Przyznanie dodatkowych możliwości WIOŚ w zakresie wstrzymania działalności posiadacza odpadów z powodu naruszenia przepisów

9. Dodanie nowych wymagań w zakresie wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami dotyczących: opiniowania wniosku o wydanie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz poszerzenia zakresu uprzedniej kontroli miejsc magazynowania odpadów przed wydaniem decyzji o kontrolę Straży Pożarnej oraz zakresu kontroli, określenia ilości magazynowanych odpadów w danym momencie oraz rocznie w decyzji, ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami, dołączenia do wniosku o wydanie decyzji zaświadczeń oraz oświadczeń o niekaralności oraz braku naruszeń ustawy

10. Wprowadzenie, w przypadku niektórych odpadów, obowiązku wykazania się szczególnym tytułem prawnym do miejsca gospodarowania odpadami

11. Wprowadzenie szeregu przepisów antypożarowych oraz szerokiego udziału w postępowaniu dotyczącym wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami Państwowej Straży Pożarnej

12. Nowe podstawy do odmowy wydania decyzji z powodu wcześniejszego naruszania prawa oraz braku odpowiednich instalacji oraz obiektów budowlanych wskazanych we wniosku

13. Wprowadzenie nowych rodzajów administracyjnych kar pieniężnych, m.in. za nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów, oraz zaostrzenie już istniejących administracyjnych kar pieniężnych za niewłaściwe gospodarowanie odpadami

14. Zmiany zasad prowadzenia ewidencji odpadów od dnia 01.01.2020 r., m.in. poprzez prowadzenie ewidencji odpadów za pomocą Bazy Danych o Odpadach (BDO) w wersji elektronicznej oraz likwidacja zbiorczej karty przekazania odpadów, wprowadzenie karty przekazania odpadów komunalnych oraz konieczności podawania dodatkowych danych do ewidencji odpadów

15. Określenie zasad sprawozdawczości odpadowej za rok 2020 r. i lata następne

16. Omówienie zasad działania BDO, wraz z Rejestrem BDO

17. Nowe funkcje BDO w zakresie kontroli obiegu odpadów

II. Konsekwencje wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) dla gospodarki odpadami

III. Omówienie nowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1755)

IV. Podmioty obowiązane w gospodarce odpadami – wytwórca i posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w gospodarce odpadami

V. Przetwarzanie odpadów - procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów

VI. Co jest a co nie jest odpadem – zakres zastosowania definicji odpadów

VII. Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem

VIII. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:

1. Podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów

2. Zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady

3. Umowy dotyczące odpowiedzialności za odpady.

IX. Wymagane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz zasady ich wydawania, w tym:

1. Podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji

2. Organy właściwe do wydania decyzji i opiniujące wydanie decyzji

3. Wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji

4. Wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5. Możliwości odmowy wydania decyzji, również ze względu na wcześniejsze niewłaściwe gospodarowanie odpadami

6. Cofnięcie i ograniczenia decyzji

7. Uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów

8. Zabezpieczenie roszczeń

X. Obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach i urządzeniach oraz wyjątki od tej zasady

XI. Transport odpadów, rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

XII. Możliwość przekazywania wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby

XIII. Wybrane obowiązki dotyczące postępowania z niektórymi odpadami u posiadaczy odpadów

XIV. Zasady ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej w 2020 roku i następnych latach, w tym z uwzględnieniem nowego rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. u. z 2019 r., poz. 2531).

XV. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Ekspert w zakresie gospodarki odpadami
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Frezerów 3
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "GOSPODARKA ODPADAMI W 2020 ROKU: PODSTAWOWE WYMAGANIA, DECYZJE, NOWA EWIDENCJA ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ ODPADOWA W RAMACH BAZY DANYCH O ODPADACH"
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy