Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE W UJĘCIU PRAKTYCZNYM

Typ
szkolenie
Koszt
1990 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
18 godzin akademickich
Miejsce
Ciechocinek
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Na szkoleniu poznają Państwo wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wynikające z aktualnie obowiązującego prawa wodnego (z uwzględnieniem najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia 20 lipca 2018 r.), a także dowiedzą się, jak spełnić związane z nimi obowiązki nałożone na przedsiębiorstwa. Zaprezentowane zostaną m.in. nowe obowiązki użytkowników wód oraz nowe zasady ponoszenia opłat za korzystanie z wód, a także zmiany w systemie pozwoleń i zgłoszeń wodnoprawnych. Ponadto dowiedzą się Państwo o tym, jak przygotować się do kontroli (w tym przeprowadzanej przez WIOŚ), oraz zapoznają się z zagadnieniami związanymi z gospodarką wodno-ściekową w procesie inwestycyjnym.

Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach różnych branż, a także do pracowników urzędów administracji rożnego szczebla, którzy zajmują się gospodarką wodno-ściekową, do wszystkich zainteresowanych.

Szkolenie ma charakter interaktywny. Przewidziane są ćwiczenia, wykonywane przez uczestników.1. Ustawa Prawo wodne z 2017 r. z uwzględnieniem kolejnych zmian  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268):
- nowa ustawa Prawo wodne – czy mamy do czynienia z „rewolucją” w gospodarce wodnej,
- podstawowe definicje, które każdy użytkownik wód powinien znać,
- organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami; zadania i kompetencje,
- zgody wodnoprawne jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi,
- gospodarowanie wodą w rolnictwie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami,
- szczególne korzystanie z wód a usługi wodne – zasadnicze różnice,
- strefy ochronne – w jakich przypadkach na użytkowniku wód spoczywa obowiązek ustanowienia strefy ochrony pośredniej; co to jest analiza ryzyka,
- zasady ustalania i uiszczania opłat za usługi wodne.

2. Decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych i szczególnego korzystania z wód

2.1. Pozwolenia wodnoprawne:
- wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, w tym zawartość operatu wodnoprawnego,
- zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- zmiana, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego,
- przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
- co to jest przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego
- organy Wód Polskich właściwe do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

2.2. Zgłoszenia wodnoprawne:
- rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
- dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
- organy Wód Polskich właściwe do przyjęcia zgłoszenia, sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia.

2.3. Oceny wodnoprawne

2.4. Decyzje zwalniające

2.5. Pozwolenia na szczególne korzystanie z wód

3. Opłaty i opłaty podwyższone:
- opłata stała i opłata zmienna,
- w jakich przypadkach podmiot jest obowiązany do wnoszenia opłat, a w jakich jest z nich zwolniony,
- reklamacje,
- opłaty podwyższone: opłata za naruszenie warunków pozwolenia wodnoprawnego, opłata za brak pozwolenia wodnoprawnego.

Ćwiczenie: wyliczenie wysokości opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne;  wyliczenie opłaty podwyższonej (opłata za pobór wody, opłata podwyższona za odprowadzanie ścieków, opłata za odprowadzanie wód opadowych).

4. Wymagania dotyczące wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń wodnych:
- ograniczenia w korzystaniu z wód,
- wymagania stawiane poszczególnym rodzajom ścieków (ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki przemysłowe, ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla wód) oraz wodom opadowym,
- monitoring ilości i jakości poszczególnych rodzajów ścieków,
- urządzenia pomiarowe,
- monitoring wód jako narzędzie pomocne do opracowania operatu wodnoprawnego.

5. Wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zewnętrznych podmiotów:
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
- substancje szczególnie szkodliwe dla wód w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych,
- stan i skład ścieków według rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Ćwiczenie: ustalenie warunków jakościowych pozwolenia wodnoprawnego (wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zewnętrznego podmiotu).

6. Pozwolenia zintegrowane dla instalacji w gospodarce wodno-ściekowej:
- rodzaje instalacji w gospodarce wodno-ściekowej wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
- warunki korzystania z wód w pozwoleniach zintegrowanych,
- najlepsze dostępne techniki i metody ich oceny w aspekcie ochrony wód, z uwzględnieniem konkluzji Komisji Europejskiej,
- konsekwencje naruszania warunków pozwolenia zintegrowanego.

7. Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych (według ustawy o odpadach i aktów wykonawczych)

8. Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej w świetle aktualnych przepisów ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r.), ustawy prawo ochrony środowiska  i  przepisów ustawy Prawo wodne:
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a ocena wodnoprawna,
- w jakich przypadkach występujemy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w jakich o wydanie oceny wodnoprawnej,
- przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- przedsięwzięcia „nowe”,
- rozbudowa, przebudowa i montaż istniejącego obiektu,
- organy właściwe do udzielenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- ocena ponowna, analiza porealizacyjna,
- przekazanie instalacji do użytkowania.

Ćwiczenie: przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przypadki wymagające uzyskania decyzji środowiskowej lub oceny wodnoprawnej.

9. Kontrola w gospodarce wodno-ściekowej:
- organy upoważnione do kontroli,
- współpraca z organami kontrolnymi i innymi organami właściwymi do spraw gospodarki wodnej,
- kontrola planowa i kontrola „interwencyjna”,
- obowiązki i uprawnienia instytucji kontrolnych (upoważnienie do kontroli, czas kontroli, zakres kontroli, żądanie dodatkowych materiałów i dokumentacji, żądanie wyjaśnień),
- obowiązki i uprawnienia kontrolowanego podmiotu, także wynikające z przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców (przygotowanie wymaganych dokumentów, książka kontroli, wizje lokalne, itp.),
- protokół z kontroli – możliwość wniesienia uwag lub sprzeciwu,
- zarządzenia pokontrolne – możliwość odwołania od treści zarządzeń,
- decyzje karne, w tym decyzje o opłatach podwyższonych; jak sprawdzić, czy decyzja została wymierzona prawidłowo,
- decyzje o charakterze niepieniężnym,
- grzywny,
- postępowanie egzekucyjne, w tym decyzji o charakterze niepieniężnym.

10. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Były wieloletni naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, biegły w zakresie postępowania wodnoprawnego; doświadczony trener.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Frezerów 3
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE W UJĘCIU PRAKTYCZNYM"
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy