Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM

Typ
szkolenie
Koszt
1990 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
18 godzin akademickich
Miejsce
Jurata
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników najważniejszych obowiązków przedsiębiorstw w zakresie korzystania ze środowiska, wynikających z aktualnych uregulowań prawnych, z uwzględnieniem najnowszych zmian, ich identyfikacja i realizacja, a także ćwiczenie praktycznych umiejętności m. in. w zakresie samodzielnego wypełniania dokumentacji, wykonywania sprawozdawczości, przygotowania najważniejszych danych wymaganych do opracowywania wniosków o wydanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami, obliczania opłat za korzystanie ze środowiska wg nowych zasad tj. na podstawie raportu do KOBIZE.
Na szkoleniu przedstawione zostaną najnowsze informacje dotyczące bazy BDO i obowiązkowej elektronicznej ewidencji oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami. Omówione zostaną również nowe zagadnienia związane z kontrolami inspekcji ochrony środowiska, m.in. dotyczące możliwości przeprowadzania kontroli bez zawiadamiania i przez całą dobę.

 

 

1. Gospodarka odpadami:
- wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne – kiedy wymagane pozwolenie,
- decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami: pozwolenie a zezwolenie - czym się różnią,
- zasady zbierania i magazynowanie odpadów – w jaki sposób, w jakich miejscach; oznakowanie odpadów – projekt Rozporządzenia dotyczącego oznakowania,
- transport odpadów – dokumentacja, oznakowanie pojazdów,
- przekazywanie odpadów następnym odbiorcom/posiadaczom,
- obowiązkowe kontrole WIOŚ przez rozpoczęciem gospodarowania odpadami w zakresie przetwarzania/zbierania,
- baza BDO i rejestr – kto dostaje numer rejestrowy z urzędu, a kto musi złożyć wniosek,
- nowe zagadnienia związane z odpadami:
      - elektroniczna ewidencja i roczna sprawozdawczość odpadowa w bazie BDO,
      - przesunięcie terminów ewidencji i sprawozdawczości do 30 czerwca 2020 r.,
      - nowe wzory kart ewidencji i kart przekazania odpadów od 31 stycznia 2020 r., wynikające z ustawy z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach,
      - obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego – kogo dotyczy,
      - obowiązek posiadania prawa własności/użytkowania wieczystego dla terenu, na którym magazynowane będą odpady,
      - wizyjny system monitoringu w miejscach magazynowania/składowania odpadów – wejście w życie Rozporządzenia dotyczącego monitoringu,
      - operaty przeciwpożarowe w zakresie odpadów – kogo dotyczą,
      - obowiązek uzyskania pozytywnej opinii PSP na etapie uzyskiwania decyzji,
      - skrócenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów - kolejne zmiany dotyczące okresów magazynowania odpadów,
      - zmiany zasad w zakresie uznawania substancji/przedmiotu za produkt uboczny - opinia WIOŚ, decyzja Marszałka, wprowadzony okres obowiązywania,
- najnowsze zmiany w ustawie o odpadach:
      - nowe możliwości i obowiązki wynikające z bazy BDO,
      - wykaz kategorii odpadów niepalnych,
      - wyłączenia „drewna” z obowiązku zgłaszania jako produkt uboczny,
      - nowe zasady dotyczące „usuwania odpadów” z miejsc nieprzeznaczonych do ich gromadzenia,
      - nowe administracyjne kary pieniężne z zakresu gospodarki odpadami.

Ćwiczenia: określenie, na podstawie danych dotyczących przykładowego zakładu, jakie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami powinien posiadać, w jaki sposób poprawnie prowadzić ewidencję oraz magazynowanie odpadów, który organ będzie wydawał decyzje, a do którego należy przekazać sprawozdania.

2. Emisji do powietrza – co przedsiębiorca musi wiedzieć w zakresie emisji:
- jakie instalacje wymagają uzgodnień ze starostą/marszałkiem/RDOŚ,
- zgłoszenie czy pozwolenie – kiedy wymagane,
- obowiązki wynikające z pozwoleń emisyjnych,
- pozwolenia zintegrowane (konkluzje BAT, wdrożenie dyrektywy IED),
- pomiary wielkości emisji– sprawozdawczość do WIOŚ i organu ochrony środowiska – kiedy wymagana, w jakich terminach i na jakich formularzach składamy,
- sprawozdawczość PRTR,
- raporty do KOBIZE.

Ćwiczenia: określenie, na podstawie danych dotyczących przykładowego zakładu, obowiązków spoczywających na firmie w związku z emisją do powietrza, w tym m.in. jakich uzgodnień i z jakim organem należy dokonać w przypadku wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, jakie złożyć sprawozdania, do którego urzędu i w jakim terminie.

3. Gospodarka opakowaniami:
- rodzaje opakowań podlegających pod przepisy ustawy,
- sposób postępowania z opakowaniami wielomateriałowymi oraz po środkach niebezpiecznych,
- realizacja kampanii edukacyjnych – w jaki sposób i komu zlecić,
- ewidencja opakowań wprowadzanych na rynek – jak prowadzić,
- dokumenty: DPO, DPR i EDPO, EDPR,
- sprawozdawczość – wzory formularzy i co można zlecić Organizacji odzysku opakowań.

Ćwiczenia: przykładowe rodzaje opakowań i prawidłowy sposób prowadzenia ich ewidencji.

4. Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych:
- Rozporządzenia 517/2014 i 1005/2009 dotyczące urządzeń chłodniczych/klimatyzacyjnych,
- certyfikaty dla personelu oraz certyfikaty dla przedsiębiorcy, zaświadczenia o odbytym szkoleniu,
- prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej,
- Karty Urządzenia i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej – rejestr CRO,
- sprawozdawczość w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych – baza BDS,
- kontrola WIOŚ i PSP urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła i systemów przeciwpożarowych,
- administracyjne kary pieniężne i przepisy karne.

Ćwiczenia: przykładowe urządzenia chłodnicze/klimatyzacyjne i obowiązki dotyczące tych urządzeń.

5. Opłaty za korzystanie z środowiska:
- za emisję do powietrza np. za emisję z kotłowni, spalanie paliw w pojazdach, ubytki czynników chłodniczych,
- składowanie odpadów,
- sprawozdawczość – nowe wzory sprawozdań od 2020 r.
- nowy sposób wyliczania opłat z uwzględnieniem raportu do KOBIZE,
- terminy wnoszenia opłat i składania sprawozdań – kiedy nie ma obowiązku składania sprawozdań i ponoszenia opłat.

6. Poważne awarie – dyrektywa Seveso III:
- jakie zakłady kwalifikują się do zakładów zwiększonego, dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej,
- dokumentacja: zgłoszenie, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie, wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze – kogo dotyczą,
- wspólne kontrole PSP i WIOŚ oraz zmiany w częstotliwości kontroli zakładów,
- informowanie społeczeństwa o zakładzie – udostępnianie informacji na stronie internetowej,
- planowane przepisy dotyczące bezpiecznych odległości.

7. Kary wymierzane przez inspekcje ochrony środowiska:
- za jakie wykroczenia grzywna,
- za jakie wykroczenia administracyjna kara pieniężna,
- pozostałe rodzaje wykroczeń,
- zwiększenie kar za stwierdzone naruszenia od 2019 r. i wstrzymanie działalności.

8. Kontrola w firmie inspekcji ochrony środowiska – praktyczne informacje:
- zawiadomienie i upoważnienie do kontroli – kiedy stosowane,
- przygotowanie i uzyskiwanie dokumentacji niezbędnej do kontroli,
- oględziny zakładu,
- składanie wyjaśnień oraz podpisanie lub odmowa podpisania protokołu,
- zmiany w zakresie kontroli – nowe kompetencje IOŚ:
      - kontrole interwencyjne bez zawiadomienia,
      - kontrole bez stosowania Prawa przedsiębiorców,
      - możliwość zatrzymywania i kontroli pojazdów,
      - kontrole przez całą dobę.

Studium przypadku - identyfikacja wymagań prawnych i obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska na przykładzie opisanego przedsiębiorstwa przemysłowego.


Wszystkie ćwiczenia praktyczne realizowane są przy wykorzystaniu aktualnie obowiązujących wzorów formularzy, prowadzonych w firmie ewidencji i składanych do odpowiednich organów sprawozdań. Opłaty za korzystanie ze środowiska wyliczane są na podstawie obowiązujących stawek opłat, które będzie można wykorzystać przygotowując własne wyliczenia. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają poprawnie rozwiązane zadania.


Konsultacje, dyskusja
 

Prowadzący
Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli przedsiębiorstw, których działalność powoduje oddziaływanie na środowisko.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Frezerów 3
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM"
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy