Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


OPERATY OCHRONY POWIETRZA - ZASADY OPRACOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI PYŁU PM 2,5. WARSZTATY KOMPUTEROWE

Typ
szkolenie
Koszt
2190 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, cztery noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
2090 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 360 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
21 godzin akademickich
Miejsce
Jurata
Opis


Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawami opracowywania operatów ochrony powietrza atmosferycznego wykorzystywanych przy wykonywaniu dokumentacji do wniosku o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, pozwoleń zintegrowanych, ocen oddziaływania na środowisko. Uczestnicy szkolenia nabędą także praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania niezbędnych obliczeń oraz posługiwania się narzędziami programistycznymi wykorzystywanymi przy opracowywaniu operatów ochrony powietrza, a następnie w małych grupach pod okiem trenera opracują załącznik obliczeniowy do wniosku o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza.

Szkolenie adresowane jest do pracowników przedsiębiorstw oraz firm, wykonujących wnioski o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, do zlecających przygotowanie wniosków, do pracowników urzędów opiniujących lub weryfikujących wnioski, a także wydających w/w pozwolenia lub pozwolenia zintegrowane, do wszystkich zainteresowanych.

Uwaga: uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopów do ćwiczeń na oryginalnym oprogramowaniu. Na laptopie powinien być zainstalowany arkusz kalkulacyjny Excel lub OpenOffice; wymagana jest podstawowa znajomość programu.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wersję szkoleniową programu OPERAT FB z modułem SPALANIE.

Przewiduje się, w ramach konsultacji i dyskusji, rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników, a także możliwość skorzystania przez uczestników szkolenia z bezpłatnych konsultacji e-mailowych w przedmiotowym zakresie w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia szkolenia.

 

 

Ochrona powietrza w świetle przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, z uwzględnieniem zmian związanych z transpozycją prawa unijnego

1. Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
- system regulacyjny – pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji:
      - obowiązek posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia  zintegrowanego,
      - odmowa wydania pozwolenia,
      - wymagania dotyczące pozwoleń oraz wniosków o wydanie pozwoleń,
      - zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz obowiązek zgłoszenia instalacji,
- kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy emisyjne, standardy jakości powietrza  oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu,
- kryteria oceny jakości powietrza dla pyłu PM2,5 wynikające z transpozycji do prawa krajowego postanowień dyrektywy 2008/50/WE (CAFE),
- referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu,
- wymagania ustawowe w zakresie standardów emisyjnych z instalacji oraz obowiązku wykonywania pomiarów wielkości emisji.

2. Zmiany ustawy – Prawo ochrony środowiska wprowadzone w 2014 r. i w 2017 r. w związku z przeniesieniem do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED) oraz dyrektywy 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP), w zakresie dotyczącym dużych i średnich źródeł spalania paliw:
- podział dużych i średnich źródeł spalania paliw na nowe i istniejące,
- zasady łączenia,
- mechanizmy derogacyjne,
- rozszerzenie zakresu wniosków o wydanie pozwoleń na emisję oraz zakresu zgłoszeń dla średnich źródeł spalania paliw,
- decyzje eksploatacyjne dla średnich źródeł wymagających zgłoszenia,
- rejestr średnich źródeł spalania paliw,
- obowiązek przekazywania przez organy ochrony środowiska odpowiednich informacji i danych do KOBiZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru średnich źródeł spalania paliw – zakres i terminy.

3. Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, dotycząca średnich źródeł spalania paliw

4. Wymagania w zakresie standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2018 r. dotyczących średnich źródeł spalania paliw (rozporządzenia z dnia 1 marca, 22 maja  i 17 października), w tym:
- kwalifikacja średnich źródeł spalania paliw do grupy źródeł nowych albo istniejących,
- zaostrzenie wymagań emisyjnych – terminy,
- definicja źródeł szczytowych i szczególne uwarunkowania emisyjne i pomiarowe dla takich źródeł,
- zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, w tym objęcie obowiązkiem pomiarowym średnich źródeł wymagających zgłoszenia.

5. Zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska wprowadzona w 2019 r. obejmująca m.in. doprecyzowanie zakresu przedmiotowego przepisów dotyczących średnich źródeł spalania paliw, dodanych do ustawy w 2017 r.

6. Teksty jednolite rozporządzeń zmienionych w 2017 r. i 2018 r.

7. Konsultacje, dyskusjaWarsztaty komputerowe

1. Wprowadzenie do obsługi pakietu OPERAT FB firmy PROEKO R.S.

2. Studium przypadku:
Wykonanie obliczeń będących podstawą do wydania pozwolenia na emisję:
- analiza rodzaju i ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z instalacji,
- ćwiczenia obliczenia emisji dla:
      - instalacji spalania paliw (kotły z odpylaczem i kogenerator w biogazowi),
      - instalacji emitującej lotne związki organiczne (LZO),
      - sprawdzenie dotrzymania standardów emisyjnych z instalacji,
- dobór metody oczyszczania gazów odlotowych,
- określenie niezbędnych danych wejściowych i wykonanie obliczeń w pakiecie OPERAT FB:
      - określanie wielkości emisji i składu frakcyjnego pyłu, w szczególności pyłu PM2,5,
      - określenie parametrów emitora,
      - określenie średniego współczynnika szorstkości terenu z mapy pobranej przez program,
      - dobór róży wiatrów,
      - sprawdzanie kryterium na opad pyłu,
      - wyznaczanie Smm i ustalanie zakresu obliczeń,
      - wyznaczanie stężeń na poziomie terenu i na wysokości zabudowy,
      - wyznaczanie stężenia na granicy obszaru chronionego,
      - wyznaczanie częstości przekraczania założonych poziomów stężeń,
      - wyznaczanie opadu pyłu na powierzchnię terenu,
- wykorzystanie warunków generowanych przez program do wniosku o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do atmosfery,
- wykorzystanie dodatkowych modułów („Spalanie”, „Samochody”) do obliczania emisji,
- analiza otrzymanych wyników uciążliwości; sformułowanie wniosków w aspekcie wymagań prawnych.

3. Warsztaty:
- samodzielne (w grupach 2-3 osobowych) wykonanie załącznika obliczeniowego do wniosku o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza (różne przykłady),
- ćwiczenie  w pobieraniu map z Internetu przez moduł iMap do pakietu Operat FB oraz wykorzystanie w programie skanów map,
- bieżące konsultacje, weryfikacja wyników (w tym także konsultacje i nadzór autorski w zakresie obsługi oprogramowania),
- prezentacja zakończonych prac w grupach – dyskusja, wyjaśnienia wniosków,
- podsumowanie wykonanej w grupach dokumentacji.

4. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
1. Ekspert w zakresie ochrony powietrza; 2. Właściciel PROEKO R.S., twórca wielu programów komputerowych dla służb ochrony środowiska oraz dla laboratoriów chemicznych. Autor pakietu programów komputerowych „Operat FB”.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Frezerów 3
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "OPERATY OCHRONY POWIETRZA - ZASADY OPRACOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI PYŁU PM 2,5. WARSZTATY KOMPUTEROWE"
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy