Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


REALIZACJA WYMAGAŃ PRAWNYCH OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

Typ
szkolenie
Koszt
1990 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
18 godzin akademickich
Miejsce
Jurata
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Na szkoleniu poznają Państwo wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa wodnego (z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji, w tym zmian wprowadzonych nowelą z 11 września 2019 r.), a także dowiedzą się, jak spełnić związane z nimi obowiązki nałożone na przedsiębiorstwa. Zaprezentowane zostaną m.in. nowe obowiązki użytkowników wód oraz nowe zasady ponoszenia opłat za korzystanie z wód, a także zmiany w systemie pozwoleń i zgłoszeń wodnoprawnych. Ponadto dowiedzą się Państwo o tym, jak przygotować się do kontroli (w tym przeprowadzanej przez WIOŚ), oraz zapoznają się z zagadnieniami związanymi z gospodarką wodno-ściekową w procesie inwestycyjnym.

Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach różnych branż, a także do pracowników urzędów administracji różnego szczebla, którzy zajmują się gospodarką wodno-ściekową, do wszystkich zainteresowanych.

Szkolenie ma charakter interaktywny. Przewidziane są ćwiczenia, wykonywane przez uczestników.

 

1. Najważniejsze akty prawne regulujące zasady korzystania z wód (ustawa Prawo ochrony środowiska; ustawa Prawo wodne; inne regulacje)

2. Ustawa Prawo wodne z 2017 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) z uwzględnieniem kolejnych zmian, w tym nowelizacji  ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2170):
- podstawowe definicje, które każdy użytkownik wód powinien znać,
- rodzaje i zasady korzystania z wód; prawa i obowiązki podmiotów w zakresie powszechnego, zwykłego, szczególnego korzystania z wód oraz usług wodnych (nowy podział wg ustawy z 11 września 2019 r.),
- organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami,
- zgody wodnoprawne jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi,
- gospodarowanie wodą w rolnictwie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami,
- szczególne korzystanie z wód a usługi wodne – zasadnicze różnice,
- strefy ochronne – w jakich przypadkach na użytkowniku wód spoczywa obowiązek ustanowienia strefy ochrony pośredniej; co to jest analiza ryzyka,
- zasady ustalania i uiszczania opłat za usługi wodne.

3. Zgoda wodnoprawna; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych i szczególnego korzystania z wód oraz wynikające z nich obowiązki

4. Pozwolenia wodnoprawne:
- pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych (w tym likwidacja i rozbiórka urządzeń),
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 11 września 2019 r.),
- operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, zawartość operatu; zmiany wprowadzone ustawą z 11 września 2019 r.,
- zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- zmiana, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego,
- przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
- co to jest przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego,
- organy Wód Polskich właściwe do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

5. Zgłoszenia wodnoprawne:
- rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
- dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
- organy Wód Polskich właściwe do przyjęcia zgłoszenia, sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia.

6. Oceny wodnoprawne; przypadki, w których ocenę oddziaływania na środowisko zastępuje ocena wodnoprawna

7. Milczące załatwienie sprawy jako forma zgody wodnoprawnej

8. Decyzje zwalniające

9. Opłaty i opłaty podwyższone (z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy Prawo wodne z 11 września 2019 r.):
- rodzaje opłat,
- w jakich przypadkach podmiot jest obowiązany do wnoszenia opłat, a w jakich jest z nich zwolniony,
- podmioty zobowiązane do pobierania opłat, w tym rola i zadania gmin,
- opłata stała i opłata zmienna,
- opłata za pobór wody, odprowadzanie ścieków oraz wody opadowe i roztopowe,
- opłaty podwyższone: opłata za naruszenie warunków pozwolenia wodnoprawnego, opłata za brak pozwolenia wodnoprawnego,
- obliczanie opłat za usługi wodne: opomiarowanie poboru wody i zrzutu ścieków,
- składanie oświadczeń jako obowiązek przedsiębiorców wprowadzony nowelą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne.

Ćwiczenie: wyliczenie wysokości opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne;  wyliczenie opłaty podwyższonej (opłata za pobór wody, opłata podwyższona za odprowadzanie ścieków, opłata za odprowadzanie wód opadowych).

10. Wymagania dotyczące wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń wodnych:
- ograniczenia w korzystaniu z wód,
- wymagania stawiane poszczególnym rodzajom ścieków (ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki przemysłowe, ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla wód) oraz wodom opadowym według rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych,
- monitoring ilości i jakości poszczególnych rodzajów ścieków,
- urządzenia pomiarowe,
- monitoring wód jako narzędzie pomocne do opracowania operatu wodnoprawnego.

11. Wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów:
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
- substancje szczególnie szkodliwe dla wód w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych wg rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych; dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń,
- kontrola przestrzegania warunków pozwoleń na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Ćwiczenie: ustalenie warunków jakościowych pozwolenia wodnoprawnego (wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zewnętrznego podmiotu).

12. Pozwolenia zintegrowane dla instalacji w gospodarce wodno-ściekowej:
- rodzaje instalacji w gospodarce wodno-ściekowej wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
- warunki korzystania z wód w pozwoleniach zintegrowanych,
- najlepsze dostępne techniki i metody ich oceny w aspekcie ochrony wód, z uwzględnieniem konkluzji Komisji Europejskiej,
- konsekwencje naruszania warunków pozwolenia zintegrowanego.

13. Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych i osadów pofermentacyjnych (według ustawy Prawo wodne, ustawy o odpadach i aktów wykonawczych)

14. Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej w świetle aktualnych przepisów ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r.), ustawy Prawo ochrony środowiska  i  przepisów ustawy Prawo wodne:
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a ocena wodnoprawna,
- w jakich przypadkach występujemy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w jakich o wydanie oceny wodnoprawnej,
- przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- przedsięwzięcia „nowe”,
- odbudowa, rozbudowa, przebudowa i montaż istniejącego obiektu,
- organy właściwe do udzielenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- ocena ponowna, analiza porealizacyjna,
- przekazanie instalacji do użytkowania.

Ćwiczenie: przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przypadki wymagające uzyskania decyzji środowiskowej lub oceny wodnoprawnej.

15. Kontrola w gospodarce wodno-ściekowej:
- organy upoważnione do kontroli,
- współpraca z organami kontrolnymi i innymi organami właściwymi do spraw gospodarki wodnej,
- kontrola planowa i kontrola „interwencyjna”,
- obowiązki i uprawnienia instytucji kontrolnych (upoważnienie do kontroli, czas kontroli, zakres kontroli, żądanie dodatkowych materiałów i dokumentacji, żądanie wyjaśnień),
- dokumentowanie postępowania kontrolnego (protokoły oględzin, poboru prób, pomiarów, itp.)
- obowiązki i uprawnienia kontrolowanego podmiotu, także wynikające z przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców (przygotowanie wymaganych dokumentów, książka kontroli, wizje lokalne, sprzeciw itp.),
- protokół z kontroli – możliwość wniesienia uwag lub sprzeciwu,
- zarządzenia pokontrolne – możliwość odwołania od treści zarządzeń,
- decyzje karne, w tym decyzje o opłatach podwyższonych; jak sprawdzić, czy decyzja została wymierzona prawidłowo,
- decyzje o charakterze niepieniężnym,
- grzywny,
- postępowanie egzekucyjne, w tym decyzji o charakterze niepieniężnym,
- najczęściej stwierdzane uchybienia.

16. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; wieloletni naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, biegły w zakresie postępowania wodnoprawnego; doświadczony trener.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Frezerów 3
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "REALIZACJA WYMAGAŃ PRAWNYCH OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ"
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy