Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


SPORZĄDZANIE KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN - WARSZTATY. KLASYFIKACJA, OZNAKOWANIE, SCENARIUSZE NARAŻENIA, OBOWIĄZKOWA NOTYFIKACJA MIESZANIN

Typ
szkolenie
Koszt
1990 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
18 godzin akademickich
Miejsce
Jurata
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Szkolenie adresujemy do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających chemikalia na rynek, przedsiębiorstwach magazynujących lub transportujących chemikalia oraz we wszystkich przedsiębiorstwach, zaliczanych w ramach rozporządzenia REACH do dalszych użytkowników oraz do pracowników organów nadzoru.

Poznaj najnowsze wymagania oraz interpretacje dotyczące tych przepisów, aby usprawnić proces aktualizacji kart charakterystyki oraz dostosować oznakowanie produktów do najnowszych zmian!

Minęły już wszystkie okresy przejściowe ustanowione dla dostosowania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych. Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/542 stawia przed nami nowe obowiązki dotyczące notyfikacji i oznakowania mieszanin stwarzających zagrożenie. Nieprawidłowe sporządzanie kart charakterystyki lub niewłaściwe oznakowanie grozi sankcjami w wyniku kontroli, prowadzonych np. przez Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Inspekcję Transportu Drogowego lub Służby Celne.

Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztaty posłużą pogłębieniu wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności uczestników w zakresie przygotowywania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych oraz ich integralnych części jakimi są scenariusze narażenia, ich weryfikacji i aktualizacji, a także praktycznego zastosowania zawartych w nich informacji. Przedstawiony zostanie również nowy sposób notyfikacji kart charakterystyki mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie oraz obowiązki związane z umieszczaniem dodatkowych informacji na ich etykietach. Dokonana zostanie także klasyfikacja przykładowych substancji i mieszanin chemicznych.

Przewiduje się rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w wersji elektronicznej szereg informacji pomocnych przy opracowywaniu kart charakterystyki.

Uwaga: prosimy Państwa o zabranie ze sobą (w miarę możliwości) laptopów z dostępem do internetu (w miejscu szkolenia dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi), umożliwiających pełne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych.

 

I. Karta charakterystyki jako podstawowe narzędzie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw - wymagania wynikające z rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH) z uwzględnieniem późniejszych zmia

1. Jakie obowiązki względem karty charakterystyki mają producenci, importerzy, dalsi użytkownicy oraz dystrybutorzy substancji i mieszanin chemicznych

2. Aktualizacja kart charakterystyki – w jakich przypadkach jest wymagana i jak się jej dokonuje. Czy każda zmiana dotycząca substancji/mieszaniny chemicznej wymaga aktualizacji karty charakterystyki?

3. Jak sprawdzić, czy otrzymana karta charakterystyki jest prawidłowa; najczęściej występujące nieprawidłowości

4. Jak prawidłowo wykorzystać informacje zawarte w karcie charakterystyki (NDS; numery rejestracyjne; dane fizykochemiczne; dane toksykologiczne; dane ekotoksykologiczne; klasyfikacja transportowa; informacje o bezpiecznym magazynowaniu substancji/mieszanin chemicznych; środki ochrony indywidualnej)

5. Czy jest obowiązek przesyłania w łańcuchu dostaw informacji dla substancji/mieszanin nieklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenieII. Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych. Najnowsze zmiany w przepisach rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) - kolejne ATP do rozporządzenia CLP

1. Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem CLP:
- fizyczne,
- zagrożenia dla zdrowia,
- zagrożenia dla środowiska: współczynnik M – kto ma obowiązek wyznaczyć, jak poprawienie wyznaczyć jego wartość.

2. Klasyfikacja przykładowych mieszanin:
- klasyfikacja ze względu na właściwości fizyczne (wykorzystanie klasyfikacji transportowej),
- klasyfikacja ze względu na zagrożenia dla zdrowia człowieka – klasyfikacja na podstawie wyników badań przeprowadzonych na mieszaninach, metody obliczeniowe, klasyfikacja z wykorzystaniem zasad pomostowych (kiedy można stosować zasady pomostowe); zastosowanie stężeń granicznych oraz specyficznych stężeń granicznych podczas klasyfikacji mieszanin metodą obliczeniową,
- klasyfikacja ze względu na zagrożenie dla środowiska - zastosowanie metody obliczeniowej do klasyfikacji mieszanin ze względu na zagrożenie dla środowiska; jak prawidłowo wyznaczyć współczynnik M wykorzystywany podczas klasyfikacji mieszanin metodą obliczeniową, ze względu na zagrożenie dla środowiska.

3. Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie substancji – załącznik VI do rozporządzenia CLP oraz wykaz klasyfikacji i oznakowania dostępny na stronie ECHA (proces włączania substancji do Załącznika VI do rozporządzenia CLP); kiedy mamy obowiązek zmienić klasyfikację substancji, której klasyfikacja została zmieniona w załączniku VI do CLP; czy mamy obowiązek doklasyfikować substancje znajdujące się w załączniku VI do rozporządzenia CLP; czy noty przypisane substancjom w załączniku VI mogą zmienić klasyfikację tych substancji)

4. Zasady dotyczące oznakowania opakowań substancji i mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP:
- jakie informacje należy zamieścić na etykiecie substancji stwarzającej zagrożenie/mieszaniny stwarzającej zagrożenie,
- język w jakim należy przygotować etykietę,
- wymiar etykiety,
- oznakowanie substancji/mieszanin chemicznych wprowadzanych do obrotu w małych opakowaniach,
- na co trzeba zwrócić uwagę przy doborze zwrotów P,
- dodatkowe informacje zamieszczane na etykiecie substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia,
- zależność pomiędzy informacjami zawartymi na etykiecie oraz w karcie charakterystyki (w sekcji 2.2),
- oznakowanie CLP a oznakowanie transportowe.

5. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin po wejściu w życie rozporządzenia CLP (kiedy trzeba zaopatrzyć opakowanie w zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie)

6. Wpływ rozporządzenia CLP na inne akty prawne (np. przepisy BHP, obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy w zakresie stosowania w zakładzie pracy substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie)III. Warsztaty: praktyczne podejście do opracowywania rozszerzonych kart charakterystyki (kart zawierających scenariusze narażenia)

Część warsztatowa będzie polegała na indywidualnym bądź grupowym (w zależności od stopnia zaawansowania uczestników) opracowaniu karty charakterystyki na podstawie danych dostarczonych przez uczestników szkolenia bądź przykładów zaproponowanych przez prowadzącego.

1. Obowiązujący format i struktura karty charakterystyki dla substancji i mieszaniny

2. Podstawowe narzędzia i informacje pomocne przy opracowywaniu kart charakterystyki:
- plan pracy nad opracowaniem karty charakterystyki,
- przegląd poradników, baz danych oraz innych najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji,
- pozyskiwanie i ocena informacji niezbędnych do wykonania karty charakterystyki.

3. Klasyfikacja i oznakowanie, określanie identyfikatorów dla przykładowej substancji lub mieszaniny, dobór zwrotów wskazujących środki ostrożności (ogólne, zapobieganie, reagowanie, przechowywanie, usuwanie), zwroty uzupełniające wynikające z różnych uregulowań prawnych

4. Normatywy higieniczne wspólnotowe i krajowe, wartości DNEL i PNEC

5. Przykłady sformułowań oraz proponowany zakres przedstawianych informacji w karcie charakterystyki

6. Zagadnienia związane z oceną bezpieczeństwa chemicznego substancji i mieszanin, scenariusz narażenia (SN) jako załącznik do karty charakterystyki oraz alternatywne sposoby prezentacji informacji o warunkach bezpiecznej pracy z mieszaninami (umieszczenie informacji w kluczowych sekcjach karty charakterystyki).

7. Błędy i trudności występujące przy sporządzaniu karty charakterystyki; najczęściej występujące zastrzeżenia ze strony organów kontrolujących

8. Rozporządzenie 2017/542/UE - załącznik VIII do rozporządzenia CLP:
- wytyczne dotyczące zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie,
- omówienie okresów przejściowych, notyfikacja w systemie ELDIOM,
- generowanie kodu UFI (Unique Formula Identifier) oraz sposób jego prezentacji na oznakowaniu,
- format PCN, system kategoryzacji produktów (EU PCS) oraz narzędzia do przekazywania informacji do ECHA.

9. Rozpowszechnianie kart charakterystyki – praktyczne wskazówki dotyczące stosowanych formatów i zabezpieczenia rozpowszechnianych dokumentów

10. Dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników


Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji z wykładowcami drogą e-mailową w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

Prowadzący
1. Pracownik Biura ds Substancji Chemicznych. Przedstawiciel Polski w podkomitecie ekspertów ds. Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania 2. Główny specjalista ds. Jakości i Ochrony Środowiska, Boruta-Zachem S.A.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Frezerów 3
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "SPORZĄDZANIE KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN - WARSZTATY. KLASYFIKACJA, OZNAKOWANIE, SCENARIUSZE NARAŻENIA, OBOWIĄZKOWA NOTYFIKACJA MIESZANIN"
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy