Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


ZWALCZANIE ASF I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z MIGRACJĄ DZIKICH ZWIERZĄT NA TERENY ZAMIESZKAŁE PRZEZ LUDZI

Typ
szkolenie
Koszt
650 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Rabaty, upusty
600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
Termin
1900-01-01
Miejsce
Warszawa
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Szkolenie w sposób kompleksowy omawia problemy związane ze stosowaniem przepisów (m.in. ustawy – Prawo łowieckie, ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie przyrody), z jakimi borykają się gminy, Inspekcja Weterynaryjna i inne organy administracji publicznej, związane z migracją dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi. Podczas szkolenia omówiona zostanie kwestia zwalczania ASF u dzików w ramach gospodarki łowieckiej, ponieważ gatunek ten jest jednym z wektorów przenoszenia tej choroby. Prawidłowe wykonywanie zadań przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w tym zakresie oraz współpraca pomiędzy myśliwymi a Inspekcją Weterynaryjną i Lasami Państwowymi mają istotne znaczenie w walce z ASF.

Kto ma zareagować, gdy duże zwierzę znajdzie się w ruchliwym centrum miejscowości? Jak zmniejszyć populację np. dzików na terenie miasta? Kiedy można uśmiercić zwierzę chore albo agresywne? Kto ma za to zapłacić? Kto ma zapłacić za leczenie rannego, dzikiego zwierzęcia? Kiedy można uśmiercić dzikie zwierzę? Czy policjant może odmówić uśmiercenia rannego zwierzęcia ze względów humanitarnych? Kto ma usunąć zwłoki padłego zwierzęcia? Jakie zadania ciążą na myśliwych w ramach zwalczania ASF? Jaką rolę pełni planowanie gospodarki łowieckiej w walce z tą chorobą? Co zrobić, kiedy myśliwi nie wykonują swoich zadań? Kto odpowiada za szkody powstałe w wyniku zderzenia z dzikim zwierzęciem albo w wyniku poturbowania przez dzikie zwierzę? Jak odebrać zwierzę, nad którym znęca się właściciel lub opiekun? Czy zwierzęta wolną żyjące mogą być uznane za bezdomne? Jaki jest charakter prawny programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt? Jak prawidłowo taki program stworzyć? Jakie obowiązki zostaną nałożone na samorządy, regionalne dyrekcje ochrony środowiska i inne podmioty w zakresie zwalczania gatunków obcych (np. jenota lub szopa pracza)?

Rozwiązywaniu tych problemów nie sprzyja rozproszenie przepisów w kilku aktach prawnych, ich nieprecyzyjność, a także brak ich szczegółowego omówienia w dostępnej literaturze oraz nieliczne orzecznictwo. Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób wyczerpujący obowiązującego stanu prawnego, omówienie aktualnego orzecznictwa oraz projektowanych zmian, w celu dostarczenia uczestnikom szkolenia unikatowej wiedzy w zakresie możliwych sposobów postępowania.I. Wprowadzenie – planowanie gospodarki łowieckiej jako czynnik ograniczający migrację zwierzyny na tereny zamieszkałe przez ludzi


II. Zwalczanie ASF a gospodarka łowiecka

1. Gospodarowanie populacją dzika w oparciu o plany łowieckie

2. Zadania dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie zwalczania ASF:
- prowadzenie odstrzałów sanitarnych,
-poszukiwanie padłych dzików.

3. Postępowanie z padłymi dzikami

4. Problematyka ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików

5. Postępowanie w przypadku niewykonywania przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich zadań w zakresie zwalczania ASF

6. Współpraca Inspekcji Weterynaryjnej, Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie zwalczania ASF – dobre praktyki


III. Postępowanie z dzikimi zwierzętami przebywającymi na terenach zamieszkałych przez ludzi

1. Wyłapywanie i uśmiercanie dzikich oraz zdziczałych zwierząt:
- postępowanie w przypadkach incydentalnego przebywania dzikich oraz zdziczałych zwierząt na terenach zabudowanych:
      - gmina jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na jej terenie,
      - wyłapywanie i przemieszczanie zwierząt,
      - uśmiercanie zwierząt stwarzających zagrożenie,
- postępowanie w przypadkach stałego przebywania dzikich oraz zdziczałych zwierząt na terenach zabudowanych:
      - odstrzały lub odłowy redukcyjne zwierząt łownych,
      - ograniczanie populacji zwierząt objętych ochroną gatunkową,
      - działania na podstawie art. 33a ustawy o ochronie zwierząt.

2. Udzielanie pomocy rannym zwierzętom:
- udzielanie pomocy rannym zwierzętom jako działanie na rzecz ochrony przyrody,
- zgoda starosty na przetrzymywanie rannych zwierząt łownych,
- postępowanie ze zwierzętami objętymi ochroną gatunkową,
- uśmiercenie zwierzęcia ze względów humanitarnych,
- finansowanie pomocy; problematyka udzielania pomocy dzikim zwierzętom na podstawie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

3. Usuwanie i utylizacja zwłok dzikich zwierząt:
- zwłoki zwierząt jako odpady,
- podmioty odpowiedzialne za usuwanie zwłok zwierząt z dróg publicznych,
- podmioty odpowiedzialne za usuwanie zwłok zwierząt z nieruchomości innych niż drogi publiczne,
- problematyka zagospodarowania tusz zwierzyny uśmierconej ze względów humanitarnych.


IV. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta

1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne:
- pojęcie szkody łowieckiej
- zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa,
- szacowanie szkód i wypłacanie odszkodowań.

2. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody:
- szkody  objęte odpowiedzialnością odszkodowawczą, pojęcie utraconych korzyści,
- wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej, pojęcie mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego,
- szacowanie szkód.

3. Odpowiedzialność na podstawie Kodeksu cywilnego:
- zasady odpowiedzialności w Kodeksie cywilnym,
- odpowiedzialność za szkody komunikacyjne spowodowane kolizjami z dzikimi zwierzętami,
- odpowiedzialność za szkody na osobie wyrządzone przez dzikie zwierzęta.


V. Problem bezdomności zwierząt

1. Wpływ bezdomnych lub zdziczałych zwierząt na bezpieczeństwo i gospodarkę człowieka

2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
- elementy składowe programu,
- procedura uchwalenia programu,
- problematyka wskazania w programie schroniska dla zwierząt i gospodarstwa rolnego,
- udział organizacji społecznych w opiniowaniu programu.

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
- zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt,
- transport wyłapanych zwierząt.

Warsztaty - jak prawidłowo napisać i zaopiniować program.


VI. Projektowane zmiany – ustawa o gatunkach obcych


VII. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, w tym w Prawie łowieckim; pracownik Ministerstwa Środowiska, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, trener i wykładowca.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Frezerów 3
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "ZWALCZANIE ASF I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z MIGRACJĄ DZIKICH ZWIERZĄT NA TERENY ZAMIESZKAŁE PRZEZ LUDZI"
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy