gartija.pl > artykuły
Ewidencja odpadów
Odsłon - 114243
#orivne
autor:
2005-06-06

Zbiorcze zestawienie danych

Wzór formularzy do zbiorczych zestawień danych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213)

Zbiorczego zestawienia danych tworzy każdy posiadacz odpadów w oparciu o dokumenty ewidencyjne. Należy przy tym pamiętać o dokładnym określeniu ilości i rodzaju odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu dołączając dane o odpadach, które powstały w wyniku tych procesów.

Zbiorcze roczne zestawienie zawiera następujące informacje:

 

Formularze zbiorczego zestawienia danych tworzy się w raz w roku i przekazuje do marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Nie wszystkie podmioty gospodarcze są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów. Niektóre firmy są zwolnione z tego obowiązku bądź mają prawo do prowadzenia ewidencji uproszczonej.

Całkowitemu zwolnieniu z ewidencji odpadów podlegają odpady niestwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Ustawodawca określił również limity, jeśli chodzi o dozwoloną ilość produkowanych odpadów, których nie trzeba rejestrować (Dz. U. Nr 152, poz. 1735).

Prawo do uproszczonej ewidencji odpadów przysługuje małym i średnim przedsiębiorstwom, spełniającym następujące warunki:

Wszystkie dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji odpadów i osadów ściekowych muszą być przechowywane, przez co najmniej 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty. Jedynym wyjątkiem jest zarządzający składowiskiem odpadów, który jest zobowiązany do przechowywania powyższych danych do czasu zakończenia rekultywacji składowiska odpadów i przekazania ich następnemu właścicielowi lub zarządcy nieruchomości.


Wyślij Do druku Dyskutuj

GOŚĆ    2010-06-29 13:36:08

W 100 % dołączam się do pytania powyżej!?

GOŚĆ    2010-02-03 11:40:31

Mam prośbę abyście Państwo uzupełnili zakładkę o nazwie EWIDENCJA ODPADÓW o informacje dotyczące: PODSTAWOWEJ CHARAKTERYSTYKI ODPADÓW i WYNIKÓW TESTÓW ZGODNOŚCI, które to zostały przeniesione do wkrótce mającej się ukazać nowelizacji ustawy o odpadach (ustawa w podpisie u Prezydenta, więc w ciągu miesiąca powinna wejśc w życie), z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. nr 186, poz. 1553, z późn. zm.). Prosiłabym również o dokładne wyjaśnienie pomocne w praktyce, ponieważ powyższe zmiany powdują pewne wątpliwości w przypadku wytwórców którzy swoje odpady przejazują firmom posiadającym zezwolenie na transport i zbieranie odpadów. Pytanie brzmi: kto ma sporządzać kartę charakterystyki odpadów i testy zgodności w takim przypadku, czy mają to być wytwórcy? czy posiadacze? Dla wytwórcy jest to problem ponieważ podpisując umowę z firmą ktora ma pozwolenie na zbieranie i transport odpadów ostatnim ogniwem są ci posiadacze a nie wytwórca, więc kto ma robić te charakterystyki?

Ilość rekordów 1 do 2 z 2

Dodaj komentarz

Autor

Komentarz (do 1500 znaków)

Komentarze uzytkowników niezalogowanych są moderowane. Usuwane będą komentarze: nie odnoszące się do tresci artykułu, zawierające obraźliwe i wulgarne słowa.Kod z obrazka obok wpisz w poniższe pole

Warto zobaczyć

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy